Vernieuwbouw Leo Kanner VSO Oegstgeest – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwbouw Leo Kanner VSO Oegstgeest

©Zaz 2024

De Leo Kannerschool VSO is een school voor leerlingen met een diagnose in het autismespectrum. Leerlingen en jongeren hebben recht op een zo volwaardig mogelijke schoolloopbaan, met goed onderwijs dat gericht is op succesvol en gelukkig functioneren in de maatschappij.  De gemeente Oegstgeest stelt het perceel en panden aan de Endegeesterstraatweg 1-3 te Oegstgeest (voormalige Julianaschool) beschikbaar voor het realiseren van de nieuwe locatie van de Leo Kannerschool.
Het betreft het perceel met kadastrale gegevens OGT00-B-4661en heeft een oppervlakte van 6392m2.
De Endegeesterstraatweg 1-3 ligt gelegen in het Rijksbeschermd Dorpsgezicht “Oegstgeest – Wilhelminapark en Geesten”. Het bestaande voormalige Julianaschool gebouw(1908-1909) en de bijbehorende dienstwoning (1908-1909)op het perceel zijn een beeldbepalend onderdeel hiervan. Aan de zuidkant van het perceel is een openbaar parkeerterrein gesitueerd dat niet behoort tot de locatie. In het ruimtelijk- en functioneel PvE is de totale ruimtebehoefte en funtionele eisen voor de Leo Kannerschool
bepaald. In totaal is berekend dat 4.030 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) benodigd is voor het gebouw. Als uitgangspunt geldt hierin het actuele leerlingaantal van 250 + 50 leerlingen.

De aanbestedende dienst wenst uitvoerende partijen te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken partijen inbrengt. Gekozen is om twee bouwteamaannemers te selecteren: één voor de bouwkundige werkzaamheden en één voor de installatietechnische werkzaamheden (E&W-installaties). De aannemers worden in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings- en
kostendeskundigheid. De aannemers dienen een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, duurzaamheid compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemers.
Voor de installateur geldt aanvullend dat zij het installatieontwerp zullen uitwerken. De installatieadviseur is daarbij toetsend en controlerend. De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een Technisch Ontwerp/(stabu-)bestek. Tevens wordt van aannemers een uitvoeringsplanning verwacht. De bouwkundig aannemer levert een realistische uitvoeringsplanning aan, waarbij voldoende ruimte wordt gehouden voor de werkzaamheden van de installateur. De installateur levert een planning aan welke ingepast dient te worden in de planning van de bouwkundig aannemer. Beide planningen worden na het ondertekenen van de overeenkomsten op elkaar afgestemd in het bouwteamoverleg. Daarbij draagt de bouwkundig aannemer de coördinatieverantwoordelijkheid.

Bij afronding van de bouwteamfase worden aannemers als eerste gevraagd een aanbieding te doen voor de
realisatiewerkzaamheden, waarna bij overeenstemming over de geboden prijs, kwaliteit en planning, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning bouwen en het definitief beschikbaar komen van de financiële middelen een contract voor de uitvoering (op basis van UAV 2012) wordt gesloten. Om dit onderscheid in contractuele zin helder te maken is er sprake van het afsluiten van een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring voor de bouwteamfase en het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase van het project.
De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten en eventuele Nota’s van Inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de (voorwaarden voor de) aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden.

De niet-openbare procedure heeft als doel te komen tot gunning van de opdracht aan één marktpartij per perceel.
Perceel 1 betreft de bouwkundige werkzaamheden inclusief de coördinatie van de overige percelen. Perceel 2 betreft de werktuigbouwkundige werkzaamheden en de elektrotechnische werkzaamheden, inclusief de actieve ontwerpuitwerking / engineering vanaf de start van de DO-fase.

Bron: Tenderned woensdag 19 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339705

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 20 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *