Ontwerpteam nieuwbouw huisvesting BWRI- Midden-Groningen – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw huisvesting BWRI- Midden-Groningen

BWRI: Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen is uitvoerder van de Participatiewet voor de gemeente Midden-Groningen. De huidige huisvesting van BWRI, voldoet niet. BWRI is nu verdeeld over 3 gebouwen. Dit belemmert de dienstverlening aan de inwoners. Een tweede probleem is dat de 3 huidige gebouwen sterk verouderd zijn. Het college heeft een adviesbureau gevraagd om een aantal huisvestingsmogelijkheden voor BWRI te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat centrale nieuwbouw het meest passend is voor BWRI. Het college heeft vervolgens onderzoek gedaan naar een goede locatie voor de nieuwbouw. De
huidige locatie aan de Molenraai in Sappemeer is het meest geschikt. De aanbestedende dienst wil met deze aanbesteding het ontwerpen van nieuwe centrale, duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor BWRI uitvragen. Een nieuw gebouw wordt compacter gebouwd waardoor het kleiner en dus ook goedkoper in de exploitatie is. Er wordt beter tegemoet gekomen aan de specifieke eisen en wensen van BWRI zoals vastgelegd in het Programma van Eisen. Er wordt een ruimtelijke verbinding worden gemaakt tussen kantoorfuncties, het Werkplein (openbaar gebied) en het Werkbedrijf (productie, opslag en expeditie). Dit ondersteunt BWRI om haar doelen te verwezenlijken.

De opdracht betreft het opstellen van een architectonisch ontwerp voor de nieuwbouw van huisvesting voor BWRI in Sappemeer. Daarnaast wenst opdrachtgever een opdracht te verstrekken voor het opstellen van een installatietechnisch ontwerp. Het nieuwe BWRI is geprojecteerd op de locatie Molenraai 1 te Sappemeer en zal naar verwachting ca. 6.000 m2 BVO bedragen, exclusief parkeren en rijwielstalling. Uitgangspunten bij de realisatie van de nieuwbouw zijn:
Sloop van de bestaande gebouwen aan de Molenraai 1, dit is geen onderdeel van deze aanbesteding.
Nieuwbouw van een Energie Neutraal Gebouw (ENG) met een totaal metrage van circa 6.000 m2 BVO;
Het afwerkingsniveau en de materialisering van de nieuwbouw dient gericht te zijn op de beperking van de onderhouds- en exploitatielasten;
De gemeente is van plan om bij de aanbesteding van de realisatie ook het onderhoud voor een bepaalde periode mee te nemen in de aanbestedingsprocedure.

Voor dit project wenst de gemeente externe specialistische adviseurs te contracteren. Midden-Groningen is op zoek naar dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en daarnaast advisering op het gebied van installatieadvies inclusief bouwfysisch advies.
De opdracht wordt opgedeeld in de volgende 2 percelen:
1. Selectie architect inclusief constructeur.
2. Selectie installatieadviseur inclusief bouwfysica.
Een gegadigde kan maximaal één perceel gegund krijgen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure die uit twee fasen bestaat. In de eerste fase, de selectiefase vindt een selectie van gegadigden plaats op basis van de informatie als door gegadigde ingediend in de aanvraag tot deelname. Hierbij wordt beoordeeld op basis van een aantal minimumeisen en selectiecriteria. Via deze criteria wordt de geschiktheid van de gegadigde vastgesteld voor het uitvoeren van de opdracht voor de opdrachtgever. Op basis van deze beoordeling wordt een ranking gemaakt van gegadigden en worden maximaal vijf geselecteerde gegadigden uitgenodigd voor fase 2, voor zover er voldoende gekwalificeerde Gegadigden zijn.  Gegadigden die niet zijn uitgesloten in fase 1 ontvangen in de tweede fase, de gunningsfase, de gunningsleidraad op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. De inschrijver die met zijn/haar inschrijving vanuit het oogpunt van de opdrachtgever de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan, komt in beginsel in aanmerking voor de gunning van de opdracht. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

De conceptovereenkomsten worden toegevoegd aan de gunningsleidraad. De verwachtte ingangsdatum is 1 augustus 2022 en de looptijd van de overeenkomst is tot en met de realisatiefase van de nieuwbouw, de realisatiefase wordt verwacht afgerond te zijn in december 2024.

Bron: Tenderned donderdag 17 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256026

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *