Uitbreiding, vervanging en onderhoud installaties Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding, vervanging en onderhoud installaties Heerlen

Een der te onderhouden panden, het Theater Heerlen. Foto: Google Streetview

Deze aanbesteding heeft betrekking op uitbreiding, vervanging en preventief en correctief onderhoud aan gebouw gebonden installaties van de aanbestedende dienst. Daarnaast kan mogelijke uitbreiding onder de scope van de opdracht vallen echter behoudt de aanbesteder zich het recht voor dit in separate projecten onder te brengen dan wel separaat in de markt te zetten
door middel van  een daarvoor passende procedure. De opdracht wordt opgedeeld in twee percelen, te weten:
• perceel 1: panden met eenvoudige installaties;
• perceel 2: panden met complexe installaties.
Voor een overzicht van alle gebouwen, de installaties per gebouw en het Bestek wordt verwezen naar de betreffende aanbestedingsdocumenten. Ieder perceel wordt door middel van een overeenkomst aan één opdrachtnemer gegund.

Het bestek bevat de technische omschrijving van en eisen aan de uit te voeren werkzaamheden, bestaande uit bestekposten en administratieve en technische bepalingen. De eisen hebben een knock-out karakter. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van deelname aan de aanbesteding. Uitdrukkelijk wordt aangegeven dat de gebouwenlijst en de assetlijsten momentopnames zijn en in de toekomst kunnen fluctueren om diverse redenen.

De ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 januari 2024. De looptijd van de af te sluiten raamovereenkomsten is tot en met 31 december 2027 en zal dan van rechtswege eindigen. Daarnaast heeft de aanbesteder viermaal de mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst met twaalf maanden. aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Alle percelen worden gegund op grond van de naar het oordeel van opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned woensdag 4 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/311999

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 5 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *