Schuimblusvoertuig – Veiligheidsregio Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Schuimblusvoertuig – Veiligheidsregio Utrecht

Foto: VRU

In het Materieel spreidingsplan van de Veiligheidsregio Utrecht is één schuimblusvoertuig opgenomen. Dit voertuig is in 2025 toe aan reguliere vervanging. Daarnaast wijzigen per 2025 ook de regels rondom het gebruik van schuim. Momenteel wordt fluorhoudend schuim gebruikt in het huidige schuimblusvoertuig, maar vanaf 2025 is dat niet meer toegestaan in verband met milieuschade. Deze twee punten geven aanleiding om te starten met de vervanging van het schuimblusvoertuig.

Gelet op de levertijd, het wettelijke verbod op fluorhoudend schuim, de afschrijving en staat van onderhoud van het huidige voertuig wil de aanbestedende dienst het nieuwe voertuig in 2025 operationeel hebben. Gelet op de complexiteit van een dergelijk voertuig is het streven om niet een nieuw voertuig te (laten) ontwikkelen maar aan te sluiten bij een beproefd concept dat aansluit bij de gevraagde functionaliteiten. Geïnteresseerden moeten aantoonbaar maken dat een vergelijkbaar voertuig minimaal 6 tot 12 maanden operationeel is op het moment van aflevering van het door de VRU gevraagde voertuig.
Binnen de VRU loopt er op dit moment een project ‘aanvullende bluswatervoorziening’. Hierin wordt onder andere aandacht geschonken aan slangtransportsystemen, pompen en waterdragers. Omdat het schuimblusvoertuig onderdeel uitmaakt van de aanvullende bluswatervoorziening is een minimale watertank van 10.000 liter en een hydraulische dompelpompinstallatie opgenomen. De capaciteit van de installatie is afgestemd op het landelijke WTS-systeem.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst af te sluiten met een opdrachtnemer die een SBV kan leveren. De scope van de opdracht is als volgt te beschrijven:
 Het leveren van één SBV voor het uitvoeren van de volgende taken en functies (niet limitatief):
 Schuimblussing bij het bestrijden van vloeistof en oppervlaktebrand;
 Beheersen van plasbranden of plassen van cryogene stoffen;
 Afdekken van vloeistoffen met brandgevaar of toxische eigenschappen;
 Met schuim verdringen van brandbare gassen in ruimten;
 Inzetbaar als watertankwagen bij een tekort aan bluswater langs weg-, wateren spoorwegen;
 Inzetbaar bij brandbestrijding voor een grootschalige defensieve buitenaanval door middel van de monitor(en);
 Inzetbaar als pompeenheid in het Grootschalig Watertransport.

De bediening van het voertuig wordt uitgevoerd door twee personen; de chauffeur/voertuigbedienaar en een manschap. Voor de inzet benodigde medewerkers komt een tankautospuit ter assistentie. Bij een inzet wordt gebruik gemaakt van de in het voertuig aanwezige voorraad schuimvormend middel en water. Bij een langdurige inzet of wanneer meer bluscapaciteit noodzakelijk is, kan het voertuig extern gevoed worden met schuimvormend middel en/of bluswater. De aanbestedende dienst zoekt niet alleen een opdrachtnemer die het geëiste levert, maar zoekt ook een betrouwbare, flexibele en solide partner. De aanbestedende Dienst vraagt het volgende van de opdrachtnemer:
 Het leveren van een SBV binnen het gestelde plafondbedrag (€ 1.030.000,– inclusief BTW) conform het Programma van Eisen;
 Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst, de Aanbestedende Dienst op de hoogte te houden van ontwikkelingen in kwaliteit en innovaties en op basis daarvan voorstellen tot verbetering van het gevraagde product doen aan aanbestedende dienst;
 Het leveren van onderdelen gedurende de levensduur van het afgenomen voertuig;
 Ondersteuning bieden 24/7 gedurende de levensduur van het afgenomen voertuig;
 Het opleiden en instrueren van ongeveer 6 werkplaatsmonteurs t.b.v. het onderhoud op tweede en derdelijns niveau met behoud van garantie;
 Opleiden van nieuwe werkplaatsmonteurs gedurende de looptijd van de overeenkomst;
 Het jaarlijks bijscholen van werkplaatsmonteurs;
 Het opleiden van 4 – 6 kerninstructeurs VRU t.b.v. instructies interne organisatie.

Varianten worden niet verlangd en zijn niet toegestaan. De aanbestedende dienst heeft het voornemen om met ingang van 1 april 2023 voor een periode van vier jaar met de optie voor verlenging van maximaal elfmaal één jaar een overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer voor het (werkend) leveren van één schuimblusvoertuig en het verlenen van bijkomende
relevante diensten, onderhoud en onderdelen. Alle inschrijvingen niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure
en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 22 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283572

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *