Realisatie metropolitane fietsroute fase 1 Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Realisatie metropolitane fietsroute fase 1 Schiedam

Illustratie: www. Pixabay.com

De gemeente Schiedam heeft met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om het tracé van het Metropolitaan fietspad tussen de gemeente Westland en Rotterdam, aan te leggen. Hiermee worden woongebieden verbonden met economische hotspots en is een alternatief voor het autoverkeer. Om aan de eisen van een Metropolitaan fietspad te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het fietspad wordt verbreed en veiliger en comfortabeler wordt gemaakt voor fietsen. Vanwege de gemaakte afspraken met de MRDH en de hiermee gepaard gaande subsidie, is het
noodzakelijk dat het fietspad uiterlijk voor 1 maart 2026 is gerealiseerd.

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad worden diverse gemeentelijk beheer- en vervangingsopgaven meegenomen zoals het vervangen van de riolering en het vervangen van de asfaltdeklaag op de Burgemeester Knappertlaan. Het riool wordt hiermee klimaat- en toekomstbestendig gemaakt. Daarnaast wordt de leefomgeving verbeterd door het aanbrengen van
meer groenvakken en het verplaatsen van het fiets parkeren naar breder gemaakte zijbermen.

De opdracht omvat onderstaande werkzaamheden:
 Het uitvoeren van grondwerk,
 Aanleggen van rioleringsbuizen,
 Aanbrengen van bestrating,
 Aanbrengen van straatmeubilair,
 Aanbrengen van verlichting,
 Uitvoeren van asfalteerwerkzaamheden
De werkzaamheden hebben betrekking op de Burgemeester Knappertaan en de Nieuwe Haven en tussen de Burgemeester Knappertlaan en de Oranjestraat (inclusief beide rotondes).

Voor deze opdracht wordt een overeenkomst opgesteld. Gegadigden kunnen tijdens de inlichtingenronde en de Nota van Inlichtingen (NvI)) eventuele opmerkingen en/of wijzigingsvoorstellen kenbaar maken. De aanbestedende dienst behoudt zich te allen tijde het recht voor suggesties niet, of in aangepaste vorm, door te voeren. De overeenkomst wordt aangegaan met één opdrachtnemer voor duur van vijftien maanden, ingaande op 1 januari 2025. De aanbestedende dienst heeft gekozen voor de Europese niet-openbare procedure; de zogenaamde procedure met voorselectie.

Deze procedure is vanaf het verzoek tot deelneming tot en met gunning onderverdeeld in twee fasen:
1. Selectiefase: Verzoek tot deelneming en selecteren
2. Inschrijffase: Inschrijven, beoordelen en gunnen
Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via Tenderned. Vervolgens zal een selectie plaatsvinden zoals beschreven in de selectieleidraad. Nadat de selectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een Inschrijving.
De in fase 1 geselecteerde gegadigden worden door middel van een inschrijvingsleidraad uitgenodigd om in fase 2 een inschrijving in te dienen. Het voornemen is om aan het einde van de inschrijvingsfase de opdracht te gunnen op waarden,
waarbij fictieve kortingen worden toegekend.

Bron: Tenderned vrijdag 14 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339424

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 17 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *