Veluwe natuurherstelmaatregel Prunus verwijderen – Aanbestedingsnieuws

Veluwe natuurherstelmaatregel Prunus verwijderen

Prunus, o,a, Japanse Kers. Foto: Pixabay.com/Oldielover

In het kader van het voormalig Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Provincie Gelderland worden in het  Natura2000-gebied Veluwe herstelmaatregelen uitgevoerd om de invloed van de stikstofneerslag te beperken. Het pakket van herstelmaatregelen op de Veluwe is/wordt in verschillende aanbestedingen in de markt gezet. Voor iedere opdracht wordt steeds de beste opdrachtnemer gezocht. Deze aanbesteding betreft de N2000 LNV herstelmaatregelen die nodig zijn om oude bossen met accent Natuur, in eigendom van opdrachtgever, op de Veluwe in stand te houden en te versterken. Binnen de scope van de opdracht vallen de volgende werkzaamheden, het:

  • machinaal verwijderen/ rooien van de prunusplanten;
  • handmatig verwijderen/ rooien van de prunusplanten.

De locaties van de werkgebieden liggen rondom het Kootwijkerzand. De herstelmaatregel dient opgeleverd te zijn voor 15 maart 2022. Staatsbosbeheer wil een deskundige opdrachtnemer selecteren met kennis van werken in kwetsbare gebieden, die de werkzaamheden conform de in deze aanbesteding gestelde eisen voor de hierboven genoemde einddatum kan afronden. De inschrijvers worden geacht zelf het werkgebied te inventariseren en zich op de hoogte te stellen van de benodigde werkzaamheden ten behoeve van het rooien van de aanwezige Prunus. Op 4 juni 2021 is er tussen 9.00 en 12.30 een aanwijzing in de gebieden waar de opdracht dient te worden gerealiseerd. Hiervoor kunt u zich uiterlijk tot 3 juni 2021, 16 uur met maximaal 2 personen aanmelden bij de boswachter projecten, Theo Heufkens: T.Heufkens@staatsbosbeheer.nl. Bij de aanwijzing dient inschrijver met eigen vervoer te komen, het is aan te raden om een 4wheel drive mee te nemen, gezien de aard van het terrein. Inhoudelijke vragen worden tijdens de aanwijzing niet beantwoord, deze vragen moeten via de Nota van Inlichtingen worden gesteld. Het staat de aannemer vrij om de gebieden te bezoeken indien deze openbaar toegankelijk zijn. Na de nota van inlichtingen kunnen gegevens m.b.t. bedekking en begroeiing niet meer ter discussie gesteld worden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inventarisatiegegevens van de opdrachtgever, noch kunnen inschrijvers tijdens of na de uitvoering meerwerk claimen indien zij van mening zijn dat de inventarisatiegegevens onjuist of onvolledig mochten zijn (en hier geen vragen over gesteld hebben bij Nota van inlichtingen). Op de te sluiten overeenkomst zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)van toepassing. Uw verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle Inschrijvingen worden beoordeeld op grond van het gunningscriterium ‘laagste prijs’. De inschrijver
met het laagste totaalbedrag (exclusief BTW op het inschrijfbiljet) komt voor gunning van de opdracht in aanmerking. De opgenomen eisen en overige minimumeisen zijn dermate duidelijk en dwingend omschreven dat er binnen deze aanbesteding nauwelijks ruimte is voor inschrijvers om zich in kwalitatief opzicht van elkaar te kunnen onderscheiden. Daarnaast vindt de aanbestedende dienst het gunningscriterium “Laagste prijs” gerechtvaardigd vanwege de lastenverlichting voor inschrijvers én Staatsbosbeheer in relatie tot de krappe planning. 

Op deze Europese aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing. De aanbesteder heeft gekozen voor een openbare procedure conform hoofdstuk 2.

NDR Het klinkt Aanbestedingsnieuws vreemd in de oren als je leest dat Staatsbosbeheer voor iedere opdracht op zoek is naar de beste opdrachtnemer ( zie eerste alinea) en vervolgens gunt op uitsluitend de laagste prijs.

Bron: Tenderned 21 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228383

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *