Onderhoud werktuigbouwkundige installaties Stichting Kindante – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Onderhoud werktuigbouwkundige installaties Stichting Kindante

Aanbestedende dienst, Stichting Kindante,  zoekt een partner op gebied van onderhoud en beheer van W-installaties en beheer, die door middel van hoogwaardige dienstverlening de aanbestedende dienst ontzorgt en een bijdrage levert aan de kernwaarden van de aanbestedende dienst. Om dit te realiseren zijn de volgende doelstellingen vastgelegd:

– Het beperken van (toekomstige) klachten en storingen;
– Het voldoen aan wet- en regelgeving;
– Het leveren van kwalitatief hoge dienstverlening;
– Het handhaven van de kwaliteit van de gebouw gebonden installaties;
– Passend binnen de organisatie van opdrachtgever;
– Zorgdragen voor een evenwichtige continuering van het primair proces;
– Het ontzorgen van opdrachtgever.

Het doel dat de aanbestedende dienst met deze aanbesteding nastreeft is: het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer die op basis van klantgericht ondernemen, flexibiliteit, de gevraagde dienstverlenging tegen een goede kwaliteit verzorgt. Belangrijk is ook dat opdrachtnemer naast de rol van leverancier ook de rol van samenwerkingspartner vervult en zelf
verbetervoorstellen initieert, die de kwaliteit ten goede komen. Er is gekozen voor een openbare Europese aanbesteding.

Op hoofdlijnen bestaat de opdracht uit:
– Het uitvoeren van preventief onderhoud aan (alle) bij contractingangsdatum aanwezige gebouw gebonden W-Installaties voor de duur van twee  jaar, aansluitend optioneel te verlengen met drie keer één jaar);
– Het aanpassen van de stooklijnen van de cv-ketels. Dit dient plaats te vinden in augustus, in combinatie met het onderhoud aan de Cv-ketels. Het bepalen van het moment van her-instellen van de stooklijnen dient in goed overleg met opdrachtgever plaats te vinden;
– Het verrichten van een conditiemeting aan alle componenten van de voornoemde W-installaties, volgens de NEN2767 en het samenstellen van een MJOP voor de periode van tien jaar, uit te voeren tijdens het onderhoud en vóór het einde van het ieder
contractjaar;
– Vanaf de start van het eerste jaar het onderhouden van de voornoemde W-installaties op basis van de KPI’s  voor de gehele duur van de overeenkomst;
– Het uitvoeren van correctief onderhoud aan gebouw gebonden W-Installaties;
– het tijdens de looptijd van de overeenkomst uitvoeren van modificatief en planmatig onderhoud.

Binnen de opdracht vallen de volgende onderdelen onder W-installaties welke onderhouden dienen te worden:

– Boxventilatoren
– Circulatiepompen
– CO2 gestuurde ventilatie
– Cv-ketels
– Dakafzuigventilatoren
– Dompelpompen
– Driewegkleppen (en overige appendages)
– Expansievaten
– Gasdetectie

– Gevelkachel
– Koelinstallaties (incl. splitunits)
– Luchtafscheiders
– Regelingen en regel-/schakelkasten
– Vuilwaterpompen
– Warmtepompen
– WTW-units
– Airco-units

In het prijzenblad is een overzicht opgenomen van alle installaties waar daadwerkelijk preventief, correctief, modificatief en planmatig onderhoud plaats dient te vinden. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar. Aanbestedende dienst heeft een éénzijdige, optionele verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar.  De verlenging van de overeenkomst is afhankelijk van de geleverde prestaties gedurende de looptijd van de overeenkomst op de overeengekomen KPI’s en de bijhorende normen. Opdrachtgever kan evenwel niet gehouden worden om tot verlenging over te gaan. De verlenging houdt in dat opdrachtgever de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities
voorzet. Na afloop van de verlengingsopties eindigt de overeenkomst van rechtswege. 

Bron: Tenderned woensdag 7 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237545

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *