Ontwerp en realisatie gemaal De Waardse Dijk – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie gemaal De Waardse Dijk

Impressie gemaal De Waardse Dijk: © Gemeente Dijk en Waard

Het plangebied ligt in het noordwesten van Dijk en Waard, ter hoogte van bedrijventerrein Zandhorst , parallel aan de doorgaande N242 van Alkmaar naar Middenmeer (aansluiting op A7) en de N194 (Kamerlingh Onnesweg) richting Obdam en Scharwoude. Het plangebied maakt deel uit van het bedrijventerrein de Zandhorst in Heerhugowaard. In de huidige situatie is ter hoogte van het plangebied een stuw aanwezig, de DAF-stuw. Deze stuw is in de huidige situatie van belang om het waterniveau in de aangrenzende geulen te kunnen reguleren. Met de komst van het nieuwe gemaal verliest deze stuw haar functie en komt deze te vervallen. Daarnaast worden de N242, het fietspad en het dijklichaam ondergronds gekruist voor
de aanleg van de benodigde infrastructuur en de uitstroomvoorziening. Het gemaal wordt gepositioneerd in het talud tussen watergang en nabijgelegen infrastructuur. In de huidige situatie is deze zone ingezaaid met gras. Parallel aan het fietspad staan een drietal bomen. Indien mogelijk moeten deze bomen in de beoogde situatie worden gehandhaafd. Het plangebied wordt aan de zuidrand begrensd door de N194, tevens is er aan de zuidzijde een duiker welke zal worden gehandhaafd. Aan de westrand wordt het plangebied begrensd door de N242. Aan de noordzijde ligt het bedrijfspand van Truckland Heerhugowaard en aan de oostzijde ligt de Galileistraat.
De beoogde situatie voorziet in het realiseren van een nieuw gemaal, waarvan de naam inmiddels
definitief is vastgesteld in ‘De Waardse Dijk’, met bijbehorende uitstroomvoorziening en twee persleidingen. Ten behoeve van het functioneren van het nieuwe gemaal wordt het bestaande waterbassin verbreed en wordt de aanwezige stuw geamoveerd.
Om te komen tot een zorgvuldige ruimtelijke inpassing zijn er drie architecten gevraagd om afzonderlijk een plan op te stellen voor de inpassing van het gemaal op deze locatie. Het voorkeursontwerp is gekozen door een jury bestaande uit een afvaardiging van het bedrijventerrein, het naastgelegen bedrijf, gemeente Dijk en Waard, provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap. Het gekozen ontwerp waarbij is ingezet op eenvoud, compactheid én positionering doet recht aan de context van de plek en is daarmee het best passend in de omgeving.
Bij de positionering van het gemaal is rekening gehouden met eisen vanuit de wegbeheerder van de N242, waarbij een minimale afstand van 10 meter ten opzichte van de kant van de weg wordt gerespecteerd. 

Het project behelst de nieuwbouw van een oppervlaktewatergemaal met een capaciteit van ca. 110 m3/min in de gemeente Dijk en Waard. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:
– DAF-stuw amoveren
Ter hoogte van de locatie van het nieuwe gemaal ligt in de huidige situatie de DAF-stuw. Deze stuw zal in de toekomstige situatie zijn functie in het watersysteem verliezen en niet langer noodzakelijk zijn om het waterpeil te reguleren. Om ruimte te creëren voor het nieuwe gemaal dient de DAFstuw te worden geamoveerd.
– Gemaal realiseren
Om het polderwater af te kunnen voeren wordt er een nieuw gemaal gerealiseerd. De watertoevoer zal voornamelijk vanuit noordelijke richting komen, daarnaast komt er geringe toevoer vanuit het zuiden. De locatie van het gemaal is voornamelijk afhankelijk van de toevoer van het water uit het noorden, aangezien dit water rechtstreeks het gemaal in moet worden gepompt. Om het gemaal te voorzien van stroom zal er een trafo nabij het gemaal moeten worden geplaatst.
– Persleidingen onder de N242
Er moeten twee persleidingen gerealiseerd worden onder de provinciale weg de N242 door (voor elke pomp één). Deze persleidingen zullen circa 100 meter lang zijn. Bij het aanleggen van deze leidingen moet wordt rekening gehouden met de aanwezige kabels en leidingen en de stabiliteit van de waterkering.

Op het moment van start aanbesteding hanteert aanbesteder de volgende planning voor de nieuwbouw van het gemaal De Waardse Dijk:
– Aanvang opdracht door Opdrachtnemer: eind juli 2022
Gemaal gereed voor aanvaarding: eind 2023
– Einde onderhoudsperiode Opdrachtnemer: eind 2024
Deze planning is indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Deze aanbesteding betreft een nationale openbare aanbesteding waarbij het ARW 2016 hoofdstuk 2 wordt gevolgd.
Aanbesteder acht deze procedure, gezien het onderwerp van de aanbesteding en afgezet tegen het karakter van de markt waarin de potentiële inschrijvers opereren, een toepasselijke en gangbare procedure.
Er wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Aanbesteder heeft voor de uitvoering van de opdracht een taakstellend budget van €4.200.000,- exclusief btw (inclusief Algemene Kosten, Winst & Risico) beschikbaar. Indien inschrijver van mening is dat binnen dit bedrag de opdracht niet volledig gerealiseerd kan worden, wordt hij verzocht dit in de inlichtingenronde aan aanbesteder voor te leggen.

Bron: Tenderned vrijdag 11 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255684

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *