Serviceprovider isolatie woningen Valkenburg a/d Geul – Aanbestedingsnieuws

Serviceprovider isolatie woningen Valkenburg a/d Geul

Valkenburg a/d Geul
Foto: © Erven Ploeg

Op basis van mondiale en Europese afspraken wil de Nederlandse overheid in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% (of 55% indien de “Green Deal” wordt goedgekeurd) verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 nagenoeg CO2-neutraal zijn. De stappen die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen, zijn uitgewerkt in het Nationaal Klimaatakkoord van 28 juni 20191. Het Klimaatakkoord schrijft voor dat in 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen/woningequivalenten zijn verduurzaamd. Het
uitgangspunt daarbij is dat woningen óf van het aardgas af zijn, óf dusdanig zijn geïsoleerd dat zij in de nabije toekomst kunnen worden aangesloten op duurzame energiebronnen. In 2050 moeten dan alle 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af. Om ervoor te zorgen dat lokaal de juiste keuzes worden gemaakt, hebben gemeenten een belangrijke rol binnen de energietransitie.

In het project “Isoleer je Huis” (“het Project”) staat (het besparen op) warmte centraal. De energievraag naar aardgas is de grootste component in de totale energiebehoefte van de gemeente Valkenburg a/d Geul, waarbij ongeveer de helft van deze warmtevraag ontstaat bij woningen. In de gemeente Valkenburg a/d Geul hebben de meeste woningen (die voorzien zijn van een geldig energielabel) energielabel C (26%). Ongeveer 41% van de woningen (die voorzien zijn van een geldig energielabel) hebben energielabel D of lager. Gelet hierop, heeft de gemeente Valkenburg a/d Geul ervoor gekozen in te zetten op
energie(warmte)besparing in de vorm van isolatie van woningen (incl. ventilatie). Hiermee wordt enerzijds beoogd de warmtevraag te verkleinen en daarmee de CO
2 uitstoot direct fors te verminderen, anderzijds wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd voor toepassing van duurzame (fossielvrije) vormen van verwarming in de woningen. Woningen met een laag energielabel en/of slechte isolatie dienen eerst aangepakt te worden, zodat ze beter geschikt zijn voor een midden- of laagtemperatuur warmteoplossing.

Het project “Isoleer je Huis” in deze aanbesteding heeft als doel om particuliere eigenaren van woningen in de gemeente op
een zo laagdrempelig mogelijke manier de kans te bieden hun woning te voorzien van isolatie (en goede ventilatie). De centrale gedachte is de maximale ontzorging van de deelnemers en van de gemeente, zowel wat betreft de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden als wat betreft de bekostiging daarvan. De gemeente gaat binnen dit project circa 50 á 65 particuliere
woningeigenaren ontzorgen bij het isoleren (inclusief bijbehorende ventilatie) van hun woning, zodat de woningen

  • energiezuiniger worden,
  • comfortabeler worden,
  • gereed worden gemaakt om op termijn aardgasvrij te worden en deze
  • een lagere energierekening krijgen.

Door inwoners op deze manier te faciliteren, worden knelpunten (zie ook Klantreis energiebesparing woningeigenaren, van
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
4) zo veel mogelijk weggepakt en worden inwoners geïnspireerd om de woning zelf verder te verduurzamen. Daarnaast draagt het project bij aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord om in 2030 1,5 miljoen woningequivalenten verduurzaamd te hebben. De looptijd van het project, en daarmee ook van de concessie, is twee jaren, met beoogde start in februari 2021. Het nazorgtraject, waarover onderstaand, zal na die periode nog doorlopen. Na afronding van het pilotproject zijn circa 50 á 65 particuliere woningen voorzien van goede isolatie. Als het project door de gemeente wordt beoordeeld als succes (er wordt veel gebruik van gemaakt, inwoners vinden het een goed project en adviseren het aan anderen, etc.) kan door de gemeente besloten worden om het pilot project verder uit te breiden en/of te continueren met een tweede fase.

De gemeente zoekt via deze aanbesteding een serviceprovider die het recht krijgt om de werkzaamheden aan de woningen (isoleren van de woningen inclusief ventilatie) van de deelnemers aan het project uit te voeren. De serviceprovider zal op basis van maatwerk samen met de eigenaar van de woning bepalen welke isolatie- en ventilatie maatregelen het best toe te passen zijn en installeert/plaatst deze in de woning. De serviceprovider is verantwoordelijk voor de realisatie van begin tot eind van de isolatie en ventilatie van de woningen. Dus van inventarisatie van de mogelijkheden en de wensen van de deelnemer, het uitvoeren van een nulmeting tot en met de realisatie van de isolatie- en ventilatie maatregelen en de nazorg. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform het rapport “Standaard en streefwaarden bestaande woningbouw”.
Verder zal specifiek aandacht worden besteed aan de isolatie van woningen volgens de Standaard en aan woningen die minder goed passen binnen de woning typologieën die genoemd zijn in de Standaard, zoals monumentale woningen, maar ook de mergelwoningen, vakwerkhuizen en andere karakteristieke woningen die geen monumentale status hebben. Van deze woningen zijn er relatief veel aanwezig binnen de gemeente.

De opdracht behelst in essentie het ontwerpen, leveren, installeren en na verloop van tijd controleren van isolatie en ventilatie aan particuliere eigendomswoningen van de deelnemers aan het Project. De werkzaamheden omvatten ten minste:
A: ontwerp, uitvoering en nazorg isolatie en ventilatie:
– Het vooraf bekijken/scannen/beoordelen van de woning en het uitvoeren van een nulmeting voor het vaststellen van de energieprestaties en warmte-lekkage van de woning, het adviseren welke isolatie- en ventilatietechniek(en) het beste gebruikt kan/kunnen worden in de betreffende woning en het vooraf afgeven van een bespaarindicatie op het gasverbruik;
– Het maken van een offerte met specificatie van ten minste de uit te voeren werkzaamheden en toe te passen materialen (incl. isolatiewaarden) en eventuele apparaten (bij ventilatie), de planning en de kosten die de eigenaar/deelnemer verschuldigd zal zijn.
– Het uitvoeren van de isolatie- en ventilatiewerkzaamheden, conform de met de deelnemer gemaakte afspraken en volgens de ondertekende offerte;
– Nazorg: het na uitvoering controleren van de energieprestatie van de woningen (bijv. door infrarood-meting of anderszins) om vast te stellen of de verwachte energetische verbeteringen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Voor aansprakelijkheid voor herstel van de gebreken is in de overeenkomst een termijn van 10 jaren na oplevering opgenomen.
B: Aanvullende services, indien de deelnemer dat wil:
– Het (in afstemming met de gemeente) begeleiden bij een eventueel benodigde aanvraag van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld voor externe gevelisolatie) waarbij de serviceprovider door de deelnemer kan worden gemachtigd om de vergunningaanvraag in te dienen;
– Helpen van de deelnemer bij of faciliteren van de aanvraag van subsidie(s), bijvoorbeeld de ISDE-subsidie (investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing);
– Het desgewenst helpen bij of faciliteren van de afgifte van het (nieuwe) energieprestatiecertificaat van de woning.

Alle werkzaamheden dienen door de opdrachtnemer periodiek aan de gemeente te worden gerapporteerd en met de gemeente te worden afgestemd.  

De aan te besteden overeenkomst betreft een concessieovereenkomst voor een werk, te weten het isoleren en aanbrengen van ventilatie in/van woningen De opdracht is aangemerkt als een concessie omdat aan de serviceprovider het recht wordt verleend om aan de woningen van de deelnemers aan het project de isolatie- en ventilatiewerkzaamheden uit te voeren. De uitvoering van die werkzaamheden en de betaling daarvan vindt plaats op basis van de tussen de serviceprovider en de deelnemers te sluiten (bouw)overeenkomsten c.q. de aan de deelnemers uit te brengen offertes. De gemeente wordt dus zelf geen opdrachtgever van de werkzaamheden. Gekozen is voor een nationale aanbesteding volgens de openbare procedure conform de
Aanbestedingswet 2012. Op deze aanbesteding is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), versie 1 juli 2020, van toepassing.
Gunning zal plaatsvinden aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 16 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244250

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *