Uitvoerende partijen nieuwbouw Coenecoop College Waddinxveen – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen nieuwbouw Coenecoop College Waddinxveen

Impressie: © Stichting Scala College en Coenecoop College

De Stichting Scala en Coenecoop College heeft het voornemen een overeenkomst aan te gaan voor de realisatie van de nieuwbouw van een (vmbo, mavo, havo en vwo) school van ca. 7400m2 aan de Oude Dreef in Waddinxveen. De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en selectiecriteria. In fase 2 worden de vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen.

In samenspraak met de gemeente Waddinxveen heeft het schoolbestuur van het Scala College en Coenecoop College het voornemen om nieuwbouw van huidige schoolgebouw aan de Oude Dreef te realiseren op een naastgelegen perceel. De beoogde nieuwbouw biedt huisvesting aan 950 leerlingen voor voortgezet onderwijs voor vmbo, mavo, havo en vwo. Dit resulteert in een gebouw ca. 7400 m2 BVO op een locatie naast de bestaande school. Streefdatum voor oplevering is medio 2023. Het bouwperceel is ca. 7400 m2 (en daarmee ongeveer even groot als de oppervlakte van het gebouw) en het programma van de school is verdeeld over 3 bouwlagen. Het bouwperceel is enerzijds begrensd op de dijkbeschermingszone met een kleine buffer en anderzijds met toekomstige woonbebouwing. Er is een technisch ontwerp in de maak, opgesteld door een ontwerpteam. 

De opdracht behelst in hoofdzaak de realisatie van de nieuwbouw van het Coenecoop college inclusief het terrein.
Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:

  • Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
  • Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
  • Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.

De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel. Gunning vindt plaats op basis van de laagste prijs. De aanbesteder kiest ervoor om het project aan te besteden op basis van de laagste prijs. Het project en de kwaliteit van het te leveren werk is eenduidig
in een bestek omschreven. Daarnaast heeft aanbesteder een taakstellend budget vastgesteld dat bepalend is voor de uitvoering van de opdracht en is de prijs een zwaarwegend element.

Bron: Tenderned 11 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227545

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *