Uitvoerende partijen renovatie vmbo UGO Apeldoorn – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen renovatie vmbo UGO Apeldoorn

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Google Streetview

De Veluwse Onderwijsgroep is een pluriforme, veelkleurige onderwijsorganisatie met scholen voor openbaar, christelijk en katholiek onderwijs. Van de Veluwse Onderwijsgroep maken zowel tien VO scholen alsmede zestien PO scholen deel uit. Het onderwijs is bij de Veluwse Onderwijsgroep continu in beweging en huisvesting speelt daar een belangrijke rol in. Dit betekent dat er diverse projecten nu en in de toekomst gaan starten. De revitalisering/renovatie van de vmbo gebouwen UGO en UDO maakt hier deel van uit, deze aanbesteding heeft betrekking op het gebouw voor het vmbo UGO.

De revitalisering bestaat uit de ruimtelijk functionele inpassing van het onderwijs in de bestaande gebouwen, hiertoe vinden verbouwingswerkzaamheden plaats alsmede worden er verbeteringen aan bestaande bouwkundige en installatietechnische onderdelen doorgevoerd. Tevens worden (aansluit)voorzieningen voor procesgebonden inrichting aangepast en opgenomen en wordt op beperkte schaal vaste inrichting van de gebouwen aangepast en vernieuwd worden. Naast de revitalisering zal ook planmatig onderhoud uitgevoerd worden. Het combineren van verbeteringen en onderhoud draagt bij aan kosteneffectiviteit. De gebouwen worden verduurzaamd waarbij energiezuinigheid en verbeteren van de ventilatie belangrijke thema’s zijn.
De locatie van het gebouw is:
 Pr. Beatrixlaan 259,  Apeldoorn, bestaande bebouwing, 8.705 m2 bvo.

Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbesteding is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede
de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te
worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure.

Aanmelding dient elektronisch te geschieden middels Bricsys 24/7 (HEVO). Toegang tot dit systeem is te verkrijgen middels een inlogcode die kan worden opgevraagd bij de contactpersoon zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten. U ontvangt dan ook een nadere instructie en toelichting met betrekking tot het gebruik van Bricsys 24/7. Het aanmeldingsformulier met bijlagen dient als pdf-bestand te worden geüpload, per bijlage een los bestand, onder vermelding van het bijlagenummer. Gegadigden kunnen zich niet mondeling aanmelden.

Bron: Tenderned woensdag 22 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292136

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 maart 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *