Vooraankondiging realisatie en exploitatie zonnepark Heidehoek Oldebroek – Aanbestedingsnieuws

Vooraankondiging realisatie en exploitatie zonnepark Heidehoek Oldebroek

Voormalige Camping Heidehoek. Foto: Google Streetview

De gemeente Oldebroek heeft het voornemen een aanbesteding in de markt te zetten voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark nabij de Heidehoeksweg 1 te Oldebroek in de vorm van een concessieovereenkomst. In het kader van het klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) wordt binnen de gemeente Oldebroek ingezet op de realisatie van zonne-energie. Het terrein (deel van de voormalige camping Heidehoek) aan de Heidehoeksweg biedt de mogelijkheid om een zonneweide van circa 2 hectare aan te leggen en levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Oldebroek om in 2023 16% van het totale energieverbruik duurzaam op te wekken. In de afgelopen periode heeft de gemeente gewerkt aan het mogelijk maken van een zonnepark op de locatie Heidehoek. Er is een omgevingsvergunning hiervoor verleend en een SDE subsidie beschikking afgegeven. De gemeente heeft echter besloten om de rechten tot het ontwikkelen en exploiteren van het
zonnepark bij een marktpartij te beleggen. De gemeente Oldeboek heeft als doelstelling dat het zonnepark zoveel mogelijk als een lokale activiteit ontwikkeld en geëxploiteerd wordt.

De gemeente Oldebroek wenst dat de exploitant gebruikt maakt van lokale (onder)aannemers. Het doel van deze vooraankondiging is om na te gaan of er partijen zijn die interesse hebben en geschikt zijn om de onderliggende opdracht uit te voeren.  Geïnteresseerde partijen die zichzelf geschikt achten om de opdracht uit te voeren, dienen er rekening mee te houden dat 50% lokaal eigenaarschap een vereiste is. De aanbestedende dienst bedoelt daarmee lokaal aandeelhouderschap met een risicodragende deelneming in de ontwikkel- en exploitatiefase. Tevens dient een partij, of partij waarmee direct wordt samengewerkt in samenwerkingsverband, ervaring te hebben met:
1. Het realiseren van een grondgebonden zonnepark met een minimale omvang van 5.000 zonnepanelen (in de afgelopen 3 jaar);
2. Het onderhouden en monitoren van een grondgebonden zonnepark met een minimale omvang van 5.000 zonnepanelen (in de afgelopen 3 jaar).
Partijen die geïnteresseerd zijn in onderliggende opdracht kunnen zich via het berichtenverkeer in TenderNed aanmelden vóór 16 juni 2021, 10.00 uur.

Vragen over deze vooraankondiging kunnen gesteld worden tot 4 juni 2021, 10.00 uur. Na aanmelding van geïnteresseerde partijen zal de aanbestedende dienst de te volgen aanbestedingsprocedure vaststellen. De aanbestedende dienst is van plan om de volgende gunningscriteria te hanteren:

  • Lokale werkgelegenheid en social return;
  • Informatievoorziening omgeving betreffende maatschappelijke meerwaarde zonnepark;
  • Financiële Participatie en Lokaal Eigenaarschap;
  • Plan van Aanpak;
  • Concessievergoeding

Voorts wil de Aanbestedende dienst kenbaar maken dat deel 2a van de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing zal zijn, omdat het een aanbesteding onder de Europese drempelwaarde betreft. 

Bron: Tenderned 28 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228845

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *