SBIR Oproep – Circulaire viaducten – Aanbestedingsnieuws

SBIR Oproep – Circulaire viaducten

Foto: RWS

Door middel van deze SBIR-oproep wil Rijkswaterstaat het aanbod van gevalideerde circulaire oplossingen vergroten, evenals het aantal partijen dat deze oplossingen kan aanbieden. Binnen de objectgroep Bruggen en Viaducten richt Rijkswaterstaat zich in eerste instantie op oplossingen voor het objecttype ‘Viaducten’. Rijkswaterstaat is voornemens om later ook SBIR-oproepen te starten die gericht zijn op andere  objectgroepen en objecttypen. Het doel van deze SBIR-oproep is om gevalideerde oplossingen voor circulaire viaducten voor (rijks)wegen te ontwikkelen die herhaaldelijk kunnen worden ingekocht en toegepast in (vervangings- en nieuwbouw) projecten van Rijkswaterstaat, alsook in projecten van andere (semi-)publieke organisaties en/of private partijen in binnen- en buitenland. Om een goede inschatting te kunnen maken van de toepasbaarheid van oplossingen binnen de toekomstige vervangings- en nieuwbouwopgave, is inzicht in deze opgave in Nederland
nodig. Op het moment van publicatie wordt gewerkt aan het verkrijgen van inzicht in de opgave voor de komende jaren.

In deze SBIR-procedure wordt informatie gedeeld over het areaal aan viaducten van Rijkswaterstaat en worden twee referentieprojecten – N33 Zuidbroek-Appingedam en InnovA58 – meegegeven, die partijen kunnen gebruiken als referentie om een nieuwe oplossing aan te
toetsen of om als basis te gebruiken voor ontwerp. Tevens bieden deze projecten fysieke testruimte voor de prototypes aan én kunnen de
oplossingen bij geschiktheid aan het eind van de SBIR-procedure worden toegepast. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Rijkswaterstaat op zoek is naar project-onafhankelijke oplossingen die breed in het areaal toepasbaar zijn.

Er zijn gevalideerde oplossingen nodig om viaducten met een lagere milieu-impact over de gehele levensduur (incl. volgende levenscycli) te
kunnen bouwen en onderhouden. Rijkswaterstaat daagt ondernemers uit om circulaire oplossingen te ontwikkelen en te valideren voor viaducten voor (rijks)wegen. Onder viaducten verstaat Rijkswaterstaat kunstwerken over een weg, spoorweg of terreinverdieping.

Rijkswaterstaat is voor deze SBIR ten minste op zoek naar productinnovaties die zij fysiek kan toepassen in haar areaal. De invalshoeken daarbij zijn aanleg en vervanging van een viaduct met een lagere milieu-impact over de gehele levensduur inclusief opvolgende levenscycli, en hoogwaardige herbruikbaarheid van materialen en onderdelen. Binnen de categorie productinnovaties is Rijkswaterstaat op zoek naar oplossingen die aansluiten bij tenminste één van de drie onderstaande oplossingsrichtingen:

  • Modulaire, losmaakbare oplossingen;
  • Oplossingen met zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bestaande, vrijkomende objecten, onderdelen of materialen;
  • Oplossingen op basis van hernieuwbare materialen.

Voor deze oplossingsrichtingen is gekozen omdat deze op hoofdlijnen belangrijke richtingen binnen de circulaire economie weerspiegelen, en omdat deze richtingen in hun uitwerking voldoende vernieuwend en impactvol worden ingeschat, en aansluiten bij de doelen omtrent milieu-impact, CO2-reductie en circulariteit. Rijkswaterstaat is op zoek naar een totaalconcept voor een viaduct. Dat betekent dat als partijen een
deeloplossing aanbieden, zij moeten aangegeven hoe deze in een totaalconcept past.

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische zaken en Klimaat investeren in fase 1 gezamenlijk maximaal €900.000,-. Per haalbaarheidsonderzoek bedraagt de investeringssom maximaal €90.000,-. Het totale investeringsbudget voor fase 2 bedraagt maximaal €4.500.000,-. Per prototype bedraagt de investeringssom maximaal €1.500.000,-. Voornoemde bedragen zijn inclusief btw.

Kort na publicatie van de oproep vindt een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens de bijeenkomst ontvangen geïnteresseerden informatie over o.a. de scope van de opdracht, de procedure en intellectueel eigendom en gebruiksrecht. Documenten of presentaties die worden getoond
of verstrekt en een verslag van de bijeenkomst worden nadien gepubliceerd op Tenderned. Geïnteresseerde partijen dienen zich in te
schrijven voor de bijeenkomst via innovatieloket@rws.nl, o.v.v. SBIR Circulaire viaducten.

Om deel te nemen aan de procedure dienen partijen zich per mail aan te melden via innovatieloket@rws.nl, o.v.v. SBIR Circulaire viaducten. Deze aanmelding dient ten minste de naam van (de samenwerkende) partijen te bevatten en de contactgegevens van de projectleider/contactpersoon.

Bron: Tenderned 3 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/186605

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *