Onderhoud Sportvelden Gemeente Borne – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Sportvelden Gemeente Borne

‘t Wooldrick Borne
Foto: Google Streetview

De gemeente Borne beschikt over sportpark ’t Wooldrik, dat bestaat uit een sportcomplex met sporthallen, zwembad en een sportpark met natuur- en kunstgrasvelden en buitensportvoorzieningen. De visie op Sport en Bewegen in Borne is als volgt: Een leven lang sport en bewegen voor alle inwoners van Borne en daarmee een gezonde leefstijl, ontmoeting verbinding en participatie stimuleren. Om zowel breedtesport als prestatiesport voor iedere inwoner mogelijk te maken, worden voldoende en kwalitatief goede en betaalbare accommodaties gefaciliteerd.
Om het onderhoud van de sportcomplexen op een afgesproken niveau te kunnen continueren, wenst de gemeente een beroep te doen op een nader te contracteren opdrachtnemer.

Tot 1 oktober 2020 wordt het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Borne uitgevoerd door een opdrachtnemer op basis van een in 2016 gehouden aanbesteding. Met deze opdrachtnemer is afgesproken dat de overeenkomst eindigt op 30 November 2020 om ervoor te zorgen dat de
aannemer die de raamovereenkomst sluit met de gemeente op basis van deze aanbesteding zijn werkzaamheden kan starten (per 1 oktober) aan het einde van het (groei – en onderhoud)seizoen met een overdrachtsperiode van 1 maand. 

De opdracht omvat het onderhouden van de sportvelden gelegen op het sportcomplex ’t Wooldrik te Borne op basis van een bestek alsmede de op basis van de raamovereenkomst.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Onderhouden natuurgras sportvelden;
  • Onderhouden kunstgras sportvelden;
  • Onderhouden overige sportvoorzieningen;
  • Onderhoud overige groenvoorzieningen;
  • Bijkomende werkzaamheden

Ten aanzien van deze sportvelden staat de gemeente Borne tevens voor een vervangingsopgave van reeds aangelegde velden die aan vervanging toe zijn. Hierbij zijn met name de SBR rubbergranulaat velden het meest in het oog springend, gelet op de huidige discussie die landelijk wordt gevoerd met betrekking tot de milieu-impact van dergelijke velden. De gemeente heeft dan ook op dit moment een studie opgestart om de diverse mogelijkheden en alternatieven op de huidige SBR systematiek in kaart te brengen. Op basis van het resultaat van deze studie zal uiteindelijk een aparte tenderprocedure worden opgestart ten behoeve van de vervanging van de toplagen van de betreffende sportvelden. De vervangingsopgave valt dus niet in de scope van de opdracht. Wel betekent dit dat van de aannemer wordt verlangd dat zij de werkzaamheden van de aan te trekken
nevenaannemer aanstuurt en coördineert.

Voor het naastgelegen sportcomplex ’t Wooldrik is de verwachting dat in de komende jaren een ver(nieuw)bouw van het huidige sporthal/ beach en zwembad complex zal plaatsvinden. Van de aannemer wordt verlangd hiermee rekening te houden en zo nodig zijn onderhoudswerkzaamheden
af te stemmen met de nevenaannemers die bij deze renovatie-/nieuwbouwopdracht betrokken zijn. Daarnaast wordt van de aannemer verlangd dat hij in dit kader eventuele aanwijzingen vanuit de opdrachtgever opvolgt.

De Raamovereenkomst vangt aan op 1 oktober 2020 en loopt tot en met 31 december 2026 en heeft aldus een looptijd van zes jaren en drie maanden. Reden voor deze langere looptijd is dat de Gemeente Borne investeringen in innovatief materieel wenst te bevorderen en de afschrijvingsduur voor dergelijk innovatief materieel een langere periode bedraagt dan de gebruikelijke 4 jaar. Als voorbeeld noemt de opdrachtgever een investering in een robotmaaier en de daarbij horende afschrijvingsduur van zes jaren.

Naast het voornemen tot het sluiten van de raamovereenkomst met de inschrijver die de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving” op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan, is aanbestedende dienst voornemens een wachtkamerovereenkomst (lopende tot 1
februari 2021) te sluiten met de Inschrijver die na de beoordeling als tweede als rang is geëindigd. 

Bron: Tenderned 1 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194040

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *