Parkeerdiensten Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Parkeerdiensten Amsterdam

Foto: © Gemeente Amsterdam

De primaire opdracht omvat de handhaving van het fiscaal gereguleerde parkeerareaal – ca. 162.000 parkeerplaatsen in 2022 met een voorziene uitbreiding van 46.000 parkeerplaatsen – van de gemeente Amsterdam. Parkeerregulering op deze parkeerplaatsen heeft als doel het schaarse aanbod van de parkeerplaatsen in de openbare ruimte ingevolge de (gemeentelijke) regelgeving te verdelen. Zo blijft Amsterdam bereikbaar, economisch vitaal en leefbaar. De wijze van regulering is verankerd in
het gemeentelijk parkeerbeleid waaronder de gemeentelijke Parkeerverordening en de Verordening parkeerbelasting. Fiscale handhaving is noodzakelijk om te komen tot naleving van de vastgestelde parkeerregelgeving. In de gemeente Amsterdam worden jaarlijks ca. 500.000 nha’s verzonden. De marktpartij is verantwoordelijk voor het realiseren van een hoge betalingsgraad door een effectieve en efficiënte inzet van eigen (scan)middelen en mensen.

Voor de scope van de opdracht is de gemeente van plan om de vergunningenadministratie (vergunningverlening, wachtlijstbeheer, mutaties, prolongaties, financiële verwerking en rechtmatigheidscontroles) bij de markt te beleggen (ca. 175.000 vergunningen in 2022). Voor de vergunningenadministratie kan de marktpartij maximaal 24 maanden gebruik maken van het kosteloos beschikbaar gestelde gemeentelijk vergunningensysteem of de marktpartij voorziet in een eigen oplossing ten behoeve van de vergunningenadministratie bij start van de beoogde overeenkomst. De gemeente wenst in ieder geval na het einde van de nieuwe af te sluiten overeenkomst voor de duur van ca. 24 maanden gebruik te kunnen maken van de dienstverlening vergunningenuitgifte zodat continuïteit van vergunningenadministratie is geborgd.

De scope voor de opdracht is gericht op het contracteren van een opdrachtnemer die:
1. de fiscale parkeercontrole uitvoert voor de gemeente (opsporen, constateren en rapporteren);
2. bezwaren tegen naheffingsaanslagen afhandelt en voorbereidingswerkzaamheden en advies voor
beroepszaken uitvoert;
3. wielklemmen plaatst en verwijdert ten behoeve van de aanpak van veelplegers en boa/
toezichthouder o.b.v. bewijslast (o.a. foto’s, GEO locatie, kenteken, tijdstip, kleur voertuig etc.)
opdracht kan geven tot wegslepen van voertuigen;
4. een signalerings- en handhavingsfunctie kan vervullen bij voertuigen die stilstaan op de stoep (Wet
Mulder);
5. een signaleringsfunctie kan vervullen bij het constateren van overige parkeergerelateerde
mulderfeiten ten behoeve van opvolging door Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR);
6. als gedelegeerd opdrachtgever alle benodigde taken vervult die nodig zijn voor het optimaal
functioneren van de gemeentelijke parkeerautomaten;
7. de administratie van parkeervergunningen inclusief alle back office werkzaamheden (kwaliteit,
klantgericht en rechtmatig);
8. het 2e lijns klantcontact verzorgt en de Directie Dienstverlening van de gemeente ondersteunt;
9. de advisering over de afhandeling van bezwaarschriften in alle zaken omtrent
parkeervergunningen; de voorzitter van de bezwaarcommissie is een gemeenteambtenaar;
10. samenwerkt met de ketenpartners op operationeel en tactisch niveau en adviseert op strategische
niveau;
11. sturingsinformatie levert in de vorm van advisering, dashboards en rapportages en een actieve
bijdrage levert in de analyse ten behoeve van de ketenoptimalisatie (business intelligence);
12. de inning (m.u.v. nha’s) en administratie van parkeergelden verzorgt;
13. de signalerings- en controlefunctie kan uitbreiden voor het mogelijkerwijs herkennen van
defecte openbare verlichting, het herkennen van bijplaatsingen van afval naast de aangewezen
afvalinzamelingspunten en het herkennen van gestolen voertuigen;
14. data verzamelt, ontsluit (gemeentelijke datawarehouse) en verwerkt ten behoeve van
parkeeronderzoek en verdere analyses, en;
15. relevante projecten uitvoert in opdracht van de Gemeente die raken aan de inkoopbehoefte en
-scope, en of daarmee verband houden.
Bovenstaande activiteiten worden uitgevoerd in een parkeerketen waarin de opdrachtnemer een rol
heeft, waarbij ook samengewerkt dient te worden met de gemeentelijke ketenpartners.

Voor de aanbesteding van de parkeerdienstverlening en het beheer en onderhoud van parkeerautomaten is gekozen voor een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat de gunning van de opdracht in twee stappen plaatsvindt:
1. selectiefase
2. gunningsfase
Na Inschrijving beoordeelt de gemeente de inschrijvingen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Daarbij zijn de aangeboden prijs en de te leveren kwaliteit van de dienstverlening de elementen waarop wordt getoetst. De opdracht betreft een combinatie van inspannings- en prestatieverplichtingen waarbij de dienstverlener een hoge mate van vrijheid heeft om de overeengekomen prestaties te realiseren waar zij ook invloed op heeft. De overeenkomst voor de levering van handhaving van het fiscaal gereguleerde parkeerareaal zal gesloten worden voor de duur van acht jaar met (gedeeltelijke) beëindigingsgronden.

Bron: Tenderned woensdag 5 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274690

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *