Noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag – Waterschap Limburg – Aanbestedingsnieuws

Noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag – Waterschap Limburg

Foto: © Waterschap Limburg

Waterschap Limburg (WL) huurt op dit moment tot einde van 2022 noodkeringen. Dit zorgt voor de eerste bescherming, maar
is niet voldoende. Er zijn dan ook geen langdurige overeenkomsten met leveranciers voor het leveren van calamiteitenmaterialen die in te zetten zijn tijdens optredend hoogwater. Wel is er vanuit de maaicontracten een overeenkomst met de aannemers voor het uitvoeren van preventieve acties volgens het draaiboek Hoogwaterbestrijding Maas en enkele preventieve acties in de uitvoering van noodmaatregelen bij optredend wateroverlast vanuit het watersysteem. Per werkgebied
(Areaalbeheer is onderverdeeld in noord en zuid) is één contractaannemer actief. Deze aannemers zijn ook verantwoordelijk voor het gehele logistieke proces in de hoogwaterloods tijdens een calamiteit. Daarnaast beschikt WL met name over arbeidsintensieve noodkeringen die ingezet kunnen worden. Daarnaast zijn er twee systemen die wel ingezet kunnen worden bij een snelle interventie, dat is op basis van waterkerende en watersturende schotten of zeilen (oprolbare en zelf vullende zeilen in ‘V constructie’. Net als de genoemde noodkeringen op huurbasis, zijn ook de noodkeringen in eigendom niet toereikend. Dit zowel in aantallen van de systemen als ook de strekkende meters van de keringen.

WL wil toe naar een situatie waarin sprake is van:
– Twee vaste partners;
– Samenwerking;
– Kennisdeling en kennisborging;
– Laagdrempelige en efficiënte opdrachtverstrekking.

WL spreekt in deze aanbesteding van twee soorten noodkeringen met verschillende functies:
Noodkering functie 1, sturen en keren van waterstromen
Noodkering functie 2, keren van water (barrièrevorming)

Functie 1, sturen en keren:
Het keren van een zekere waterhoogte (min. 50 cm over meerdere lengtes tot 800 meter aaneengesloten) en het sturen van (snel stromende) wateren (langsstroming) op locaties waar een snelle interventie gewenst is. Dit met middelen die zowel geschikt zijn voor een harde ondergrond als een natuurlijke (zachte/variabele) ondergrond. Deze noodkering is inzetbaar
bij snelle interventie en is voorzien van alle logistieke hulpmiddelen. De opslag vindt plaats decentraal in Zuid-Limburg.
Functie 2, keren (barrièrevorming):
Het keren van een zekere waterhoogte (variërend van min. 50 cm tot 150 cm) op locaties die als wateroverlast knelpunt bekend zijn. Deze keringen hebben een variabele lengte van minimaal 150 aaneengesloten meter tot 600 aaneengesloten meter. Deze noodkering is inzetbaar bij specifieke locaties/knelpunten met het exacte aantal meters en hoogte dat voor die locatie benodigd is. Deze knelpunten worden gedurende de raamovereenkomst met de uitvraag voor de nadere opdracht gedetailleerd omschreven.

Bij deze raamovereenkomst vraagt WL direct een levering materialen uit in de vorm van een offerte inclusief nadere opdracht voor functie 1, sturen en keren. Voor functie 2 (keren) zal het alleen gaan om een offerte-uitvraag. De eerste levering daarvan vraagt WL uit op een later moment gedurende de looptijd van de raamovereenkomst via een nadere opdracht. Dan zal ook, in verband met fluctuerende grondstofprijzen, de prijs nogmaals uitgevraagd worden, mocht deze uitvraag buiten (later dan) de 90 dagen gestandsdoeningstermijn vallen. De noodmaterialen worden decentraal opgeslagen in zeecontainers. De levering van de container en de inhoud van de containers worden als volgt verdeeld:
Levering door WL:
– gevulde zandzakken met als regel één stuk per meter noodkering per container.

Levering door opdrachtnemer:
Functie 1, sturen en keren:
– 3 x 1 stuk 20 ft containers met haakarm gevuld met 800 aaneen te sluiten meter noodkering;
– 3 x 1 stuk 400 meter aaneen te sluiten verzwaarde folie;
– Logistieke hulpmiddelen voor de opslag in de container inclusief verrijdbare hulpmiddelen, m.a.w. alles wat nodig is om de mobiele kering snel op te kunnen zetten. (bijv. Rolcontainers, kisten, etc.);
– Indien nodig aansluitmiddelen met andere systemen of rechte wanden en bij starre systemen mogelijk bochtelementen voor één bocht van 45 graden per 100 meter.

Functie 2, keren:
– 1 stuk noodkering voor het keren van een zekere waterhoogte (variërend van min. 50 cm tot 150 cm) op locaties die als wateroverlast knelpunt bekend zijn. Deze keringen hebben een variabele lengte van minimaal 150 aaneengesloten meters tot 600 aaneengesloten meters. Let op: In het prijzenblad dient de offerte aangeboden te worden per hoogte en o.b.v. 200 meter lengte. Let op: dit is nog geen basis voor een nadere opdracht, een uiteindelijke uitvraag voor de noodovereenkomst wordt binnen de raamovereenkomst gedaan.
– Logistieke hulpmiddelen voor de opslag in de container inclusief verrijdbare hulpmiddelen, m.a.w. alles wat nodig is om de mobiele kering snel op te kunnen zetten. (bijv. Rolcontainers, kisten en palletwagens);
– Indien nodig aansluitmiddelen.

Opdrachtnemer moet beide functies kunnen leveren, al dan niet in een combinatie, met een onderaannemer, of in een andere samenwerking (bijvoorbeeld als combinant) met een ondernemer. Deze aanbesteding zal leiden tot een raamovereenkomst met meerdere leveranciers ingaande op 1 april 2023, voor een periode van vier jaar met tweemaal één  jaar optie tot verlenging. De initiële looptijd eindigt op 31 maart 2027. De raamovereenkomst zal voor een totale looptijd van maximaal zes jaar worden afgesloten. WL acht deze looptijd realistisch gezien de mogelijkheid tot gefaseerde aanschaf, de doorontwikkeling van de
materialen (wederzijdse investeringen op zowel financieel als ook innovatie gebied), het leren omgaan met de materialen door het Waterschap en door te leren de beste oplossingen voor de verschillende situaties te vinden. De waarde van de opdracht voor de looptijd van zes jaar is geraamd tussen de €400.000,- en €2.400.000,- exclusief BTW (dit is gebaseerd op €400.000,- per jaar, excl. indexeringen). Aan deze schatting kunnen door inschrijvers geen rechten worden ontleend. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gunning vindt plaats aan de twee inschrijvers die voldoen aan de gestelde eisen én die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) hebben gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 5 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278188

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *