Nieuwbouw zwembad de Stamper Vriezenveen – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw zwembad de Stamper Vriezenveen

Foto: Google Streetview

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad besloten een nieuw overdekt zwembad voor de gemeente Twenterand op sportpark Het Midden te realiseren en het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven voor de voorbereiding van de Aanbestedingsprocedure. Het uitgangspunt is een overdekt zwembad met drie baden, te weten een 6-baans 25m sportbad, een doelgroepenbad en een peuterbad alsmede een glijbaan met waterbak. Gelet op de bouwkundige en technische staat van De Stamper is er een hoge urgentie is om op een zo kort mogelijke termijn een nieuw zwembad te realiseren. In een later stadium wordt ook de sporthal verplaatst. 

Het zwembad is een opmaat naar een sportaccommodatie waarbij in een later stadium sporthallen kunnen worden aangebouwd. Voorwaarde is dat het gebouw zodanig wordt ontworpen en gesitueerd dat in latere fases binnensportaccommodaties kunnen worden toegevoegd. Het nieuw te bouwen zwembad zal op hoofdlijnen bestaan uit:

• een sportbad van 25 x 15,4 meter;
• een doelgroepenbad van 15 x 9 meter met beweegbare vloer;
• een recreatie/peuterbad van ca. 5 x 6 meter;
• glijbaanvoorziening met waterbak;
• kleedruimten, technische ruimten, horeca, entree, dienstenruimten.

De totale omvang van het werk bedraagt vooralsnog ca. 2.800 m2 BVO nieuwbouw. De functie en omgeving van het sportpark dienen gedurende de werkzaamheden grotendeels operationeel te blijven. De gemeente Twenterand zoekt een opdrachtnemer die netjes en veilig werkt, oog heeft voor omgeving en natuur, overlast beperkt en bovenal raakvlakken beheerst doelmatig overlegt en afstemt om de bouwlogistiek optimaal te kunnen organiseren, en daarnaast risico’s goed
kan beheersen en kansen benut, teneinde het werk binnen de gestelde kaders te kunnen opleveren. De gemeente zet in op duurzaamheid. Voor het zwembad zijn de volgende duurzaamheidsuitgangspunten geformuleerd:
1. Het gebouw is ‘all electric’ en krijgt geen gasaansluiting;
2. Er wordt zoveel mogelijk energie bespaard, zowel op het gebied van gebouwgebonden energiegebruik als exploitatiegebonden;
3. Er wordt maximaal duurzame energie op de locatie opgewekt, door bijvoorbeeld gebruikmaking van zonnepanelen en/of oppervlaktewater.
Bovenstaande uitgangspunten en inhoud zijn vooralsnog indicatief en worden nader uitgewerkt in een DO en materialen- en afwerkstaat die onderdeel vormen van de aanbestedingsstukken in de inschrijvingsfase.

Opdrachtgever heeft besloten de (gefaseerde) Opdracht voor de uitvoerende partijen op te delen in drie percelen:
Perceel 1 – Bouwkundig; één bouwkundige aannemer die verantwoordelijk is voor de bouwkundige en constructieve uitvoeringswerkzaamheden, alsmede de uitvoeringscoördinatie met betrekking tot werken van derden, waaronder perceel 2 en 3. Er zullen voor dit perceel maximaal vijf geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving te doen. De
bouwkundige aannemer dient zijn werkzaamheden in samenspraak met de nevenaannemers van perceel 2 en 3 af te stemmen.

Perceel 2 – Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch (W&E); één installatieaannemer die verantwoordelijk is voor zowel de werktuigbouwkundige als de elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden. Er zullen voor dit perceel maximaal vijf geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving te doen. De installatieaannemer dient zijn werkzaamheden in samenspraak met de nevenaannemers van perceel 1 en 3 af te stemmen.

Perceel 3 – Waterbehandelingsinstallaties (Wi); één installatieaannemer die verantwoordelijk is voor waterbehandelingsinstallatie uitvoeringswerkzaamheden. Er zullen voor dit perceel maximaal vijf geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd een inschrijving te doen. De Wi-installatieaannemer dient zijn werkzaamheden in samenspraak met de nevenaannemers van perceel 1 en 2 af te stemmen.

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om één of meerdere percelen aan dezelfde opdrachtnemer te gunnen indien één ondernemer voor meerdere percelen wordt geselecteerd en vervolgens een inschrijving doet. Aangaande de aanschaf van de (vaste) inrichting van het zwembad zal opdrachtgever voor een nog nader te bepalen gedeelte een beroep doen op de percelenregeling (artikel 2.18 Aanbestedingswet 2012). Dat wil kortgezegd zeggen dat de daartoe door opdrachtgever aangemerkte inrichting als apart perceel (of percelen) buiten de opdracht van de uitvoerende partijen zal blijven en opdrachtgever deze opdrachten, zonder hiervoor (opnieuw) een Europese aanbestedingsprocedure te moeten doorlopen,
rechtstreeks kan plaatsen bij de leveranciers zelf (en deze al dan niet als directielevering kan inbrengen bij de uitvoerende partijen). Afwegingen die hierbij spelen zijn onder andere: de aan-/afwezigheid van raakvlakrisico’s met de
uitvoeringswerkzaamheden; de mate van aanwezige/gewenste marktwerking voor een bepaald product; de vanuit opdrachtgever gewenste sturing op kwaliteit en/of duurzaamheid door rechtstreekse inkoop; voorkomen van ‘onnodige’ opslagen bij uitvoerende partijen en het mogelijk kunnen betrekken van lokale ondernemers.
 

Deze aanbesteding betreft een overheidsopdracht voor werken en aan werken gerelateerde
bijkomende leveringen en diensten, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 (Stb 2016, 241) en het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Aanbestedende dienst kiest ervoor de Europese Aanbestedingsprocedure van op basis van een Europese niet openbare procedure te voeren conform hoofdstuk 3 van het ARW 2016, indien en voor zover hiervan in de Aanbestedingsstukken niet is afgeweken, dat wil zeggen dat de
aanbestedingsprocedure plaatsvindt in 2 fases:
 de selectiefase en de inschrijvingsfase. Aanmelding geschiedt per perceel. Indien gegadigde voor meerdere percelen een aanmelding wenst te doen, dan dient gegadigde voor elk perceel afzonderlijk een aanmelding in te dienen!

Bron: Tenderned 9 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219056

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *