Revitalisering penitentiaire inrichting Bankenbosch Veenhuizen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Revitalisering penitentiaire inrichting Bankenbosch Veenhuizen

Foto: Google Maps

Het dorp Veenhuizen kent een lange historie waar het de huisvesting en later de bewaring, gevangenschap van ‘mensen met een vlekje’ betreft. Deze historie is tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar in de panden en omgeving en heeft
erin geresulteerd dat Veenhuizen in 2008 is aangewezen als Rijks beschermd dorpsgezicht, dat genomineerd is voor de UNESCO Werelderfgoedlijst. In de zuidelijke rand van het dorp Veenhuizen ligt penitentiaire inrichting (PI) Bankenbosch. Deze locatie, die gebouwd is in de jaren ’70 van de vorige eeuw, werd door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gebruikt als een halfopen inrichting voor gedetineerden. De locatie is gelegen in een groene omgeving op de grens tussen een bosrijk gebied en het Fochteloërveen. Hiermee is het geen onderdeel van de kern van het beschermde natura 2000 gebied maar heeft er wel een relatie mee. Een aantal jaren geleden is PI Bankenbosch buiten gebruik geraakt en heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) destijds de locatie verhuurd aan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Inmiddels maken deze twee partijen geen gebruik meer van de locatie en is er momenteel vastgoedbescherming gevestigd. PI Bankenbosch zal door middel van dit project weer, het zij tijdelijk voor een periode van maximaal zeven jaar, in gebruik worden genomen. Het doel van deze tijdelijke ingebruikname is om gedurende de periode van verbouwing van de twee locaties van PI Veenhuizen (Esserheem en Norgerhaven) een capaciteit van 140 justitiabelen en 120 personeelsleden te behouden.

Het beoogd resultaat van het project is het middels Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden revitaliseren van de voormalige PI Bankenbosch te Veenhuizen. Voorop staat de functionaliteit en technische kwaliteit van de in gebruik te nemen gebouwen. Het uitgangspunt is om door middel van deze vraagspecificatie de huidige bestaande staat van de gebouwen en de huidige ruimtelijke indeling op het terrein te handhaven en waar nodig op te waarderen naar onder andere het niveau van het bouwbesluit 2012, om zo de status van Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) te realiseren. De huidige ruimtelijke indeling van PI Bankenbosch bestaat grotendeels uit vrijstaande paviljoens die in viertallen rond open ruimtes zijn gesitueerd. De
gebouwen zijn geclusterd rond een centraal sportveld. De gebouwen doen straks dienst om de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen mogelijk te maken en een volwaardig dagprogramma aan de justitiabelen aan te bieden. Een positief leef- en werkklimaat is daarbij van belang voor een goede en veilige sfeer binnen de PI. Dit wordt bereikt door de door opdrachtgever voorgeschreven keuze van kleuren en materialen binnen de gebouwen.
Niet het gehele terrein van Groot Bankenbosch zal echter bij de revitalisatie als PI in gebruik worden genomen; een deel van het terrein zal namelijk beschikbaar blijven als opleidingsinstituut van DJI. In de basisopdracht zullen twaalf paviljoens, twee kleinere gebouwen (Calimero 1 en Calimero 2) en het sportgebouw worden gerevitaliseerd. Daarnaast is er een herzieningsclausule om het bestaande
recreatiegebouw en het gebouw maatschappelijke geestelijke verzorging in de basisopdracht op te nemen.

De scope van de basisopdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
– Terrein, hekwerken
Het terrein wordt omsloten door een bestaande en een deels nieuw te plaatsen perimeter. Hiertoe moeten bomen en struiken worden gerooid. Het binnenterrein wordt gecompartimenteerd. Daarnaast moeten be- en herstratingswerkzaamheden worden uitgevoerd voor onder andere parkeren, wegen en voetpaden.
– Wonen
Zeven, onderling verschillende, paviljoens behouden de functie van cellengebouw voor 20 justitiabelen per paviljoen. Naast de revitalisering moet de leefbaarheid in de huiskamers worden verhoogd door specifiek voorgeschreven kleur- en materiaalgebruik.
– Statische post
De bestaande indeling blijft grotendeels gehandhaafd. De aanpassingen betreffen met name het creëren van een statische post, een tweetal pantryruimten en een pantry/ontmoetingsruimte.
– Aankomst, centrale meldkamer, kantoren
Het bestaande cellengebouw en de daarin opgenomen centrale meldkamer moet worden gerevitaliseerd tot een gebouw met een nieuwe centrale meldkamer, ruimten voor de intake van justitiabelen en een aantal kantoorruimten.
– Stilte, gebed, onderwijs, kantoren
Het bestaande paviljoen moet worden gerevitaliseerd mede ten behoeve van kantoorfuncties op de verdieping. Naast de revitalisering moet de leefbaarheid in de stilteruimte worden verhoogd door specifiek voorgeschreven kleur- en materiaalgebruik.
– Recreatie, medische dienst, kapper, apotheek
Het bestaande paviljoen moet worden gerevitaliseerd mede ten behoeve van kantoorfuncties op de verdieping. Naast de revitalisering moet de leefbaarheid in de recreatieruimte worden verhoogd door specifiek voorgeschreven kleur- en
materiaalgebruik.
– Bezoek, kantoren
Het bestaande bezoekpaviljoen moet worden gerevitaliseerd en deels nieuw ingedeeld voor bezoek in privévertrekken. Naast de revitalisering moet de leefbaarheid in de bezoekzaal worden verhoogd door specifiek voorgeschreven kleur- en materiaalgebruik.
– Bibliotheek en zelfstudie
Het gebouw Calimero 2 moet worden gerevitaliseerd en verbouwd tot een bibliotheek met studieplekken. Naast de revitalisering moet de leefbaarheid worden verhoogd door specifiek voorgeschreven kleur- en materiaalgebruik.
– Sport
Het bestaande sportgebouw blijft qua indeling ongewijzigd en wordt gerevitaliseerd.
– Beveiliging; terrein en gebouwen
Het terrein moet worden beveiligd door een elektronisch bewaakte enkele perimeter. De gebouwen moeten een beveiligingsniveau krijgen dat past bij een ZZBI. Hiertoe wordt onder andere een nieuwe PZI-installatie gerealiseerd. De
brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet worden opgewaardeerd.
– Klimaat; gebouwen
De klimaatinstallaties in de gebouwen worden opgewaardeerd naar een vastgesteld basisniveau van luchtverversing, verwarming en koeling.
– Asbestsanering
Als resultaat van de asbestinventarisatie en het destructieve onderzoek moet tijdens de uitvoering van het werk voornamelijk asbesthoudende kit bij de te vervangen ruiten in de paviljoens 1 t/m 8, Calimero 2 en het bezoek- en recreatiegebouw te worden verwijderd.

De aanbesteding verloopt volgens Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 12 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238147

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *