Website en dataportaal Stowa – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Website en dataportaal Stowa

STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waar zij in hun werk voor staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk
gebied.

Door de voortgaande digitalisering en de steeds grotere hoeveelheden beschikbare data is het goed organiseren van de datastromen binnen het NHI steeds belangrijker. Daarnaast zorgt de toename van de data voor een zorg op het gebied van reproduceerbaarheid van de resultaten. Het huidige beheer door Deltares van het dataportaal en de website loopt af in 2022. Binnen het NHI-investeringsplan is daarom ruimte gereserveerd om de uitwisseling van data en de tools eenvoudiger te laten verlopen. Over het dataportaal is hierover in het investeringsplan het volgende opgenomen:
“In 2016 is in opdracht van STOWA gestart met het ontsluiten van bestaande NHI-data via een nieuw dataportaal (www.nhi.nu/dataportaal). Het dataportaal is gevuld met diverse landelijke en regionale datasets (open data) die beschikbaar zijn, zoals landelijke datasets uit het LHM, de regionale gegevens uit de oppervlaktewaterdatabase en de grondwateronttrekkingendatabase. Voor verdere ontsluiting van informatie, zoals bijvoorbeeld (achtergrond-) documenten,
nieuwsbrieven en bijeenkomsten over het NHI, is de website van het NHI (www.nhi.nu) beschikbaar. Deze website voldoet niet meer aan de wensen van het NHI en moet daarom worden gemoderniseerd. Momenteel is de website en het portaal in beheer van Deltares, de huidige beheerder/ontwerper van de site. De data en tools binnen het NHI zijn nu voornamelijk aangeleverd
door Deltares, WenR en KWR
.”

NHI wil opdracht geven voor het opleveren van een werkend en gebruiksklare nieuwe website en
dataportaal voor de waterschap datasets. Met deze aanbesteding zoekt het NHI een partij die deze
upgrade van het dataportaal en de website www.NHI.nu kan uitvoeren, waarbij onderstaande
doelstelling wordt gehaald. Hieronder wordt onder meer verstaan:
– Eenmalige werkzaamheden:
o Het ontwerpen van de nieuwe website en dataportaal (mogelijk op basis van de huidige situatie);
o Het realiseren van de website en dataportaal;
o Het verzorgen van de implementatie en migratie van de oude oplossing naar de nieuwe oplossing;
– Continue werkzaamheden:
o Het beheren van opgeleverde oplossing, hieronder wordt zowel verstaan functioneel beheer als technisch beheer;
o Het hosten van de website en het dataportaal, hieronder wordt verstaan het beschikbaar hebben en houden van de website en het dataportaal;
o Het support; en
– Optionele werkzaamheden door opdrachtgever af te nemen:
o Het potentieel doorontwikkelen van de website en het dataportal in samenwerking met opdrachtgever.

Een dataportaal en website dient u na oplevering van de opdracht nog 3 jaar te hosten, te beheren en te onderhouden.
De website en het dataportaal worden veelal gebruikt vanuit een kantoorsituatie. Zeker wanneer het gaat om het gebruik van de data vanuit het dataportaal gebeurt dit op een laptop. Doelgroep voor deze website en dataportaal betreffen in eerste instantie onderzoekers, hydrologen, studenten, potentiële deelnemers NHI. De i9nsteek is echter om de website en de data voor een zo breed mogelijk publiek eenvoudig toegankelijk en interessant te maken.

De opdrachtgever is voornemens een overeenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van deze opdracht. De verwachte ingangsdatum is 1 november 2021. Na oplevering van de website en het dataportaal betreft deze opdracht ook het drie jaar beheren en onderhouden van de website en het dataportaal. De overeenkomst kan twee keer voor een periode van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd. De opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 6 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235467

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *