Ontwikkelen en plaatsen knooppunten netwerk wandelen in Zuid Limburg – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkelen en plaatsen knooppunten netwerk wandelen in Zuid Limburg

Foto: © VVV Zuid Limburg

Stichting VVV Zuid-Limburg is namens 16 Zuid-Limburgse gemeenten op zoek naar een opdrachtnemer die in staat is het bestaande wandelnetwerk, dat voornamelijk bestaat uit bewegwijzerde vaste wandelroutes in het landelijk gebied van Zuid-Limburg plus analoog aangeduide wandelroutes in de stedelijke gebieden van Zuid-Limburg, om te vormen naar een wandelnetwerk dat bestaat uit knooppuntnummers. Daarbij dient de opdrachtnemer ook nadrukkelijk de zogenaamde witte vlekken mee te nemen in het nieuwe systeem. Witte vlekken zijn voor wandelaars aantrekkelijke gebieden die op dit moment niet zijn voorzien van een bewegwijzering; niet via gekleurde paaltjes, niet op analoge wijze (kaartmateriaal) en evenmin via een digitaal platform.

De opdracht bestaat uit een combinatie van diensten (ontwerp van een logisch knooppunt-route-systeem), leveringen (levering van verwijzingsbordjes en informatieborden) en werken (het fysiek plaatsen van de bebording).
Het budget voor deze opdracht bedraagt €1.300.000,- (taakstellend). Bij het vaststellen van het budget is uitgegaan van een gebiedsgrootte van ca. 660 km2 , ca. 1.800 km lengte aan wandelroutes en ca. 1.650 knooppunten in het gehele gebied van Zuid-Limburg, exclusief Echt-Susteren. De raming voor het nieuwe netwerk is gebaseerd op de drie huidige elementen te weten:
a) Bestaande routes bewegwijzerd met gekleurde paaltjes;
b) Bestaande routes beschreven analoog/digitaal;
c) “Witte vlekken”, gebieden waarin nog geen routes zijn aangebracht

Een deel van de bewegwijzerde routes kent voor delen van het parcours zogenaamde dubbelingen. Over één (deel van) het pad lopen meerdere wandelroutes. Deze dubbelingen zullen na het logisch aanbrengen van knooppuntnummers tot het verleden behoren. Tijdens de gunningsfase zullen diverse documenten ter informatie worden verstrekt, zoals de kengetallen op basis van een raming en de gebruikte GIS bestanden bij deze raming.

Gelet op de aard en omvang van de opdracht is gekozen voor de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Bij de niet-openbare aanbestedingsprocedure gaat aan het indienen van een aanbieding een selectiefase vooraf. Gedurende de selectiefase kunnen alle geïnteresseerden (gegadigden) een verzoek tot deelneming aan de aanbesteding doen. De verzoeken worden door de aanbestedende dienst beoordeeld. De aanbestedende dienst selecteert maximaal vijf partijen, die vervolgens worden uitgenodigd een inschrijving te doen. De geselecteerde gegadigden ontvangen (nadat de selectie definitief is) de gunningsleidraad inclusief bijbehorende bijlagen. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium: beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 2 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263012

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *