Vangen van wasberen Provincie Limburg – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Vangen van wasberen Provincie Limburg

Foto: Pexels.com

In 2016 is de Unielijst van EU-exotenverordening 1143/2014 in werking getreden. Soorten worden op die lijst geplaatst wanneer er sprake is van bedreigingen van de biodiversiteit. Op basis daarvan moet Nederland de wasbeer uit de natuur verwijderen. De verantwoordelijkheid voor deze aanpak is bij de provincies belegd.

In 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg onderzoek laten uitvoeren naar de omvang van de populatie wasberen in Limburg. Op basis daarvan is de inschatting dat er een populatie van vijftig tot honderd dieren is in twee kerngebieden (rondom Sittard-Geleen en rondom Maastricht) en dat er daarnaast nog sprake is van eenlingen op andere locaties in de provincie. Op 17 september 2019 heeft het College besloten tot het verlenen van een opdracht/ontheffing om de omvang van de populatie van de wasbeer in Limburg te beperken[. De wasberen werden van oktober 2019 tot en met half maart 2021 gevangen onder coördinatie van de Zoogdiervereniging en opgevangen bij Stichting AAP. Daarnaast konden jachtaktehouders de dieren doden met het geweer op locaties waar vangen redelijkerwijs niet mogelijk was. Tijdens de schoontijd van 15 maart t/m 31 augustus werd niet actief gevangen vanwege het risico dat moederwasberen gescheiden worden van de van hun afhankelijke jongen die daardoor mogelijk verkommeren. Momenteel wordt een nieuw vang- en opvangproject voorbereid voor de nog resterende wasberen, u kunt uitgaan van maximaal veertig tot vijftig stuks.

U wordt uitgenodigd om een offerte uit te brengen voor het coördineren, monitoren en vangen van wasberen en uitvoeren van onderzoek:

 1. In de periode van september 2021 t/m maart 2023, waarbij u actief wasberen vangt gedurende de maanden van 1 september t/m half maart. De gevangen wasberen dienen in Limburg te worden overgedragen aan de organisatie die de opvang van de dieren verzorgt.
 2. Het vang- en monitoringsgebied beperkt zich tot de twee kerngebieden,
 3. U maakt gebruik van de dertig houten vangmiddelen van Provincie Limburg en doet in uw offerte een voorstel voor eventueel aanvullende toegestane vangmiddelen. Dat kunnen andere vangmiddelen zijn met het oog op hogere efficiëntie en effectiviteit (bijv. van metaalgaas). Daarbij staat dierenwelzijn voorop.
 4. U coördineert als projectleider het vangen en monitoren en alle (bijkomende) werkzaamheden van de eigen organisatie en van eventuele derde organisaties die gepaard gaan met het monitoren en vangen van wasberen.
 5. U adviseert de opdrachtgever en het projectteam over het monitoren en vangen van wasberen.
 6. U verzorgt een meldpunt, valideert en reageert op meldingen en vult ze in in het NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). U benut de meldingen voor het monitoren en vangen.
 7. U activeert omwonenden, betrokkenen en professionals om waargenomen wasberen te melden en organiseert daartoe informatievoorzieningen.
 8. U doet een voorstel voor onderzoek aan de Limburgse wasberenpopulatie gericht op een effectieve en efficiënte langetermijnbestrijding om toekomstige instroom vanuit buurlanden te voorkomen. Onderdeel daarvan is het onderzoeken van de Limburgse wasberen op herkomst en besmetting met de wasberenspoelworm. Andere voorbeelden zijn onderzoeken naar het gebiedsgebruik door (gezenderde) wasberen en naar het dieet van ingezamelde valwild om na te gaan welke inheemse dieren een prooi zijn.
 9. Het opleveren van rapportages: per jaar een beknopte tussenrapportage in de maand december en een eindrapportage in de maand maart. In deze rapportages worden resultaten beschreven en verbeteradviezen.
 10. Onderdeel van deze aanvraag is het deelnemen aan en kennis inbrengen in online en fysieke overleggen met de Provincie Limburg en het projectteam (eens per vijf à zes weken).

Tijdens de vangwerkzaamheden dient te worden voldaan aan de voorschriften uit opdracht/ontheffing nr. 2019/042 en dient te worden gewerkt volgens de werkafspraken die de Provincie Limburg met het projectteam maakt. Het zal onder andere de volgende voorschriften betreffen:

 • De deskundige personen die wasberen vangen maken deel uit van het projectteam ‘Wasberen in Limburg’. Dat is een samenwerkingsverband, zoals vermeld in artikel 3.18 lid 1 Wet natuurbescherming, die per brief zijn of zullen worden aangewezen bij besluit van Gedeputeerde Staten.
 • Deze personen dienen in het bezit te zijn van de provinciale opdracht/ontheffing Wasbeer nr. 2019/042. Deze moet op eerste vordering binnen 24 uur getoond kunnen worden aan ambtenaren van Politie, NVWA, de Provincie Limburg of door de minister van Veiligheid en Justitie aangewezen opsporingsambtenaren.
 • Werk altijd volgens een protocol wasberenspoelworm.
 • Voor het betreden van terreinen en voor het plaatsen van vallen of kooien of doden is schriftelijke en gedagtekende toestemming nodig van de grondeigenaar/grondgebruiker (de zogeheten grondgebruikersverklaring).
 • Het vangen van wasberen vindt plaats met een daartoe geschikte kastval, buisval of vangkooi.
 • Wanneer het vangen van wasberen plaatsvindt binnen de bebouwde kom vindt voorafgaand voorlichting plaats aan omwonenden, bijvoorbeeld met een folder.
 • Vangklare vallen of kooien dienen onder toezicht te staan en te zijn voorzien van een meldsysteem (kooizender) dat aangeeft dat de val of kooi een dier gevangen heeft en dit op afstand meldt aan de gebruiker van de opdracht/ontheffing. Tevens dient het meldsysteem een voorziening te hebben die bij storingen (zoals netwerkfouten of stroomuitval) leidt tot een waarschuwing ter controle.
 • De val of kooi wordt bij een vangstmelding of storing van de zender zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf uur gecontroleerd.
 • Voor zover er andere dieren dan wasberen gevangen worden en deze beschermd zijn, dienen deze onmiddellijk in vrijheid te worden gesteld.
 • Gevangen dieren dienen te worden geregistreerd op tijdstip, datum en locatie in het FaunaRegistratieSysteem (FRS) of op een nader aan te geven manier bij de FBE binnen vierentwintig uur na vangst.
 • Gevangen dieren die voorzien zijn van merken en/of zenders moeten worden gemeld bij de Faunabeheereenheid Limburg (FBE Limburg).
 • Gevangen wasberen moeten worden overhandigd aan medewerker(s) van een door de provincie aangewezen opvanglocatie indien opvang tegen acceptabele kosten mogelijk is. De provincie stelt vast of er op dat moment opvangmogelijkheden tegen acceptabele kosten voorhanden zijn. Het doden van gevangen wasberen vindt alleen plaats nadat door de provincie is vastgesteld dat er op dat moment geen opvangmogelijkheden tegen acceptabele kosten voorhanden zijn. Het doden van wasberen is voorbehouden aan jachtaktehouders in Limburg (met het geweer) en dierenartsen (dodelijke injectie).
 • De opdracht-/ontheffingsgebruiker verleent medewerking aan eventueel gedurende de ontheffingsperiode te starten veterinaire of wetenschappelijke onderzoeken en levert indien gevraagd actief een bijdrage aan de gegevensverzameling.
 • Bij een zieke wasbeer contact opnemen met een dierenarts die om kan gaan met wilde dieren (bijvoorbeeld Dierenarts Knops, Landgraaf, 045 5315292).

Tevens is onderdeel van deze aanvraag het deelnemen aan, en kennis inbrengen in enkele overleggen met de Provincie Limburg en de andere partijen die meewerken aan het vangen en opvangen van wasberen in Limburg. De (te sluiten) overeenkomst tussen opdrachtgever en de winnende inschrijver wordt aangemerkt als een raamovereenkomst in de zin van artikel 1.1. Aw 2012. Ten aanzien van deze raamovereenkomst geldt het navolgende:
De maximale afnamehoeveelheid (=maximale hoeveelheid af te nemen prestaties) gedurende de gehele mogelijke looptijd van de raamovereenkomst bedraagt vijftig (50) wasberen. 

 • De beoogde startdatum van de raamovereenkomst is: september 2021.
 • De raamovereenkomst heeft een duur van negentien (19) maanden en duurt voort tot en met maart 2023.
 • In het geval de beoogde startdatum van de raamovereenkomst naar een latere datum verschuift – bijvoorbeeld omdat de aanbestedingsprocedure langer duurt dan vooraf voorzien – verschuift de einddatum van de raamovereenkomst niet naar een latere datum. Bovenvermelde einddatum blijft dus te allen tijde gelijk.
 • De raamovereenkomst wordt gesloten middels toezending van het definitieve gunningsbesluit aan de winnende inschrijver. Derhalve vindt na de definitieve gunning geen formele ondertekening van een separate raamovereenkomst door beide partijen plaats. Het door opdracht te nemen definitieve gunningsbesluit geldt als blijk van de totstandkoming van de raamovereenkomst tussen de betreffende opdrachtgever en de winnende inschrijver. Aan het voorafgaande voornemen tot gunning kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Tenderned maandag 2 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235088

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *