Rijkswaterstaat kapt bomen voor “duurzaam beheer” van uiterwaarden – Aanbestedingsnieuws

Rijkswaterstaat kapt bomen voor “duurzaam beheer” van uiterwaarden

Afgelopen half jaar vond er onderhoud plaats aan de uiterwaarden langs de grote rivieren. Bomen en struiken die naar de beleving van Rijkswaterstaat “een snelle afvoer van water in de weg stonden”, werden weggehaald. Uitvoering van deze maatregelen vormt een belangrijk onderdeel van het programma Stroomlijn: ze helpen voorkomen dat over een aantal jaren weer nieuwe grootschalige ingrepen nodig zijn.

Zo is voor het “duurzame onderhoud”van de Lek volgens Rijkswaterstaat van belang dat waterpartijen ontdaan worden van riet, behalve op de oevers, zodat de getijdewerking teruggebracht wordt. Hierdoor blijven waterpartijen langer in stand en verminderen de beheerkosten, zo vermeldt het persbericht.

Fragment RWS-website www.overstroomik.nl

Aan de IJssel wordt gewerkt aan het “herstel van watergangen en oevers” van lange, smalle geulen. Door oevers te herstellen is maaibeheer mogelijk. Ook dit leidt volgens Rijkswaterstaat tot een vermindering van de beheerkosten en zorgt voor een betere doorstroombaarheid tijdens hoogwater.

Voorbeelden van deze kleinschalige maatregelen zijn:

  • uitgraven van met riet en struweel dichtgegroeide waterpartijen
  • herstel van watergangen en oevers
  • egaliseren van percelen
  • plaatsen van dammetjes of duikers zodat terreinen beter toegankelijk worden
  • plaatsen van vee-rasters en hekken zodat grazers een terrein veilig kunnen bereiken en verlaten.

Met de nieuwe maatregelen wordt maximaal ingezet op het duurzaam beperken van onderhoudskosten ten gevolge van maaibeheer. De gekozen maatrelen vormen een radicale trendbreuk met onder meer het Nationaal Bestuursakkoord Water en het Nationaal Waterplan 2009-2015, waarin juist werd ingezet op waterberging (vasthouden, bergen, afvoeren) door het aanbrengen van vegetatie, voor het bevorderen van de sponswerking van de bodem en het beperken van de piekafvoer.

Bron: Rijkswaterstaat, 9 mei 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *