Toezicht, handhaving en juridisch advies toeristische verhuur Bergen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Toezicht, handhaving en juridisch advies toeristische verhuur Bergen

Foto: © Gemeente Bergen

De aanleiding voor dit project en vervolgens deze aanbesteding is een motie van de raad van Bergen om regulering én terugdringen van het gebruik van woningen voor de toeristische verhuur in Bergen. Het rapport van de Stec Groep uit oktober 2019 laat zien dat er een schaarste is op de woningmarkt en vooral voor de lagere en midden inkomensgroepen. Recent onderzoek van de koop- en de huurmarkt onderschrijft dat deze schaarste er nog steeds is. Dit betekent dat jonge mensen tot 30 jaar wegtrekken uit de gemeente. Het advies is naast het bouwen van woningen om de woningen die door recreatieve verhuur worden onttrokken weer beschikbaar te maken voor de reguliere woningmarkt. Daarbij komt de landelijke trend die ook in Amsterdam en Zandvoort speelt: in buurten en kernen met een relatief hoog aandeel recreatieve verhuur staat de leefbaarheid onder druk. De druk wordt veroorzaakt doordat woningen maar een deel van het jaar worden verhuurd en het overige deel van het jaar leeg staan. En er zijn klachten van overlast. Achterliggend heeft ook de provincie Noord-Holland aangegeven dat de gemeente Bergen de onttrekking van reguliere woningen aan de woningmarkt moet aanpakken, zodat er voldoende woningen beschikbaar komen en blijven voor reguliere huishoudens.

Doel is om het aantal reguliere woningen dat nu door toeristische verhuur aan de woningmarkt onttrokken wordt te verminderen en daarmee bij te dragen aan het woningaanbod. Daarom is begin februari 2021 de huisvestingsverordening aangepast met een registratie en meldplicht voor reguliere woningen die bewoners toeristisch willen verhuren. Dat mag voor maximaal 63 nachten per kalenderjaar met een registratienummer en melding van de toeristische verhuur. Dit is per 1 april 2021 in de gemeente Bergen ingevoerd. 

Opdrachtgever moet dus  toeristische verhuur van gewone woningen terugdringen en daardoor meer woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Er is toezicht en handhaving nodig op de nieuwe regels van de huisvestingsverordening. Door de invoering
van deze nieuwe regels komen er veel juridische vragen binnen en worden advocaten ingeschakeld. Daarom vragen we aanvullend hierop juridische advisering.

De opdracht betreft het uitvoeren van het plan van aanpak “Maatregelen voor toeristische verhuur Gemeente Bergen”  als project, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij opdrachtnemer komt te liggen. Opdrachtnemer kan een projectgroep
raadplegen voor situaties waar vragen over zijn. In het kort is de scope van het project als volgt:
A. Administratief toezicht
Het administratief toezicht begint met een analyse van informatie op internet. Het primaire
doel hiervan is om op grote schaal indicaties van adressen waar sprake is van (illegale)
toeristische verhuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van scraping. Scraping is een computertechniek waarbij software wordt gebruikt om snel veel informatie van bepaalde websites af te halen. In dit geval zou het kunnen gaan om het scannen van websites, waarbij snel duidelijk is welke woningen in de gemeente Bergen worden aangeboden voor toeristische verhuur.
Daarnaast vindt onderzoek naar gemeentelijke informatiebronnen plaats: BRP, BAG forensen- en toeristenbelasting. Een andere vorm van administratief toezicht is het nagaan van meldingen die binnen zijn gekomen over toeristische verhuur. Geschat wordt dat er voor 1575 adressen in de gemeente Bergen administratief toezicht gaat plaatsvinden. De scraping en het uitzoeken om welke adressen het gaat ligt bij opdrachtnemer.
B. Fysiek toezicht
Na het administratief toezicht volgt voor de adressen waarvan een vermoeden is van toeristische verhuur die niet is toegestaan, de fase van fysiek toezicht. Aan de hand van de adreslijst gaan er toezichthouders op pad om de adressen op locatie te controleren. Dit gebeurt door de voor de Huisvestingswet aangewezen toezichthouders. Van dit onderzoek wordt door de toezichthouders uiteindelijk een controlerapport opgesteld. Foto’s, waarnemingen en gespreksverslag(en) zijn onderdeel van dit rapport. Geschat wordt dat voor 500 adressen fysiek toezicht nodig is.
C. Handhaving
Als er een overtreding van de Huisvestingswet of de huisvestingsverordening wordt geconstateerd, wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Het gaat om het opleggen invorderen van de boete. Van de overtreding wordt een rapport of proces-verbaal
opgemaakt en de overtreder wordt voor het opleggen van de bestuurlijke boete in de gelegenheid gebracht een zienswijze naar voren te brengen.
D. Handhavingsverzoeken in behandeling nemen
De handhavingsverzoeken die binnen komen, moeten in behandeling worden genomen.
E. Juridisch advies
Voeren van zienswijze gesprekken
Afhandeling van klachten gedurende het traject
Behandeling van bezwaarschriften nav de regels rondom toeristische verhuur
Behandeling van voorlopige voorzieningen
Behandeling (hoger) beroepszaken
F. Periodieke rapportage aan opdrachtgever
Zie het Programma van Eisen ( PvE) voor de eisen die we hieraan stellen.
G. Aanreiken van instrumenten om tijdig bij te sturen als het doel niet gehaald wordt
Doel is het oplossen van de woningschaarste. Als dit doel onvoldoende …

De overeenkomst wordt tussen opdrachtgever en één opdrachtnemer afgesloten. De overeenkomst treedt in werking voor een periode van twee jaar met een verlengoptie van twee keer één jaar. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af. De inwerkingtreding van de overeenkomst is voorzien met ingang van (uiterlijk) 1 januari 2022.

Gunning vindt plaats aan de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Om te komen tot de economische meest voordelige inschrijvingen wordt de methodiek gunnen op waarde gebruikt. Het startbedrag voor gunnen op waarde is de eigen inschrijfprijs.

Bron: Tenderned donderdag 12 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235727

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *