Proef met slib aan de waterkant opslaan bij Eems-Dollard – Aanbestedingsnieuws

Proef met slib aan de waterkant opslaan bij Eems-Dollard

Het water van de Eems-Dollard in Oost-Groningen is vertroebeld door grote hoeveelheden slib. Op woensdag 15 mei gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)  het startsein voor een proef om het overtollige slib aan de waterkant op te vangen.

Samen met minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakt zij hiervoor €10 miljoen vrij. Het water moet helderder en zuurstofrijker worden, wat goed is voor vogels, vissen en andere waterdieren.Van Nieuwenhuizen: “De Eems-Dollard is een prachtig gebied met een levendige natuur, een unieke plek waar zoet- en zoutwater samenkomen. Het is één van de grote wateren die we de komende jaren aanpakken om de waterkwaliteit op peil te brengen. Met de start van de proef in de Eems-Dollard zetten we nu een belangrijke stap om de waterkwaliteit en de ecologie hier te verbeteren.”

De pilot buitendijkse slibsedimentatie maakt onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Grote Wateren en is in nauwe samenwerking met de regio opgenomen in het Meerjarig Adaptief Programma Eems-Dollard 2050. Slib is op zichzelf vruchtbaar, maar alleen in kleine hoeveelheden. In grote massa’s is het sterk vervuilend, omdat het zand zo fijn is dat er niets in kan groeien. Bovendien kan het verontreinigd raken met zware metalen, doordat dat in het slib bezinkt. In het water is slib niet gewenst vanwege de scheepvaart, maar ook omdat slib algengroei belemmert.

Tijdens de proef, die wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, wordt onderzocht of het vastleggen van slib aan de randen van de waterkant, zogenoemde buitendijkse slibsedimentatie, leidt tot minder slib in het water. De kwelders die zo ontstaan vormen geleidelijke overgangen tussen zoet en zout water en tussen land en water waardoor meer geschikte broed- en rustplaatsen beschikbaar komen voor vogels. De Eems-Dollard is een Natura2000 gebied. De proef met slibsedimentatie moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor dit soort natuurgebieden.

In de grote wateren van Nederland staat de natuur en waterkwaliteit onder druk en gaat op onderdelen zelfs achteruit, onder meer in de Eems-Dollard. Van Nieuwenhuizen en Schouten startten vorig jaar de Programmatische Aanpak Grote Wateren om de grote wateren toekomstbestendig te maken. De aanpak van de hoeveelheid slib in de Eems Dollard is één van de projecten uit die aanpak en ook onderdeel van het programma Eems-Dollard 2050. Het kabinet trekt voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren tot en met 2032 €248 miljoen uit. Dit is een aanvulling op de €95 miljoen die eerder voor het verbeteren van natuur en waterkwaliteit in de grote wateren werd uitgetrokken.

Bestaande onderzoekspartners ten aanzien van het slib in het estuarium Eems Dollard zijn Royal Haskoning en Deltares. Een onderzoek naar het slib werd gehouden onder regie van Rijkswaterstaat, en gecoördineerd door Royal HaskoningDHV, uitgevoerd in samenwerking met de Duitse overheden BAW-DH, NLWKN Norderney en NLWKN Aurich, Bundesanstalt für Gewässerkunde en WSA Emden (Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt). Ook zijn verschillende Nederlandse, Duitse, Engelse, Belgische en Amerikaanse onderzoeksinstituten en universiteiten betrokken voor zowel de meetcampagne als de wetenschappelijke interpretatie van de resultaten. Het betreft Deltares, NIOZ, Universiteit Oldenburg, CAU Kiel, Universiteit Warnemünde, HR Wallingford, University of Maine, TU Delft, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en Universiteit Antwerpen..

©Rijkswaterstaat 2019

Enkele voorbeelden van initiatieven met veel potentie zijn:
– De winning van slib uit de Eems-Dollard ten behoeve van dijkversterking. Daarvoor wordt nu nog klei uit Oost-Europa geïmporteerd
– Het gebruik van waddenslib voor grondverbetering op zandgronden. De eerst resultaten van het in april gestarte proefproject bij vijf boeren in de Veenkoloniën zijn volgens EE Eemsdeltaveelbelovend
– De toepassing van waddenslib om land op te hogen. Daarmee kan het effect van bodemdaling worden gecompenseerd en landbouwgebied toekomstbestendig worden ingericht.

Voor vissen en vissers is het wel erg. Die houden van juist troebel water. Golfslag en vissen stuwen het slib op.. De eems zit vol paling, platvis, gul en wijting.

Zie ook:

https://www.nu.nl/zakelijk-opinie/3238699/vissen-in-troebel-water.html

https://www.knnv.nl/afdelingDelfland/vis-en-waterkwaliteit

Zie ook:
https://eemsdollard2050.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/15/ondertekening-startbeslissing-slibsedimentatie-eems-dollard

https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/grootschalig/

https://frieschdagblad.nl/2019/5/13/opinie-natuurgebied-eems-dollard-staat-onder-druk?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *