Renovatie Prinses Marijkesluis RWS – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Prinses Marijkesluis RWS

https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat

De Prinses Marijkesluis ligt in de gemeente Buren, ter hoogte van Rijswijk (GLD), in het Amsterdam-Rijnkanaal. De Prinses Marijkesluis is in 1939 gebouwd en na de Tweede Wereldoorlog in gebruik genomen. De keerschuif is gebouwd ten behoeve van de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1979. Samen met de brug, het gemaal en de keerschuif vormen de sluizen één complex. Het complex is onderdeel van de primaire kering en is onderdeel van dijkring 43. Het complex regelt het peilbeheer van het Betuwepand. Het Betuwepand is het deel van het Amsterdam-Rijnkanaal gelegen tussen de Lek en de Waal, begrensd door de Prinses Marijkesluis bij Ravenswaaij en de Prins Bernardsluizen bij Tiel. De dijkring is in beheer bij Waterschap Rivierenland. Het complex Prinses Marijkesluis is in beheer bij RWS. Het complex Prinses Marijkesluis bestaat uit twee naast elkaar gelegen schutsluizen, één keerschuif, één vaste brug, één dieselgemaal, twee lokale bediengebouwen ten behoeve van de schutsluizen, één lokaal bediengebouw ten behoeve van de keerschuif, afmeervoorzieningen en (drijvende) remmingwerken. De hoofdfuncties van het complex zijn het keren en afvoeren van water in geval van hoogwater op de Nederrijn/Lek en de passage van scheepvaart door de schutsluizen in geval van een gesloten keerschuif.

Bij een verwachte waterstand op het Betuwepand van NAP +5,5 m1 worden de keerschuif en de sluisdeuren gesloten. Ten behoeve van de passage van de scheepvaart gaan de sluizen vervolgens in bedrijf. Momenteel is het sluitpeil tijdelijk verlaagd naar NAP +5,0m. Dit betekent dat het complex frequenter wordt ingezet. Ten gevolge van de actieve bemaling van de Neder-Betuwe en de Maurikse Wetering door Waterschap Rivierenland en de schutdebieten van de Prinses Marijke sluis stijgt het waterpeil van het Betuwepand bij gesloten keerschuif. Om waterbezwaar te voorkomen wordt het Betuwepand bemaald. Bemaling gebeurt door pompen in het gemaal en de keerschuif. Doel is om de waterstand op het Betuwepand terug te brengen naar NAP + 4,50 m. Het complex wordt gemiddeld twee weken per jaar actief gebruikt. Dit betekent dat de keerschuif gesloten is en de sluizen in actief schutbedrijf zijn. Buiten deze periode staat de keerschuif in de hoogste stand waardoor de scheepvaart vrij kan passeren. De sluizen staan standaard open.

De vaste brug over het Amsterdam-Rijnkanaal vormt de verbinding voor lokaal wegverkeer tussen Rijswijk (Gelderland) en Ravenswaaij. Het complex heeft de volgende functies:

 • Keren hoogwater (hoofdfunctie)
 • Spuien en pompen (ten behoeve van peilbeheer)
 • Passeren scheepvaart
 • Schutten scheepvaart
 • Kruisen wegverkeer

Het complex Prinses Marijkesluis bestaat uit de volgende objecten:

 • 39B-001-01: Westelijke sluiskolk (1939)
 • 39B-001-02: Oostelijke sluiskolk (1939)
 • 39B-001-03: Keerschuif (1979)
 • 39B-001-04: Vaste brug (1939)
 • 39B-001-05: Gemaal (1939)
 • 39B-001-06: Object overstijgend (zoals het remmingwerk)

De volgende objecten vallen binnen opdracht van dit project:

 • –          De keerschuif (incl. bediengebouw)
 • –          De oostelijke en westelijke schutsluis (incl. bediengebouwen)
 • –          De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
 • –          Het drijvend remmingwerk
 • –          Object overstijgende onderdelen behoren tot de scope van dit project:

o    de energievoorziening van het gehele complex

o    de objectverlichting

o    de scheepvaartseinen

o    de kolktrappen

o    het leuningwerk

Het gemaal valt niet binnen scope, met uitzondering van renovatie van de opstal, vervanging van de laagspanningsinstallatie en divers betonherstel. Deze vallen wél binnen de scope. De uitdaging bij de werkzaamheden aan de Prinses Marijkesluis is het veilig realiseren van het werk terwijl het complex haar functies kan blijven vervullen. Een groot deel van het jaar, circa 50 weken, zijn de sluizen en de keerschuif niet in gebruik. De keerschuif staat in de hoogste stand en de scheepvaart heeft vrije doorgang. Aangezien het complex in eerste instantie een primaire waterkering is, dient ook tijdens de realisatiefase bij hoogwater, water gekeerd te kunnen worden. Het kunnen keren van hoogwater is een van de wettelijke verplichtingen van RWS vastgelegd in de Waterwet. Bij het sluiten van de keerschuif dient de scheepvaart geschut te kunnen worden. De scheepvaart over het Amsterdam-Rijnkanaal is dan aangewezen op de twee schutsluizen van de Prinses Marijkesluis.

Bij deze opgave zijn met name onderstaande aspecten van belang:
• Optimale veiligheid
• Optimale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het netwerk
• Een tevreden omgeving
• Een zo optimaal mogelijke bijdrage aan duurzaamheid realiseren

Het doel van de aanbesteding is om te komen tot de meest geschikte samenwerkingspartner die technisch en organisatorisch in staat is om de renovatie van de Prinses Marijkesluis samen met het projectteam van Rijkswaterstaat te realiseren. Belangrijke uitdaging bij de realisatie van de onderhavige opdracht is de beheersing van risico’s die samenhangen met de onbekendheid van enkele onderdelen van het areaal, de multidisciplinaire aard van het werk en de fasering van de werkzaamheden. Het projectteam wil in samenwerking met de opdrachtnemer de genoemde risico’s zo goed en zo efficiënt mogelijk beheersen in termen van geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Beheersing vereist een goede voorbereiding van de realisatie en een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Om die reden maakt opdrachtgever
gebruik van een zogenaamd tweefasen contract. Algemene kenmerken van dit contract zijn:

 • één overeenkomst voor twee fasen, te weten: de Voorbereidings- en Realisatiefase;
 • de realisatiefase wordt onder opschortende voorwaarde aan de opdrachtnemer opgedragen;
 • gedurende de voorbereidingsfase werken opdrachtnemer en opdrachtgever samen in een samengesteld team;
 • de UAV-GC 2005 is op de overeenkomst van toepassing;
 • daar waar wordt afgeweken van de UAV-GC 2005 wordt dit expliciet in de basisovereenkomst vermeld.

Met het tweefasen contract beoogt de opdrachtgever voorts dat de kennis die de opdrachtnemer heeft opgedaan tijdens de voorbereidingsfase, behouden blijft voor de realisatie. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot de meest geschikte samenwerkingspartner die technisch en organisatorisch in staat is om de renovatie van de Prinses Marijkesluis samen met het projectteam van Rijkswaterstaat te realiseren. We maken gebruik van de concurrentiegerichte dialoog. Tijdens de aanbesteding beperken we het aantal gegadigden en inschrijvers in drie stappen naar de uiteindelijke opdrachtnemer:
Stap 1: Aanmeldings- en Selectiefase;
Stap 2: Trechteringsfase;
Stap 3: Inschrijvingsfase.
De gedachte achter de verschillende stappen tijdens de aanbesteding is als volgt. Om het project tot een succes te maken gunnen we aan de partij met de BPKV. Om goed te kunnen samenwerken trechteren we naar de partijen met de meest geschikte aanpak. Om die aanpak te kunnen vormgeven dient de benodigde kennis, ervaring en een gedeelde visie aanwezig te zijn. De elementen inhoud, proces en relatie worden tijdens de aanbesteding getoetst.

De aanbestedingsprocedure start met de aanmelding in stap 1. In deze fase wordt bekeken welke aanmelders mogen worden toegelaten tot het vervolg van de procedure. Het maximum aantal gegadigden dat wordt toegelaten tot stap 2 is vijf. Slechts gegadigden die voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 4
m.b.t. geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden komen in aanmerking om te worden toegelaten tot stap 2.
Bij meer dan vijf aanmeldingen wordt het aantal gegadigden teruggebracht naar vijf door middel van
nadere selectie o.b.v. de selectiecriteria en het visiedocument

 

Bron: Tenderned 1 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220903

1 thought on “Renovatie Prinses Marijkesluis RWS

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *