Uitvoerende partijen brandweerkazerne Urk – Aanbestedingsnieuws

Uitvoerende partijen brandweerkazerne Urk

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Impressie: © Gemeente Urk

De gemeente Urk heeft als opdrachtgever het voornemen om een nieuwe brandweerkazerne van ongeveer 1080 m2 bvo te realiseren. De locatie voor de nieuwbouw is op de hoek van de Industrierondweg en het Nijverheidspad. De nieuwe huisvesting moet onderdak bieden aan de vrijwillige brandweer van de gemeente Urk, onderdeel van Veiligheidsregio Flevoland. De huidige kazerne dateert uit 1978 en is inmiddels ruim 40 jaar oud. De staat van het huidige gebouw, de doorontwikkeling van het brandweermaterieel en de noodzakelijke investeringen in duurzaamheidsmaatregelen zijn voor de gemeente en de veiligheidsregio overwegingen geweest om te kiezen voor een nieuwe brandweerkazerne. In de afgelopen 40 à 50 jaar is Urk enorm veranderd en de verwachting is dat Urk de komende jaren zal blijven door ontwikkelen. De gemeente Urk is een hechte gemeenschap met ruim 21.000 inwoners, met de potentie om door te groeien richting een gemeente met 25.000 inwoners in 2040. Door de ontwikkelingen in de Oranjewijk, de Zeeheldenwijk en de buitendijkse haven (industriegebieden), komen de opkomsttijden, verankerd in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio’s in het geding. De verwachting is dat toekomstige vrijwilligers uit deze wijken zullen komen. Door deze verschillende factoren is de huidige locatie van de brandweerkazerne ongeschikt om de inwoners van Urk optimaal te kunnen bedienen. Om deze reden heeft de gemeente besloten om de brandweerkazerne te verplaatsen naar de hoek van de Industrierondweg en het Nijverheidspad.

De nieuwe brandweerkazerne zal onderdak bieden aan een brandweerkorps met 45 vrijwilligers. De brandweerkazerne betreft o.a. een voertuigstalling (voor maximaal 10 voertuigen), ondersteunende uitruk gerelateerde ruimten (zoals o.a. omkleedvoorzieningen, douches, leslokalen, waterongevallen ruimte etc.) en kantoorruimten die zowel een lokale als regionale
functie hebben. De ambitie van de gemeente is om een toekomstgerichte en duurzame brandweerkazerne te bouwen. In het ontwerp is rekening gehouden met een extra stramien voor voertuigstalling en een tweetal kantoorruimten zijn in de toekomst in te richten als slaapvoorziening. Daarnaast is een zonering aangebracht in de beveiligingsschil zodat o.a. de gemeente gebruik kan maken van de vergadervoorzieningen. Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente ervoor gekozen om een gasloos, ENG gebouw te realiseren. Op het gebied van circulariteit springt met name de houten constructie in de remise in het oog.
Met het ontwerpteam is het project op ‘traditionele wijze’ manier uitgewerkt. Dit wil zeggen van schetsontwerp naar voorontwerp, definitief ontwerp en vervolgens uitgewerkt in een bestek. De werkvoorbereiding voor de uitvoering start in juni 2023. De oplevering staat gepland medio april 2024.

De opdracht behelst in hoofdzaak de realisatie van de nieuwbouw van brandweerkazerne Urk exclusief het terrein.
Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbesteding is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen. (installatietechnisch aannemer perceel 2)
Perceel 2: het uitvoeren van de installaties (zowel werktuigbouwkundige installaties als elektrotechnische installaties).
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te
worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

De aanbesteding van het project vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. Daarmee is de aanbesteding opgedeeld in twee fasen. In fase 1 mogen alle geïnteresseerde partijen zich aanmelden, waarna er een selectie plaatsvindt op basis van uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. In fase 2 worden vijf geselecteerde partijen uitgenodigd om een aanbieding te doen. Gunning vindt uiteindelijk plaats op basis van het EMVI-criterium de laagste prijs.

Bron: Tenderned vrijdag 3 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287696

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 6 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *