Systeemvernieuwing “Werk en Inkomen” Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Systeemvernieuwing “Werk en Inkomen” Amsterdam

Binnen het cluster Sociaal zijn de directie Inkomen en de directies Werk en Participatie 1 (directies WPI) verantwoordelijk voor het bieden van deze inkomenszekerheid. De directie Inkomen richt zich daarbij op alle onderdelen en processen die direct raken aan de bijstandsverlening voor levensonderhoud en bijzondere inkomensondersteuning: van aanvraag en intake aan de start van het proces, via het bepalen en berekenen van het recht, tot het beslissen, beschikken, betalen, terug- en invorderen, uitvoeren beslag en verhalen naar handhaven. De wetgeving is hierbij kaderstellend en dwingt tot uniformiteit met ruimte voor decentrale invulling. De dienstverlening van de directies Werk & Participatie is erop gericht om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen regulier werk doen, waar mogelijk bij reguliere werkgevers tegen een regulier loon. Waar dit (nog) niet mogelijk is ondersteunen we jongeren een startkwalificatie te halen, inwoners mee te laten doen in de maatschappij en zich optimaal te ontwikkelen.
De directies WPI voeren onder meer de , IOAW
2, IOAZ3 en de Bbz4 uit. Ongeveer 44.000 inwoners van Amsterdam maken gebruik van een of meer van de hierbij horende voorzieningen. Voor de directie Inkomen werken 571 fte en voor de directies Werk en Participatie 1092 fte (cijfers januari 2020). De betrokken professionals zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de processen binnen de eigen directies. Zij worden hierbij ondersteund door verschillende informatiesystemen en
gegevensuitwisselingen tussen deze systemen en met ketenpartners. Binnen de directie Inkomen wordt gewerkt met Socrates. Deze inkomensvoorziening wordt geleverd door de overheidscoöperatie Wigo4it aan de G4-samenwerking op dit domein. Binnen de directies Werk en Participatie wordt gewerkt met het informatiesysteem RAAK. 

Voor het  het realiseren, implementeren en hosten van de Dienst Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen (Dienst SVWI), bestaat behoefte aan een leverancier die op  hoofdlijnen twee activiteiten uitvoert:
1. Het samen met de opdrachtgever ontwikkelen en implementeren van een Voorkant, Besturings en Integratievoorziening waarmee:

  • De te verwerven SaaS-dienst voor Werk en Participatie en de bestaande applicatie voor het proces Inkomen, Socrates, onderling informatie kunnen uitwisselen en die als een samenhangend geheel aan de professionals van de gemeente kunnen tonen;
  •  Zowel de burger, de werkgever, als de werk-, participatie- en inkomensprofessionals ondersteunen om het WPI-klantproces integraal te kunnen doorlopen en uit te voeren, door één uniforme userinterface te bieden en voor een goede aansluiting zorgt met de gemeentelijke online dienstverlening (= Mijn Amsterdam);

Hierbij geldt dat de integratievoorziening wordt gerealiseerd met behulp van het binnen de gemeente Amsterdam aanwezige Mendix lowcode platform. Aangevuld met additionele (integratie)voorzieningen, waar nodig en passend, voor het ontwikkelen van
complexe en kritische applicaties, en;
De integratievoorziening wordt gehost in een omgeving van de gemeente Amsterdam op het aanwezige Microsoft Azure platform.

2. Het leveren, implementeren, hosten en uitvoeren van de SaaS-dienst voor Werk & Participatie, bestaande uit een taakapplicatie inclusief matchingmodule en domein specifieke portalen voor burger, professional, werkgever en leverancier. Dit deel van de opdracht bestaat uit het aanbieden van één SaaS-dienst, die geïntegreerd wordt in de ICT-infrastructuur van de gemeente
en die het beste past bij de huidige Amsterdamse processen voor ‘Inkomen’ en ‘Werk en Participatie’, de organisaties en de producten. De standaard, bewezen SaaS-dienst zal leidend zijn en met zo min mogelijk aanpassingen worden geïmplementeerd.

De gemeente Amsterdam besloten de gehele opdracht uit te vragen door middel van de concurrentiegerichte dialoog.  In deze dialoog met maximaal vijf geselecteerde gegadigden moet duidelijk worden wat zowel op technisch vlak (doelarchitectuur, programma van eisen en wensen), organisatie (wijze van samenwerken bij ontwikkeling, implementatie en beheer), planning (doorlooptijd, prioritering) als aanpak (MVP, PoC, pilot) de beste werkwijze en wensen zijn.

De gemeente is voornemens twee informatiebijeenkomst te organiseren, de eerste op 26 juli, van 14:00 tot 15:30 uur en de tweede op 26 augustus, van 14:00 tot 15:30 uur. Het doel van deze bijeenkomsten is nader in te gaan op de Europese aanbesteding van de Dienst SVWI. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst zal een presentatie worden gegeven door de gemeente
waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gemeente als doel heeft gesteld bij deze opdracht en wat de gewenste resultaten zijn.
Tijdens de tweede informatiebijeenkomst zal vooral aandacht worden besteed aan het toelichten van mogelijke onduidelijkheden in de opdracht. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt geen nieuwe informatie verstrekt, alleen achtergrondinformatie bij de reeds gepubliceerde stukken. Indien mogelijk geeft de gemeente direct een voorlopig antwoord op de tijdens de
informatiebijeenkomsten gestelde vragen. Aan deze voorlopige, mondelinge antwoorden kunnen gegadigden geen rechten ontlenen. Gegadigden dienen daarom deze vragen ook te stellen via TenderNed. De vragen worden beantwoord in de Nota’s van Inlichtingen. De gemeente maakt geen verslag van de informatiebijeenkomsten. Per gegadigde kunnen maximaal twee personen deelnemen aan de informatiebijeenkomsten. De gegadigde die aan deze bijeenkomsten wil deelnemen, stuurt daartoe, voor de eerste bijeenkomst uiterlijk
vrijdag 23 juli 2021, 16:00 uur, en voor de tweede bijeenkomst uiterlijk maandag 23 augustus 16:00 uur, via TenderNed een bericht naar de gemeente, met in de onderwerpregel ‘Informatiebijeenkomst aanmelding SVWI’. In dit bericht dient de gegadigde de voor- en achternaam te vermelden van de personen die aan de bijeenkomst deelnemen.
Als gevolg van de Corona crisis heeft de gemeente besloten de informatiebijeenkomsten via Microsoft teams te doen. Uiterlijk een dag voor de MS Teams bijeenkomst ontvangt u via MS Teams een uitnodiging voor deelname aan de informatiebijeenkomst.

Bron: Tenderned zondag 18 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233437

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *