Trekproeven bomen 2022-2025 Amsterdam – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Trekproeven bomen 2022-2025 Amsterdam

Foto: Pexels.com

Het project “trekproeven bomen” behelst de uitvoering van alle trekproeven bomen voor de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2025 voor de gehele gemeente Amsterdam. Het wordt uitgevoerd door twee opdrachtnemers in vastgestelde geografisch gebieden binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. De raamovereenkomsten zijn derhalve stadsbreed. Het projectdoel is een toetsbaar oordeel van de stabiliteit van een boom, te verkrijgen met “state of the art” of in ieder geval de gangbare onderzoekstechnieken, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten d.m.v. een trekproef.

Per trekproef wordt een risicoanalyse en een uitspraak of de boom zijn stabiliteit voldoende beheerst en bij welke windbelasting de kans dat de boom in zijn geheel omwaait reëel aanwezig is. Advies moet dwingend zijn en een harde grens
bevatten wanneer bomen wel of niet gevaar op leveren. De uitspraken moeten duidelijk zijn en toetsbaar. Bijvoorbeeld niet “deze boom kan op termijn omvallen”, maar “de kans op windworp is al aanwezig bij windkracht … en we adviseren om boom… zo spoedig mogelijk te kappen”. Bij een constatering dat een boom direct gekapt dient te worden zal de boom binnen 48 uur
gekapt (moeten) worden. Let op: De eisen van “Noodkapmaatregel” staan in het Programma van Eisen.

Per jaar voert V&OR meerdere rondes (batches) Boomveiligheidsonderzoeken (BVO’s) en Boomveiligheidsregistraties (BVR’s) uit. Daaruit volgen bomen voor een Nadere Technische Onderzoeken (NTO). Indien de kwaliteitsnorm van een boom niet gehaald wordt na een NTO,  adviseert V&OR om een trekproef uit te voeren. Als een boom een negatief resultaat heeft dient
de boom gekapt te worden. Afgelopen jaren heeft V&OR gebruik gemaakt van een “strippenkaart” met een waarde van
100.000 euro per perceel. In 2020 en 2021 is veelvuldig gebruik gemaakt van deze strippenkaart en daarom zal het budget van de strippenkaart binnen afzienbare tijd (medio november 2021) op zijn. De verwachting is dat er de komende jaren veel meer trekproeven uitgevoerd zullen worden. Daarom is besloten om dit project Europees aan te besteden. Een veilige boom is de belangrijkste drijfveer om dit project goed in de markt te zetten! 

De opdracht betreft een raamovereenkomst voor een vastgesteld geografisch gebied binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam en Weesp. De opdracht is opgesplitst in twee geografische gebieden die gelijktijdig aangeduid worden als percelen:
Perceel 1 beslaat de volgende geografische gebieden binnen de stadsgrenzen van Amsterdam:

  • Centrum
  • West
  • Nieuw West
  • Noord

Perceel 2 beslaat de volgende geografische gebieden binnen de stadsgrenzen van Amsterdam:

  • Oost
  • Zuid
  • Zuidoost
  • Amsterdamse Bos
  • Weesp
  • Beheergebied Ouderamstel

Het is voor een inschrijver niet toegestaan om in te schrijven op een perceel / geografisch gebied waarvoor men al een Nader technisch onderzoek (NTO) raamovereenkomst heeft. Dit is gesteld om te voorkomen dat een inschrijver werk gaat keuren dat hij zelf heeft beoordeeld. Uiteraard mag een inschrijver wel op een ander perceel / geografisch gebied inschrijven.
Indien een partij wel inschrijft op een perceel waarvoor de inschrijver al een NTO raamovereenkomst heeft wordt de inschrijving voor dit bewuste perceel terzijde gelegd.

Het uitvoeren van Trekproeven betreft een opdracht voor adviesdiensten. Daarom is De Nieuwe Regeling (DNR) van toepassing. Inclusief de aanvullingen en afwijkingen van de gemeente Amsterdam van toepassing te verklaren. De opdrachtgever verwacht binnen de raamovereenkomst een minimale opdrachtwaarde van €20.000,- exclusief BTW over de vier contractjaren per perceel aan de opdrachtnemer te kunnen geven. De geraamde maximale waarde van deze raamovereenkomst gedurende de gehele looptijd is per perceel maximaal €500.000,- exclusief BTW. Daarbij geldt de minimale contractwaarde
gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst als omzetgarantie. Aan de maximaal genoemde waarde indicaties kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De raamovereenkomst perceel 1 gaat in op 1 januari 2022 en eindigt van rechtswege op 31 december 2022. Perceel 2 gaat in niet later dan 1 juli 2022 en eindigt van rechtswege op 31 december 2022. Opdrachtgever meldt de ingangsdatum uiterlijk 3 maanden voorafgaande aan de opdrachtnemer. De raamovereenkomst kan twee keer eenzijdig door opdrachtgever verlengd worden:
De 1e verlenging loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
De 2e verlenging loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De economisch meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de beste kwaliteit. De inschrijving met de beste kwaliteit is die met het hoogst aantal punten. Het aantal punten betreft een optelling van de punten gescoord bij prijs en bij kwaliteitsonderdelen. Een inschrijver kan maximaal één perceel gegund krijgen. Een inschrijver die als enige heeft ingeschreven op een perceel en ook de winnende inschrijving heeft gedaan op het andere perceel
krijgt het perceel gegund waar hij als enige heeft ingeschreven. Het andere perceel wordt gegund aan de nr.2 van dat perceel.

Bron: Tenderned donderdag 9 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237676

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *