Sanering Veersedijk Hendrik-Ido-Ambacht – Aanbestedingsnieuws

Sanering Veersedijk Hendrik-Ido-Ambacht

Veersedijk 301. Foto: Google Streetview

De te saneren locatie is gelegen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veersedijk 301. De locatie wordt aan de westzijde begrensd door de openbare weg Veersedijk. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door het bedrijfsterrein van Gebr. de Jong, Aan de zuidzijde wordt de locatie begrensd door het terrein Ringdijk 1, dat in gebruik is als haven en scheepswerf. De oostzijde van de locatie wordt gevormd door de rivierarm De Strooppot. Dit is een doodlopende zijtak van de Rietbaan.

Het werk in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit:
* Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden;
* Het inrichten van het werkterrein;
* Het toepassen van een tijdelijke toegang naar een seizoenspontje;
* Het opruimen van verhardingen;
* Het opruimen van begroeiing;
* Het toepassen van tijdelijke damwanden;
* Het toepassen van bouwputbemaling;
* Het toepassen van een waterbehandelingsinstallatie;
* Het ontgraven van verontreinigde grond;
* Het vervoeren en verwerken van grond met mobiele verontreinigingen;
* Het aanvullen van de ontgravingen door middel van het herschikken van grond;
* Het aanbrengen van een signaleringslaag;
* Het aanbrengen van een leeflaag;
* Het aanbrengen van steenbestorting langs de oever van de locatie;
* Het verwijderen van een bestaande damwand;
* Het herstellen van een toegang naar een seizoenspontje;
* Het opruimen van het werkterrein;
* het graven van waterbergingscompensatie;
en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.

De nationaal openbare aanbesteding heeft als doel de ondernemers die voor deze aanbestedingsprocedure zijn uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer.
Gelet op de aard en omvang van de opdracht alsmede de integrale eindverantwoordelijkheid welke de winnende marktpartij zal dragen voor de uiteindelijke uitvoering van het project Bodemsanering Veersedijk is er door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor gekozen het project niet in te verdelen in diverse percelen. Er is sprake van een onlosmakelijk geheel en daardoor leent de opdracht zich voor een integrale realisatie conform de opdracht.

Na de beoordeling van de inschrijvingen op volledigheid en rechtmatigheid zal de inschrijfprijs worden bekeken. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs. Aan de inschrijver welke een correcte inschrijving en de laagste prijs heeft ingediend zal een voornemen tot gunnen worden verzonden. Het werk met toe te passen materialen is volledig vastgelegd in de technische specificaties van het RAW bestek. Er is geen ruimte en wens om betere alternatieven aan te bieden, ook gelet op de aard van het werk. Een gunningscriterium BPKV (beste prijs-kwaliteitsverhouding) heeft voor de aanbestedende dienst geen meerwaarde op dit project. De inschrijvingen die in voorgaande beoordelingsstappen zijn uitgesloten van verdere beoordeling/deelname en door de aanbestedende dienst terzijde zijn gelegd, worden niet verder beoordeeld en kunnen niet als inschrijver met de laagste prijs worden aangemerkt. Indien twee of meer inschrijvers een gelijke prijs indienen, zal middels loting worden bepaald aan welk van die inschrijvers de opdracht gegund zal worden.

Bron: Tenderned woensdag 20 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241789

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *