Technische voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor de brug Arkelsedijk-Spijksedijk Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Technische voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor de brug Arkelsedijk-Spijksedijk Gorinchem

Projectlocqatie. Foto: Google Streetview

De aanbestedende dienst , de gemeente Gorinchem,wenst De nieuwe Lingebrug realiseren. Dit project is één van de projecten vanuit de mobiliteitsvisie. De realisatie van de brug is randvoorwaardelijk om het woningbouwproject Lingeoevers
te kunnen realiseren. Binnen de totale scope van de opdracht worden vier deelprojecten onderscheiden:
A. De Nieuwe Lingebrug en aansluitingen op Arkelsedijk en Spijksedijk
B. Fietspad Spijksedijk
C. Arkelsedijk Zuid
D. Arkelsedijk Noord
Elk deelproject kent zijn eigen technische uitdagingen, planning en fasering. Tegelijkertijd hebben de deelprojecten raakvlakken met elkaar en is een integrale aanpak noodzakelijk.

Deze aanbesteding heeft tot doel een ingenieursbureau te selecteren die op basis van de beschikbare informatie de vier deelprojecten uit kan werken. Hierbij worden minimaal de volgende deelproducten gevraagd:
A. Integraal Ontwerp
B. SSK Ramingen
C. V&G plannen
D. Vergunningen
E. Risicodossier
F. Faseringsplan
G. Aanbestedingsdossier
H. Aanbesteding begeleiden
I. Directievoering
J. Opleverdossier

Het SO van de brug, de onderdoorgang buitendijks de Spijksedijk en de aansluiting op het fietspad binnendijks de Spijksedijk moeten tot een haalbaar bestek uitgewerkt worden. ‘Haalbaar’ gaat met name om planning, tijd, techniek
en draagvlak. Draagvlak moet met name gezocht worden bij het waterschap. Het architectonisch ontwerp van de brug refereert aan De Vries Robbé. De voormalige bestemming van het ontwikkelgebied Lingeoever. We zoeken naar referenties naar dit verleden. Zowel in de architectuur als in de techniek. De Vries Robbé stond voor innovatie. Belangrijke uitgangspunten bij dit project zijn dat de brug tijdig in gebruik moet zijn, dat de bereikbaarheid van de stad op peil blijft tijdens de realisatie en dat er voldaan wordt aan de eisen van het waterschap ten aanzien van de waterkeringen
maar ook ten aanzien van de vaarweg De Linge. Dit vraagt om een goed faseringsplan waarin ook aandacht is voor eventuele benodigde voorbelasting.

De aanbesteding betreft een openbare Europese procedure. Deze aanbesteding heeft tot doel een overeenkomst met één opdrachtnemer te sluiten. De aanbestedende dienst is van plan om 22 oktober 2024 te hanteren als startdatum van de overeenkomst.

Bron: Tenderned donderdag 30 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337840

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 31 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *