Uitbreiding school MBS Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Uitbreiding school MBS Eindhoven

Impressie: © Gemeente Eindhoven

Het college van Burgemeester & Wethouders van Eindhoven heeft eind 2023 ingestemd met het realiseren van uitbreiding door middel van nieuwbouw ten behoeve van MBS Eindhoven op de locatie Venetiëstraat 23. De nieuwbouw wordt gerealiseerd voor 160 leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs en onderwijszorgroepen en moet c.a. 1.936 m2 groot en exclusief een
gymzaal (340m2 BVO) waarvoor momenteel een aanvraag op goedkeuring voor loopt. De verwachting is dat deze aanvraag
eind dit jaar wordt toegekend. Deze maakt, onder voorbehoud van toekenning, door middel van de herzieningsclausule
deel uit van het werk. De beoogde bouwlocatie is het terrein aan de achterzijde van de school. Gedurende de realisatie van de nieuwbouw blijft de school in gebruik en moet deze ook zonder overlast kunnen door blijven functioneren.
De ambitie voor duurzaamheid in de gemeente Eindhoven gaat uit van het streven naar energieneutraal zijn in 2045. Met dit
project willen we invulling geven aan deze ambitie, ten minste een ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG).

De aanbesteder is op zoek naar een bouwteampartner die meedenkt en bijdraagt aan de uitwerking van het totale ontwerp en de realisatie er van. Voortvloeiend uit het bouwteam zal de opdrachtnemer het integrale project realiseren indien opdrachtgever en opdrachtnemer als uitvloeisel van het bouwteamproces overeenstemming bereiken over de aanneemsom en het bestek. De bouwopgave bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
• Het realiseren van nieuwbouw school met een omvang van c.a. 1937 m2 BVO en bijbehorende terrein inrichting;
• De nieuwbouw moet voldoen aan Frisse scholen klasse B;
• De nieuwbouw moet voldoen aan de relevante wetgeving waaronder het bouwbesluit;
• Ruimtevraag conform ruimtelijk functioneel Programma van Eisen;
• Er moet zo veel mogelijk invulling gegeven worden aan de ambities Gezonde en toekomstbestendige ontwikkeling in Eindhoven. Tot de opdracht behoren de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:
• Alle ontwerpwerkzaamheden;
• Alle installatietechnische ontwerp werkzaamheden;
• Alle constructieve werkzaamheden;
• Alle duurzaamheid werkzaamheden;
• Alle geotechnische werkzaamheden;
• Aanvraag en coördinatie nuts aansluitingen;
• De aanvraag omgevingsvergunning inclusief bijbehorende kosten;
• Alle realisatiewerkzaamheden

De ontwerpfase start direct na gunning, november 2024. Bij aanvang schooljaar 2026-2027 moet het MBS onderwijs kunnen geven in de nieuwbouw. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van circa 26 maanden en gaat in per 4 november 2024. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2026. In deze niet-openbare aanbesteding selecteert opdrachtgever ten eerste, op basis van de verzoeken tot deelneming, maximaal vijf gegadigden. Opdrachtgever vraagt vervolgens in de inschrijffase de geselecteerde gegadigden een inschrijving in te dienen overeenkomstig de inschrijfleidraad. Opdrachtgever gunt de opdracht aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.

Bron: Tenderned zaterdag 1 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338006

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 3 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *