Vliegveld aanbesteding in Drachten ondanks marktreacties toch mislukt

De aanbesteding van het vliegveld in Drachten is mislukt. Dat blijkt tenminste uit lokale berichtgeving, van het Friese Waldnet. In oktober 2016 hield de gemeente Smallingerland een aanbesteding om een exploitant voor het vliegveld. Het ging hoofdzakelijk om het beheer van het vliegveld maar ook aanvullende activiteiten zijn mogelijk. Het vliegveld moet een toegevoegde waarde hebben voor werkgelegenheid, recreatie, toerisme en duurzaamheid.

Twee reacties

Toch waren er wel reacties. De selectiefase heeft twee aanmeldingen opgeleverd. Deze partijen zijn uitgenodigd om een

Aanbestedingsnieuws – 2016

inschrijving te doen. Eén partij heeft waarvan afgezien. De andere partij heeft wel een inschrijving gedaan. Deze was echter ongeldig. Het college van Smallingerland heeft daarop besloten de
aanbestedingsprocedure te beëindigen zonder gunning

De oorspronkelijke deadline van de aanbesteding was 5 december 2016 voor 12:00 uur. De hele aanbestedingsprocedure zou lopen tot in het tweede kwartaal van 2017. Wethouder Ron van der Leck verklaart desgevraagd dat een mogelijke verklaring voor het uitblijven van succes, is gelegen in dat de gemeente geen financieel budget mee geeft. “Daar is het misgegaan.” Uit een brief van 2013 blijkt verder dat de gemeenteraad al in 1996 besloot tot het opheffen van het vliegveld. In 2013 werd daartoe een onderzoek gestart door Buck COnsultants International. Ook in oktober 2016 begint het bestuurlijke traject voor een beheersverordening, met de installatie van een projectgroep, waarin ook de eigenaar van een der hangaren zitting heeft.

Feniks Aanbesteding

Je weet maar nooit met aanbestedingen of ze niet achteraf alsnog uit de as herrijzen. Aanbestedingsnieuws berichtte al eerder dat uit onderzoek is gebleken dat gestaakte aanbestedingen naderhand alsnog worden gegund. Zie hiervoor: Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog

Dat zou ook in dit geval zomaar het geval kunnen zijn. Zo berichtte het college eind 2017 aan de gemeenteraad:

De Aanbestedingswet biedt ons via artikel 2.30 de mogelijkheid om een zogenaamde mededingingsprocedure met onderhandeling te starten, als er in de eerder gevolgde procedure uitsluitend ongeldige inschrijvingen zijn ingediend. Wij gaan van deze mogelijkheid gebruikmaken en met de inschrijvende partij in onderhandeling. Wij zijn daarbij gehouden aan de voorwaarden zoals deze gesteld waren tijdens de aanbesteding van de concessie. Deze voorwaarden uit de aanbèstedingsdocumehten mogen tijdens de .‘’.onderhandeling niet wezenlijk gewijzigd worden. Ze vormen de basis voor de onderhandelingen.

Niet openbaar
Over de inhoud kunnen wij u op dit moment niet informeren. De inschrijving van de inschrijver bevat vertrouwelijke informatie óver de bedrijfsvoering en de (financiële) onderbouwing. Op grond van artikel 2.57 van de Aanbestedingswet kunnen deze gegevens ; niet openbaar worden gemaakt. Het resultaat van de onderhandeling leggen wij naar verwachting na de zomer aan u voor.

Die brief, waarin dus vertrouwelijke informatie staat waarover de raad niet geïnformeerd kan worden, vermeldt grappig genoeg aan het slot “Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben”. Opvallend, in het licht van de eerdergenoemde berichtgeving dat de aanbesteding is misgegaan op Waldnet, een jaar later. Er zal dus nog wel aanvullende berichtgeving komen, daar vertrouwt de Redactie van Aanbestedingsnieuws op. Het is ook al aangekondigd voor de maand april.

Zie eerder:

Smallingerland gaat vliegveld aanbesteden

Zie ook:

https://smallingerland.notubiz.nl/document/3045256/1/02-08%20Projectgroep%20Vliegveld%20Drachten-%20voortgang%20exploitatie%20commissie%20vliegveld%20Drachten

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/document/2763718/1/28-10_Inspraakreactie_eigenaar_hangar_5_beheersverord__Vliegveld_Drachten

https://smallingerland.raadsinformatie.nl/document/2763027/1/11-12_brief_college__visievorming_vliegveld_drachten

redactie Auteur

Geef een reactie