Transport nat zuiveringsslib Waterschapsbedrijf Limburg – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Transport nat zuiveringsslib Waterschapsbedrijf Limburg

Foto: © Waterschapsbedrijf Limburg

De huidige Overeenkomsten tussen het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)  en de huidige ondernemers lopen af en eventuele
verlengingen zijn niet mogelijk. Dit is de aanleiding om een nieuwe aanbestedingsprocedure te gaan volgen.
Deze Europese openbare aanbesteding richt zich op het contracteren van één of twee opdrachtnemers die WBL kan/kunnen voorzien in het transporteren van nat zuiveringsslib.
Het WBL streeft bij de aanbesteding de volgende doelstellingen na:
1. Veiligheid en veilig werken;
2. Het minimaliseren van risico’s;
3. Een goede prijs-kwaliteitverhouding;
4. Ontzorging van het WBL en minimale onderbrekingen van het zuiveringsproces;
5. Voldoen aan wet- en regelgeving.

Deze aanbesteding betreft het transport van nat zuiveringsslib vanaf de rwzi’s Abdissenbosch, Meijel, Panheel, Stein, Simpelveld, Weert, Wijlre, Venray en Gennep naar ontwateringinstallaties bij andere rwzi’s. Dit alles geschiedt binnen het beheersgebied van de aanbestedende dienst (Provincie Limburg).

Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat nat (vloeibaar) zuiveringsslib, met een droge stof gehalte dat gemiddeld ligt tussen de 2% en 8%. Deze aanbesteding is op dit moment van toepassing op negen rwzi’s vanwaar het nat zuiveringsslib moet worden getransporteerd naar andere rwzi’s voor verdere behandeling. Het vloeibaar slib komt met een zekere regelmaat vrij. De verschillende Rwzi’s beschikken over slibbuffers waarin het slib gedurende een korte tijd kan worden opgeslagen. De capaciteit van de buffers is beperkt. opdrachtnemer dient daarom zorg te dragen voor een constante af- en aanvoer van het slib. De af- en aanvoer door opdrachtnemer moet gelijkmatig verdeeld over de dag en de week plaatsvinden (maandag tot en met zaterdag).
Het transport vindt plaats volgens een planning die door het WBL wordt opgesteld, rekening houdend met de vereisten van het primaire proces en eventuele voorgestelde verbeteringen van de opdrachtnemer. Voor het opstellen van de planning zal gebruik worden gemaakt van vijf zogenaamde tijdvensters. Vrachten gepland in dit tijdvenster, dienen ook binnen dit tijdvenster
gereden worden. Deze planning is bindend. Voor de locatie Simpelveld geldt dat deze transportlocatie tijdens de contractperiode kan komen te vervallen. Er zal geen verrekening voor de volumevermindering en/of aanpassing van de transporttarieven plaatsvinden voor deze locatie en/of andere locaties. In de praktijk zou het voor kunnen komen dat opdrachtnemer wordt gevraagd om aanvullende werkzaamheden uit te (laten) voeren die in het verlengde liggen van het transport van nat
zuiveringsslib, maar waarvoor nog geen prijzen of kortingen zijn overeengekomen. Opdrachtgever heeft het recht (niet de plicht) om dit soort aanvullende werkzaamheden in voorkomend geval in opdracht te geven bij opdrachtnemer. In dat geval zal gebruik worden gemaakt van een nadere offerteaanvraag.
Voor de bijzondere voorwaarden verbonden aan de uitvoering van de opdracht verwijst het WBL ondernemers naar het Programma van Eisen. Conform de Aanbestedingswet is het mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde
percelenregeling, waarbij de aanbestedende dienst de mogelijkheid heeft om specifieke diensten tot een totaal van 20% van de geraamde opdrachtwaarde (met een maximum van €80.000,- buiten de overeenkomst te houden. Van deze regeling wordt gebruik gemaakt. 

De waarde van de opdracht per jaar is geraamd tussen de €250.000,- en €500.000,- exclusief BTW voor Perceel 1 en tussen de €200.000,- en €400.000,- exclusief BTW voor Perceel 2. De aanbestedende dienst heeft de opdracht opgedeeld in twee percelen. Het WBL wenst het MKB meer kansen te bieden en mogelijk minder afhankelijk te zijn van één partij en op deze wijze
flexibiliteit tijdens de duur van de overeenkomst in te kunnen zetten. De opdracht opgedeeld in de volgende percelen:
perceel 1: Locaties Gennep, Meijel, Venray, Panheel en Weert (Noord)
perceel 2: Locaties Stein, Abdissenbosch, Simpelveld en Wijlre (Zuid)
U kunt inschrijven voor één of twee percelen.

De looptijd van de overeenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor twee jaar. De overeenkomst vangt aan op 01 februari 2022 en eindigt op 31 januari 2024. De aanbestedende dienst kan de overeenkomst stilzwijgend verlengen met twee jaar tegen gelijkblijvende voorwaarden en condities. Van deze verlengingsbevoegdheid kan het WBL maximaal
tweemaal gebruik maken. In geval van maximale verlenging eindigt de overeenkomst uiterlijk op 31 januari 2028.
Er wordt gegund op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned vrijdag 13 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235785

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *