Rapport beloning externe arbeidskrachten – Aanbestedingsnieuws

Rapport beloning externe arbeidskrachten

Het rapport van Significant Onderzoek naar goed opdrachtgeverschap ten aanzien van de juiste beloning van externe arbeidskrachten bij het Rijk in 3 categorieën is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor waren kamervragen over de onderbetaling van werknemers bij de inhuur van juridische ondersteuning. Het rapport gaat in op de inhuur van uitzendkrachten, vana professionals, waar inkoop/juridisch en financieel in een categorie zit en ICT professionals is daarvan apart.

Foto: Aanbestedingsnieuws/BBP

Tijdens het onderzoek is nagegaan hoe in het inhuurbeleid het verantwoordelijk opdrachtgeverschap is vormgegeven voor wat betreft beloning conform de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Waadi beschermt arbeidskrachten die werken via een derde zoals uitzendkrachten en gedetacheerden. De bescherming houdt onder andere in dat deze arbeidskrachten in beginsel recht hebben op gelijke beloning ten opzichte van werknemers die direct in dienst zijn. Het rapport concludeert dat de Waadi-norm zeker geen gegeven is en dat regelgeving sterk is versnipperd.

Per inkoopcategorie onderzoekt een categorieteam de inkoopbehoefte van de ministeries samen; dus niet alleen van het departement waar het eigenaarschap van de categorie is belegd. Er is per categorie of cluster van categorieën een strategische klantenraad ingericht. In de klantenraad zit een afvaardiging van de rijksonderdelen. De strategische klantenraad vervult de interne opdrachtgeversrol voor de categoriemanager en geeft opdracht tot het opstellen en uitvoeren van het categorieplan, het doen van (rijksbrede) aanbestedingen en het afsluiten van (Raam)overeenkomsten.

Om het risico op onjuiste beloning te verkleinen, stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in een Kamerbrief onder meer de volgende maatregelen en acties voor:

  • Om een brug te slaan tussen wetgeving, inhuurbeleid en uitvoeringspraktijk stelt BZK een handreiking op met een rijksbrede werking. Waar nodig zal het categoriemanagement deze handreiking aanvullen met informatie en advies voor hun opdrachtgevers en -nemers.
  • Een opdrachtgever gaat, voor zover dat nog niet gebeurt, tijdens de inhuurperiode tenminste eenmaal met de externe arbeidskracht in gesprek gaan over de beloning en andere arbeidsvoorwaarden.
  • Nagegaan wordt of de (Toelichting op de) ARVODI en de ARBIT aangepast moeten worden ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor een juiste beloning.
  • De Auditdienst Rijk wordt verzocht periodiek onderzoek te doen naar de juiste beloning van ingehuurde arbeidskrachten.
  • Er wordt onderzocht in hoeverre (delen van de) de inhuur, detachering en professionele dienstenbranches in de Code Verantwoordelijk Marktgedrag kunnen worden opgenomen

Kamerbrief over verbeteren goed opdrachtgeverschap bij inhuur arbeidskrachten

Het rapport zelf is te lezen via:

https://open.overheid.nl/documenten/7608d397-c023-4cfb-a8d3-8a3f94ce130a/file

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *