onderhoud beschoeiingen Hollandse delta – Aanbestedingsnieuws

onderhoud beschoeiingen Hollandse delta

Fauna uittreed plaats. Foto: © WSHD

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) houdt zich bezig met de aanleg, het beheer en onderhoud van de waterkeringen, waaronder dijken en waterkerende kunstwerken, die Zuid-Holland Zuid tegen het water beschermen. WSHD zorgt voor voldoende water in het gebied om te kunnen wonen, werken en recreëren. WSHD bewaakt ook de waterkwaliteit in sloten, singels en plassen, zuivert het afvalwater en is verantwoordelijk voor de (vaar)wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van provinciale (vaar)wegen en rijks(vaar)wegen. Deze aanbesteding heeft tot doel een raamovereenkomst af te sluiten  voor het onderhoud aan beschoeiingen in de periode 2021-2025.  De werkzaamheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het:

Verwijderen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek;
Aanbrengen van oevervoorzieningen bestaande uit palen en doek;
Aanbrengen van houten damwanden;
Verrichten van grondwerkzaamheden t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen;
Inzaaien van taluds t.b.v. verwijderen en aanbrengen oevervoorzieningen;
Treffen van verkeersmaatregelen;
Aanbrengen van fauna uittreedplaatsen;
• Aanleveren van revisiebescheiden.

De totale raming van de werkzaamheden voor 4 onderhoudsjaren bedraagt €3.750.000,- exclusief BTW. De werkzaamheden voor deze opdracht dienen te worden uitgevoerd in het volledige beheersgebied van waterschap Hollandse Delta, waaronder alle bermen, watergangen en waterkeringen zowel binnen als buiten de bebouwde kom, voor zover niet in beheer bij het Rijk, de
provincie, gemeenten en recreatieschap. Er wordt één raamovereenkomst gesloten met één ondernemer. De raamovereenkomst wordt initieel aangegaan voor een periode van twee jaar en vangt aan op 18 augustus 2021 en
eindigt op 18 augustus 2023. WSHD kan twee maal gebruik maken van een éénzijdige optie tot verlenging van de raamovereenkomst voor de duur van telkens één jaar. De totale duur inclusief verlenging zal van rechtswege verstrijken zonder dat daartoe opzegging is vereist op 17 augustus 2025. Voor deze aanbesteding doorloopt WSHD de nationale openbare procedure volgens de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. Er is gekozen voor deze nationale procedure
doordat de totale omvang van de opdracht onder de Europese drempel van € 5.350.000 voor werken ligt. Gegund wordt aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). De economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs–kwaliteitsverhouding. 

Bron: Tenderned 26 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228662

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *