Onderhoud buitenruimte 2024-2033 – Gemeente Schouwen-Duiveland – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud buitenruimte 2024-2033 – Gemeente Schouwen-Duiveland

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pixabay.com

De gemeente Schouwen-Duiveland wil via een aanbestedingsprocedure een 10-jarige prestatieovereenkomst met één partner aangaan voor het onderhoud van de openbare buitenruimte. De gemeente Schouwen-Duiveland, Uitvoeringsbedrijf Openbare Ruimte (UOR), één aannemer met diverse onderaannemers en onderaannemer SW-bedrijf De Zuidhoek verzorgen momenteel het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Schouwen-Duiveland. Het totale uitbestede onderhoud is sinds 1-1-2016 ondergebracht in één contract. Het huidige contract met de hoofdaannemer eindigt op 31-12-2023. In de gewenste situatie  werkt het Uitvoeringsbedrijf van de gemeente Schouwen-Duiveland met twee partijen (één hoofdaannemer en SW-bedrijf de Zuidhoek) samen aan het integraal onderhoud van de openbare buitenruimte in en om de kernen van de gemeente Schouwen-Duiveland.

De projectdoelstellingen zijn:

1. De buitenruimte voldoet aan de kwaliteitseisen gesteld in de visie integraal beheer openbare ruimte (IBOR) en de Kwaliteit catalogus Openbare Ruimte 2023 (KOR) 2023 van kennisinstituut CROW.
2. De wijze waarop dit gebeurt, voor wat betreft houding en gedrag, sluit aan bij de Organisatievisie gemeente Schouwen-Duiveland (De mens centraal, niet de regels, flexibel etc.). De werkzaamheden moeten bijdragen aan een afgestemde en goed geïntegreerde uitvoering van het werk in relatie met de omgeving, toerisme (evenementen en vakanties), betrokkenen en het
bevoegd gezag (publieksgericht handelen). Te allen tijde moet imagoschade aan de opdrachtgever als gevolg van incompetente uitvoeringsmethodes, planningen, overlast of schade worden voorkomen.
3. Groenaannemer en UOR kijken als partners naar de duurzame toekomst van de openbare ruimte op middellange termijn (5-10 jaar) met behulp van onder andere de driehoek: Inrichting, Gebruik en Beheer vanuit IBOR. Partner is een solide contractpartner, is pro-actief, is flexibel en werkt samen met andere stakeholders.
4. Kansen op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, emissievrij werken, sociale initiatieven, innovatie, energieneutraal en lokaal inkopen worden gerealiseerd en dragen bij aan de duurzaamheids- en milieu ambities van gemeente Schouwen-Duiveland.

Het integrale onderhoud van de openbare buitenruimte is de taak van het UOR. Deze heeft een eigen dienst die samen met SW-bedrijf de Zuidhoek de volgende werkzaamheden uitvoert:
a) Maaien sport- en speelvelden.
b) Onderhoud van bomen, heesters en vaste planten.
c) Ledigen afvalbakken en zwerfvuilbeheersing.
d) Klein onderhoud aan verhardingen.
e) Onderhoud van verkeersobjecten, zitbanken en afvalbakken.
f) Afhandelen servicelijnmeldingen.
g) Gladheidbestrijding.
h) Facilitaire ondersteuning evenementen.
SW-bedrijf de Zuidhoek voert daarnaast als onderdeel van de gemeente Schouwen-Duiveland integraal (groen)onderhoud uit in delen van de kernen van Burgh-Haamstede, Zierikzee, Nieuwerkerk en Bruinisse.

Overzicht werkzaamheden
1. Het maaien van gazons in plantsoenen en op sportterreinen (niet de sportvelden zelf) en op begraafplaatsen.
2. Het maaien van ruw gras binnen en buiten de bebouwde kom.
3. Het knippen van hagen en randen bosplantsoen in plantsoenen en op sportterreinen.
4. Het schonen van sloten en waterpartijen in het droog en nat profiel.
5. Het verzorgen duurzaam onkruidbeheer op verharding inclusief het aansturen van het vegen:
o Partner is verantwoordelijk voor het aansturen van de veegmachine van onze afdeling Reiniging. Deze beschikt over een Bucher Citycat 5006 veegmachine en een groep van opgeleide en ervaren machinisten en garandeert de continuïteit. Wanneer nodig huurt UOR een extra veegmachine in van het type RAVO 5i. Partner is verantwoordelijk voor alle beeldmeetlatten behorend bij een Schone Straat.
6. Onderhoud van ruw graskanten.
7. Het inhoudelijk afhandelen van servicemeldingen.
a. Inwoners, ondernemers en gasten kunnen meldingen doen over gebreken in de openbare ruimte. Partner heeft direct invloed op het aantal meldingen door de wijze van uitvoering. Meldingen die betrekking hebben op het werkpakket van dit contract worden inhoudelijk door de partner behandeld. Deze koppelt binnen vier werkdagen terug naar het Serviceteam welke de reactie naar de melder verzorgt. De partner heeft geen contact met de melder en krijgt geen beschikking over klantcontact gegevens. Op basis van ervaring schatten wij het aantal meldingen in op 150 meldingen per jaar.
b. Bij meldingen van schades zullen wij de melder vragen of zijn/haar contactgegevens mogen worden versterkt en deze ook registreren. Partner handelt de schade afhandeling zelf verder af.
8. Het aanleveren van mutaties t.b.v. ons beheersysteem.

De gemeente verwacht een omzet van ca. €1.300.000,- per jaar. Door nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd beleid is het mogelijk dat de opdracht gedurende de contractperiode wijzigt waardoor de opdrachtwaarde hoger of lager wordt. Gemeente Schouwen-Duiveland (OG) heeft de intentie een stabiele en langdurige relatie aan te gaan die is gericht op continue ontwikkeling en innovatie. Ieder contractjaar, voor 1 oktober, toont partner aan dat aan de eisen en uitgangspunten is
voldaan. Is dat niet het geval dan is OG gerechtigd de 10-jarige overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang per 1 november te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
• Elk jaar evalueren partner en OG het resultaat en de samenwerking. Ook geeft partner zijn visie op het volgende jaar en maken OG en partner resultaatafspraken voor het volgende jaar. Gekozen is om het gehele project als één opdracht, zonder aparte percelen aan te besteden door middel van een  openbare Europese aanbesteding. De gemeente hanteert het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV, voorheen EMVI – Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Voor de berekening van het gunningscriterium BPKV passen we de methode van gunning op waarde toe.

Bron: Tenderned zondag 5 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287764

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 februari 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *