Utrecht gaat stug door met nieuwe aanbesteding zandpad – Aanbestedingsnieuws

Utrecht gaat stug door met nieuwe aanbesteding zandpad

Utrecht gaat stug door met een nieuwe aanbesteding voor de bouw en ontwikkeling van het Zandpad, een legale plaats voor raamprostitutie. De opdracht wordt nu met een meervoudig onderhandse procedure opnieuw in de markt gezet. In samenspraak met een gedragspsycholoog is een nieuw ontwerp voor het zandpad opgesteld, dat rekening houdt met de toegankelijkheid en de veiligheid. Daarin wordt voorzien door duidelijke routing door middel van materialisering, heldere verlichting, logische plaatsing van urinoirs maar ook door toepassing van voldoende groen en hoogwaardige materialen om een industriële sfeer te voorkomen.

Bron: Utrecht, definitief ontwerp Zandpad

Bij een meervoudig onderhandse procedure heeft de gemeente de mogelijkheid snel inzicht te krijgen of een vastgoedontwikkelaar/exploitant bereid en in staat is het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Dat is volgens een collegebrief aan de gemeenteraad van Utrecht sneller, dan een openbare procedure omdat met de partijen voorgesprekken zijn gevoerd zodat zij al op de hoogte zijn van de randvoorwaarden. Er zijn inmiddels zes partijen uitgenodigd die ofwel al bekend waren bij de gemeente of zich hebben gemeld naar aanleiding van berichtgeving in de media. De aanbesteding gaat in twee stappen: met een selectiefase en een gunningsfase. De gunningsfase zelf moet medio november tot de selectie van een of meer investeerders leiden. Pas nadat ook een Bibob-procedure positief is doorlopen, wordt de opdracht definitief gegund. Dan wordt met de winnende partij een huur- en opstalovereenkomst getekend.

De gemeente gaat nu praten met andere bedrijven die het Nieuwe Zandpad helemaal of voor een deel willen bouwen. In november maakt de gemeente bekend wie de opdracht krijgt (of krijgen). Daarna moet er nog een heleboel gebeuren. Zoals contractbesprekingen, nieuwe integriteitsbeoordelingen (‘Bibob’) en voorbereiden van de bouw en omgevingsvergunningen. De bouw begint daarom op zijn vroegst eind 2018. De duur van de overeenkomst wordt met 5 jaar verlengd naar 20 jaar. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de vraag van marktpartijen om meer zekerheid te krijgen over hun investering. Er wordt in plaats van een huur- en een opstalovereenkomst één overeenkomst gemaakt

De randvoorwaarden voor de aanbesteding blijven voor het overgrote deel gelijk aan de tender uit 2015. De uitgangspunten en randvoorwaarden van de aanbesteding zijn geactualiseerd, maar blijven binnen de kaders die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De APV wordt niet aangepast en ook de rol van de gemeente wijzigt niet. Uitgangspunt blijft dat de gemeente schone en transparante raamprostitutie mogelijk maakt door grond beschikbaar te stellen, regels te stellen en toe te zien op naleving. De vastgoedontwikkelaar bouwt en verhuurt de werkruimten aan exploitanten. De exploitanten van de prostitutieramen zijn primair verantwoordelijk voor een veilige, zelfstandige en gezonde uitoefening van het beroep van sekswerker. Zij zijn hier op grond van hun (verplichte) exploitatievergunning op aanspreekbaar.

Bij de Tender uit 2015 werd geen goede kandidaat gevonden. Een eerdere leverancier (Beja) kwam niet door de Bibob-toets die bij aanbestedingen onderdeel mag uitmaken van de selectie-eisen. Met de op de tweede plek geëindigde leverancier Non Nobis werd geen akkoord bereikt. Volgens Utrecht moeten de taken van de investeerder en de exploitant strikt gescheiden blijven. Non Nobis wil zijn winst aanwenden voor een betere positie voor de sexwerkers maar dat zou volgens de gemeente een vermenging van taken zijn.

Bron: College van B&W Utrecht, Brief stand van zaken Nieuwe Zandpad, dd. 7 juli 2017, kenmerk 4275787/04072017

Zie eerder:

Utrecht niet verder met tweede kandidaat ontwikkeling Zandpad

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *