Reconstructie Engweg e.o., Hoogland Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Engweg e.o., Hoogland Amersfoort

Foto: Pixabay.com

De Engweg en omgeving (hierna Engweg e.o.), gelegen in Hoogland, gemeente Amersfoort is toe aan groot onderhoud riolering. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel, welke deels moet worden vervangen. Daarnaast moet er een hemelwaterriool bijgelegd worden om een gescheiden stelsel te creëren. Omdat voor de rioleringswerkzaamheden de weg volledig moet worden opgebroken, wordt ook de bovengrondse inrichting van de Engweg e.o. aangepakt. De beoogde start uitvoering van het project Engweg e.o. is het eerste kwartaal van 2021.
Op onderstaande afbeelding en op tekening 1804107-SO-04-T01 is de begrenzing van het project weergegeven.

De uitvoering van het project omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

  • Aanleggen hemelwaterriool;
  • Aanleggen drainageleiding in rioolsleuf;
  • Gedeeltelijk vervangen vuilwaterriool;
  • Uitvoeren van onderhoudsmaatregelen aan de elementenverhardingen van de rijbanen, parkeervakken en voetpaden; 
  • Vervangen van nutsvoorzieningen gas, elektra en water (uitvoering door derden);
  • Vervangen van openbare verlichting en aanbrengen grondkabels openbare verlichting (eigen net);
  • Uitvoeren van groenwerkzaamheden;
  • Voeren van omgevings- en risicomanagement.

Voor de riolering heeft de gemeente Amersfoort een rioolontwerp laten opstellen, welke tijdens de bouwteamfase bij de nadere uitwerking ingepast moet worden in het ontwerp van de bovengrondse inrichting. Bij het nieuwe rioolontwerp wordt een gescheiden stelsel toegepast. Het hemelwaterriool biedt echter onvoldoende berging bij piekbuien. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp zal de wateropgaaf van het
projectgebied nader bekeken moeten worden en zullen oplossingen bedacht moeten worden voor het bergen van piekbuien. Het vergroten van het hemelwaterriool is niet zonder meer mogelijk. Van de bovengrondse inrichting moet op basis van de onderhoudsmaatregelen en inrichtingswensen nog een ontwerp opgesteld worden. Door de verschillende vakdisciplines binnen de gemeente Amersfoort zijn (voorlopige) maatregelen geformuleerd. De inrichtingswensen voor de nieuwe bovengrondse inrichting komen zowel van de gemeente Amersfoort als diverse belanghebbenden uit het projectgebied. 
Bij de nadere uitwerking van het ontwerp zal bekeken moeten worden of/ hoe verschillende inrichtingswensen ingepast kunnen worden.

Aansluitend op de selectiefase wordt overgegaan op de inschrijvingsfase. Na gunning van het werk zal het bouwteam starten met de ontwerpfase.
De beoogde start uitvoering is het eerste kwartaal van 2021. Inschrijver dient ervan uit te gaan dat het werk gefaseerd uitgevoerd moet worden en een Totale doorlooptijd heeft van ca. 2,5 jaar. Uitgangspunt voor de uitvoering is dat het werk aaneengesloten uitgevoerd wordt en dat er op maximaal 2 locaties tegelijk gewerkt mag worden door de opdrachtnemer.

Bron: Tenderned 19 februari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/187956

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *