Opslaan en afhandelen van vaartuigen Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Opslaan en afhandelen van vaartuigen Noord-Holland

foto: pixabay.com

Om de vaarwegen die in eigendom of beheer zijn van de provincie Noord-Holland veilig bevaarbaar te houden, heeft Gedeputeerde Staten op 30 augustus 2005 besloten bestuursdwang op recreatievaartuigen te kunnen opleggen. Vaartuigen waarop bestuursdwang is toegepast kunnen vanwege veiligheid en doorstroming voor het overige vaarwegverkeer, namens de Provincie Noord-Holland verwijderd en opgeslagen worden. De huidige Raamovereenkomst van het opslaan en afhandelen van vaartuigen loopt af en de verwachting is dat het aantal vaartuigen dat aangeleverd wordt de komende jaren zal stijgen.

Met deze aanbesteding beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:
a) ontzorgd worden in het opslaan, rapporteren, taxeren en het verwerken/verkopen van in beslag genomen vaartuigen en/of scheepswrakken;
b) op een duurzame manier verwerken en/of hergebruiken van de vaartuigen en/of scheepswrakken
c) het opslaan van vaartuigen zodat de staat van het vaartuig blijft zoals aangeleverd door de Gebiedsaannemer.
Deze doelstellingen zijn door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan ondernemers worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige Inschrijving wordt geselecteerd.

De duur van de bestuursdwang en termijn waarbinnen een eigenaar van een vaartuig bezwaar kan maken is dertien weken na de dag van de in beslagname. Als dit niet plaatsvindt vervalt het eigendomsrecht en mag de provincie Noord-Holland het vaartuig afvoeren/verkopen. De opdrachtgever beslist of de boot gesloopt of verkocht wordt; bij verkoop zijn de opbrengsten voor de provincie. Belangrijk onderdeel van het proces is dat er per vaartuig een uniek en duidelijk dossier (incl. foto’s) wordt opgesteld en na afhandeling van de boot wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. Het bergen en transporteren naar de opslagplaats wordt momenteel uitgevoerd door de gebiedsaannemer van het betreffende gebied. De provincie is opgedeeld in zeven gebieden. Het is mogelijk dat deze gebieden in de toekomst veranderen en het bergen en transporteren naar de opslagplaats door een andere partij uitgevoerd zal worden. De opdrachtgever wil worden ontzorgd in het opslaan, rapporteren, taxeren en het verwerken/verkopen van in beslag genomen vaartuigen en/of scheepswrakken. Onderstaande taken vallen hieronder:
– dossiervorming met foto’s;
– opdrachtnemer zorgt voor een bewaakt en afgesloten opslagterrein zodat het vaartuig in dezelfde staat blijft zoals het is aangetroffen in het water;
– taxeren van vaartuigen boven de €3000,-;
– verkoop vaartuigen;
– (duurzaam) verwerken van de vaartuigen

Er is sprake van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van zestig maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht vijfmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned donderdag 13 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339278

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 14 juni 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *