Wettelijke uitvaarten Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Wettelijke uitvaarten Heerlen

Foto: www.pixabay.com

De overeenkomst die wordt aanbesteed is bedoeld voor het verzorgen van wettelijke uitvaarten in de gemeenten Heerlen, Sittard, Geleen en Maastricht.De gemeente Heerlen treedt in deze aanbesteding op als rechtspersoon naar publiek recht en
vertegenwoordigt de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Heerlen, bij uitsluiting van anderen, bevoegd is om, namens de aanbesteders, alle noodzakelijke handelingen ter zake deze aanbestedingsprocedure te verrichten.

In het kader van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) dient een gemeente de uitvaart te verzorgen in gevallen dat de overledene zich binnen de grenzen van de gemeente bevindt en niemand voorziet in de uitvaart van de desbetreffende overledene. Als niemand voorziet in de uitvaart van de overledene is de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt, hiervoor verantwoordelijk. Dit is geregeld in de Wet op de lijkbezorging. Er zijn diverse instanties die bij de opdrachtgevers de melding kunnen doen te weten: Politie, mortuarium, hospice, verzorgingstehuizen, begrafenisondernemers, hulpverleners of eventueel familie en vrienden. Voordat in de lijkbezorging kan worden voorzien dient een opdracht te
worden verleend aan een uitvaartondernemer. Veelal gebeurt dit door een nabestaande. Zijn er geen nabestaanden of zijn er nabestaanden die niet als opdrachtgever voor een uitvaart willen of kunnen optreden dan is de gemeente verantwoordelijk voor de opdracht tot de uitvaart. De gemeente kiest voor een sobere uitvaart rekening houdend met eventuele wilsbeschikking betreffende begraven, cremeren en eventuele religieuze uitingen. De gemeente stelt er prijs op dat vanuit de kring van familie, vrienden, kennissen of bekenden, zorginstelling, buurt, collega’s) afscheid genomen kan worden van de overledene. Hiervoor is één moment mogelijk.

De scope van de opdracht is het verzorgen van de uitvaart in opdracht van de gemeente, hieronder valt:
Het vervoer van het lichaam naar uitvaartcentrum en naar begraafplaats/ crematorium;
Het verzorgen van de begrafenis of crematie;
Het onderhouden van contact met de opdrachtgever en belangstellenden die afscheid willen nemen van de overleden en/of de uitvaart bij willen wonen;
Aangifte van overlijden bij de Burgerlijke stand.

In de gemeente Maastricht waren in 2020 negen van deze uitvaarten en in 2021  zestien. In de gemeente Heerlen waren in 2020 negentien van deze uitvaarten en in 2021  dertien. In de gemeente Sittard-Geleen waren in 2020 vierendertig van deze uitvaarten en in 2021  negenendertig. Bovenstaande is de basis voor de aanbesteding. Er kunnen echter geen rechten aan deze cijfers ontleend worden. Er is ook een programma van eisen opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

De gemeenten zullen ieder zelfstandig een overeenkomst met de winnaar aangaan. De hoofdduur van de overeenkomst van de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht is twee jaar. Daarna bestaan er achtereenvolgens twee optionele verlengingsmogelijkheden, telkens voor een periode van twaalf maanden. De raamovereenkomst wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van laagste prijs.

Bron: Tenderned zondag 26 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253634

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *