Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid Gouda – Aanbestedingsnieuws

Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid Gouda

De IJssellaan, een gedeelte van het projectgebied. Foto: Google Streetview

De aanleiding voor deze aanbesteding is het feit dat een deel van het rioolstelsel in de wijk Kort Haarlem aan vervanging toe is. Hierbij worden de straten direct opgehoogd en heringericht om weer te voldoen aan de huidige inrichtingseisen. De opdrachtgever heeft tot doel om een opdrachtnemer te selecteren die voldoende kennis en ervaring heeft om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te voeren waarbij de doelstellingen en belangen van de gemeente Gouda worden geborgd. De wijk Kort Haarlem is gelegen aan de oostzijde van de binnenstad. Het gebied wordt omsloten door de
Karnemelksloot, de Fluwelensingel, de Joubertstraat en de Hollandse IJssel. In dit gebied is er in 2007 bij een deel van de wijk het rioolstelsel vervangen en zijn de straten opgehoogd en opnieuw ingericht. Ook zijn de stamriolen binnen de wijk in 2015 hersteld. Deze opdracht omvat het tweede deel van de wijk en betreft de volgende straten: IJssellaan, Dijkstraat,
Burgemeester Martensstraat, Burgemeester Martenssingel (ZO-zijde), F.W. Reitzstraat, Cronjéstraat,
Christiaan de Wetstraat, Pretoriaplein, Fourieweg, De la Reylaan, Van Itersonlaan, Zoutmanstraat, Hertzogstraat en Bothastraat.

Het gebied is dichtbevolkt (meer dan 3000 woningen per hectare en meer dan 700 adressen binnen het projectgebied), waarbij het grootste deel bestaat uit particuliere eigenaren en ca. 40% uit huurwoningen van woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. Het gebied is een belangrijke verbinding tussen de oostelijk gelegen buurten zoals Oosterwei en Vreewijk en het centrumgebied. In en direct grenzend aan het gebied bevinden zich drie scholen en een aantal ondernemingen waaronder horeca, winkels, praktijken, salons etc. De Hertzogstraat en Krugerlaan maken deel uit vaan een busroute. Het gebied wordt aan de noordzijde (Karnemelksloot) en de westzijde (Fluwelensingel) begrensd door het hoger gelegen boezempeil van -0,72 m NAP. Binnen het gebied geldt een polderpeil van -1,92 m NAP wat eveneens als streefpeil voor de grondwaterstand geldt. Het maaiveld varieert tussen -1,70 en -1,30 m NAP. Veel woningen in het gebied zijn op houten palen gefundeerd waarbij het funderingshout zich dicht onder de grondwaterstand bevindt. Hierdoor lopen de woningen een groot risico op droogstand van de houten paalkoppen wanneer de grondwaterstand wordt verlaagd. Dit is ook de reden dat het oude (niet 100% waterdichte) rioolstelsel is opgeboeid. Door het opboeien wordt voorkomen dat grondwater in het rioolstelsel loopt en daarmee de grondwaterstand ter plaatse van lekkages wordt verlaagd.

De directe aanleiding voor het project komt voort uit de gemeentelijke doelstellingen om het rioolstelsel te verbeteren. Op dit moment ligt er in de straten en/of achterpaden een opgeboeid gemengd riool dat via interne overstorten en schuiven afvoert naar het stamriool. Dit stamriool voert het afvalwater af naar het rioolgemaal aan de zuidkant van de F.W. Reitzstraat. De kolken in de rijbanen zijn veelal middels lange kolkverzamelleidingen rechtstreeks gekoppeld aan het oppervlaktewater van de Burgemeester Martenssingel of de vijver bij de Cronjéstraat. Het opgeboeide en verouderde riool vertoont veel gebreken en is aan vervanging toe. Daarom wordt dit stelsel verlaten en ter plaatse van het openbare gebied verwijderd. Hiervoor in de plaats wordt een nieuw vuilwaterstelsel in de rijbanen aangelegd en daarnaast een robuust hemelwater-/infiltratiestelsel. Enkel in een aantal straten (zoals het zuidelijk deel van de IJssellaan, de Cronjéstraat en het noordelijkste deel van de Burgemeester Martenssingel) waar het niet mogelijk is om het riool in de achterpaden te verlaten wordt geen vuilwaterstelsel, maar enkel een hemelwater-/infiltratieleiding in de rijbaan aangebracht. Bij deze straten is het gemengde riool in de afgelopen jaren reeds vernieuwd,maar qua ligging gelijk gebleven.
Naast de benodigde rioolwerkzaamheden zijn de straten ook behoorlijk verzakt door de zettingsgevoelige ondergrond welke kenmerkend is voor Gouda. Daarom worden de straten binnen het projectgebied direct op hoogte gebracht. Hierbij trachten we een minimale drooglegging van 60 cm te realiseren om problemen bij heftige regenbuien te voorkomen. In veel gevallen bedraagt de ophoging ca. 20 – 25 cm met enkele uitschieters tot 40 – 45 cm. Het vervangen van de riolering en het ophogen van de openbare ruimte biedt mogelijkheden om de inrichting aan te passen naar de huidige inrichtingseisen. Om de nieuwe situatie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften vanuit de omgeving is er een uitgebreid participatie traject gevolgd. Dit heeft geresulteerd in een nieuw bovengrond ontwerp, dat met input van de bewoners tot stand is gekomen. Bij de herinrichting wordt alle verharding in het openbare gebied verwijderd en vervangen (en gedeeltelijk hergebruikt). Ook moeten, als gevolg van de ophoging en/of herinrichting, veel bomen worden gekapt of verplant. Globaal kunnen de volgende werkzaamheden worden onderscheiden:
a. verwijderen elementenverhardingen;
b. verwijderen (teerhoudend) asfalt;
c. verwijderen en aanbrengen bomen en beplanting;
d. voorbereiden en verplanten bomen;
e. verwijderen en aanbrengen vuilwaterleidingen;
f. verwijderen kolkleidingen en aanbrengen hemelwater-/infiltratie leidingen;
g. verwijderen en aanbrengen (mogelijk verontreinigd) grondwerk;
h. leveren en aanbrengen kantopsluitingen;
i. leveren en aanbrengen elementenverhardingen;
j. verwijderen en aanbrengen verkeersborden;
k. verwijderen en aanbrengen openbare verlichting, incl. kabelwerk;
l. verwijderen en aanbrengen ondergrondse- en bovengrondse containers;
m. verwijderen en aanbrengen straatmeubilair;
n. het coördineren van in elkander grijpende werken;
o. het toepassen van de BLVC-eisen;
p. het toepassen van risicobeheersingsmaatregelen.

De werkzaamheden moeten gefaseerd worden uitgevoerd in de periode tussen september 2021 en juli 2023. Hierbij moet er rekening worden gehouden dat woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland grootschalige renovatiewerkzaamheden gaat uitvoeren aan de woningen in de F.W. Reitzstraat. Deze renovatiewerkzaamheden duren een jaar en vangen aan in september 2021. Hierdoor is het niet mogelijk om in die periode werkzaamheden uit te voeren in de F.W. Reitzstraat.

Deze Europese niet-openbare procedure vindt plaats overeenkomstig het ARW 2016 hoofdstuk 3. Nadat de selectiefase is afgerond, ontvangen de geselecteerde gegadigden bij de uitnodiging tot inschrijving de inschrijvingsleidraad. In de inschrijvingsleidraad wordt de opdracht precies omschreven. Voorts bevat de inschrijvingsleidraad de aanwijzingen voor het doen van de inschrijving en de gunningscriteria op grond waarvan de winnende inschrijving wordt bepaald. Het werk is niet eerder gegund dan na definitieve gunning van de opdracht door de opdrachtgever. 

Bron: Tenderned 19 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220074

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *