nieuwbouw obs “De Parkschool” & ibs “Ibn-i Sina” te Arnhem – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

nieuwbouw obs “De Parkschool” & ibs “Ibn-i Sina” te Arnhem

Impressie: © Flores Onderwijs

Kindcentrum Presikhaaf-Oost is een samenwerking tussen Simon Scholen en Flores Onderwijs. Kindcentrum Presikhaaf-Oost gaat ruimte bieden voor Openbare Basisschool De Parkschool en Islamitische Basisschool Ibn-I Sina in de wijk Presikhaaf in Arnhem. De twee scholen zien de nieuwbouw als een kans om samen te gaan wonen onder één dak. De nieuwbouw zal gerealiseerd worden binnen het bestemmingsplan Kinderkamp/Middachtensingel op de huidige locatie van De Parkschool – Kinderkamp 7 te Arnhem. De nieuwbouw wordt naast het bestaande gebouw gerealiseerd, tijdens de bouw blijft de huidige Parkschool volledig in gebruik. Na de realisatie van de nieuwbouw zullen de scholen verhuizen naar de nieuwbouw en zal het bestaande gebouw van de Parkschool gesloopt worden (geen onderdeel van het werk). Na de sloop van het bestaande gebouw dient dat terrein geschikt te worden gemaakt als buitenterrein/speelterrein voor de leerlingen (onderdeel van het werk). De nieuwbouw biedt huisvesting aan 237 leerlingen van De Parkschool en 268 leerlingen van Ibn-I Sina met een totale ruimtebehoefte van circa. 2.950 m² bvo. De nieuwbouw dient te voldoen aan:
• Minimale eisen van het vigerende Bouwbesluit
• Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B, versie september 2015.
• BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) conform wet- en regelgeving.
Het gebouw is zo ontworpen dat de beide scholen hun eigen groepsruimten en kantoorruimten hebben, maar ook ruimten met elkaar delen. Centraal gesitueerd is er een activiteitenplein, een multifunctioneel lokaal en een speellokaal – deze drie ruimten kunnen via flexibele wanden aan elkaar gekoppeld worden en zijn bestemd voor gezamenlijk gebruik. Op de verdieping zijn er vier lokalen aangewezen als wissellokalen, deze kunnen als gevolg van ontwikkelingen in de leerlingaantallen in de toekomst wisselen van gebruiker. De gunningsfase vindt plaats van eind november 2021 tot eind januari 2022. De gunning zal
eind januari 2022 plaatsvinden en het perceel zal dan ook bouwrijp overgedragen worden. De nieuwbouw dient in week 25 2023 opgeleverd te worden. Na de sloop van de oudbouw dient tevens het terrein zo spoedig mogelijk gereed te worden gemaakt.
Het proces zal door middel van een traditioneel bouwproces plaatsvinden. De aanbesteding vindt plaats op basis van een bestek, verdeeld in drie percelen: bouwkundig (inclusief terreininrichting), werktuigbouwkundig en elektrotechnische installaties.

De opdracht behelst in hoofdzaak het realiseren van het project: de nieuwbouw van De Parkschool en Ibn-i Sina. Voor uitvoering van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden voor het project door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze aanbestedingsprocedure is aanbesteder op zoek naar uitvoerende partijen. De werkzaamheden voor de realisering zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: het uitvoeren van de bouwkundige werken inclusief terreininrichting,
alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties.
Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties.
De percelen worden uitgevoerd op basis van bestekken inclusief tekeningen, nota’s van inlichtingen en een proces-verbaal van aanwijzing. Bij de gunningsleidraad zal nadere informatie worden verschaft over de inhoud van de opdracht. Gegadigden dienen zich per perceel in te schrijven, niet voor een gedeelte van de werkzaamheden van een perceel of een combinatie van percelen. Een gegadigde kan zich wel voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel.

De aanbesteding geschiedt volgens een nationale niet-openbare procedure zoals omschreven in de Aanbestedingswet 2012 (Stb 2012, 542, gewijzigd bij Wet van 22 juni 2016 Stb 2016, 241). Op deze aanbesteding is hoofdstuk 3 van het  aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2016 (niet-openbare procedure) van toepassing, voor zover in deze selectieleidraad, de gunningsleidraad en/of het bestek niet anders, en gemotiveerd, wordt bepaald. De aanbestedingsprocedure start met de selectiefase (fase 1). Nadat partijen zijn geselecteerd volgt de fase van inschrijving (fase 2). De aanbesteder kiest ervoor om het project aan te besteden op basis van de laagste prijs.  Flores Onderwijs en Simon Scholen hebben een vastgesteld taakstellend budget dat bepalend is voor de uitvoering van de opdracht en daardoor is de prijs een zwaarwegend element in deze selectie.

Bron: Tenderned woensdag 29 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239668

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *