Riolering onderhoud en vuilwaterafvoer – GVB Activa B.V. – Aanbestedingsnieuws

Riolering onderhoud en vuilwaterafvoer – GVB Activa B.V.

Bron: Pixabay Alexas Photos https://pixabay.com/nl/kikker-mobiele-telefoon-toilet-loo-914131/

Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB)  streeft er in de uitvoering van haar opdracht voor de gemeente Amsterdam en de interne klant naar om alle gebouwen en installaties op een zodanig conditieniveau te houden dat door het tijdig en correct uitvoeren van onderhoud overlast door het uitvallen van installaties wordt voorkomen. Storingen dienen voorkomen te worden en mochten deze wel optreden, dan moeten deze zo snel als mogelijk verholpen worden. Dit met minimale overlast en naar tevredenheid van de gebruiker. GVB wil een betrouwbaar beeld hebben van de onderhoudsstaat van de gebouwen en installaties. Daarnaast wil GVB volledige grip hebben op alle onderhoudsactiviteiten.

Door verschillende oorzaken (vervuiling, slijtage, misbruik, vandalisme, projectmatige werkzaamheden) komt het voor dat ‘binnen rioleringen’ niet als gewenst functioneren. Voorkomende afwijkingen zijn:

  •    Verstoppingen
  •    Lekkages
  •    Defecten en schade
  •    Stankoverlast

Om genoemde problemen en werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen ondervangen heeft het Railinfra Bedrijf (RIB) besloten een onderhoudscontract af te sluiten met een onderhoudspartij op basis van een programma van eisen. Het RIB is de nieuwe organisatievorm van GVB waarin Rail Services van GVB  en de Metro en Tram van de gemeente Amsterdam zijn samengegaan. Hieronder valt ook de afdeling Stationsbeheer van Rail Services. De opdracht  betreft preventief en correctief onderhoud aan de riolering en vuilwaterafvoer. 

De werkzaamheden met betrekking tot het rioleringsstelsel is gesplitst in drie verschillende onderdelen.

  • Riolering ondergrondse stations
  • Riolering bovengrondse stations en haltes
  • Vuilwaterberging ondergronds

GVB zal een schouw organiseren waar GVB de aanbesteding zal toelichten. De schouw vindt plaats op 23 februari 2022 tussen 9 en 12 uur.  Informatie over de locatie en het programma worden na opgave van deelname aan de schouw met de partijen gedeeld. Gegadigden dienen uiterlijk op 21 februari 2022 via Tenderned aan te geven met hoeveel personen zij de aan de schouw wensen deel te nemen. Graag hierbij ook de namen en telefoonnummers van de deelnemers vermelden. Er mogen maximaal twee personen per gegadigde deelnemen aan de schouw.

GVB hanteert voor deze aanbesteding de openbare procedure. GVB wil met een opdrachtnemer een overeenkomst sluiten met een looptijd van vier jaar. GVB heeft door middel van een optie de mogelijkheid de overeenkomst maximaal twee keer te verlengen met een periode van één  jaar. Inschrijvingen die geldig zijn bevonden en aan de voorwaarden voor gunning uit voldoen zullen worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Gunning van de opdracht vindt plaats aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 13 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252307

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *