Nieuwbouw Nicolaasschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Nicolaasschool Rotterdam

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
▪ Participatie aan het bouwteam ten behoeve van het inbrengen van kennis en kunde tijdens het ontwerpproces en het
mede vormgeven van het Definitief Ontwerp, de uitwerking van het Technisch Ontwerp en Uitvoering gereed Ontwerp.
▪ Realisatie van alle benodigde bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het Project.

De doelstelling van de opdracht is een gebruiksklaar opgeleverd bouwwerk in december 2023 waarin de onderwijsactiviteiten
van de Nicolaasschool kunnen gaan plaatsvinden.
Het bouwbudget voor de renovatie van de Nicolaasschool van 2.516 m² BVO kent een plafondbedrag van €5.000.000,- excl. BTW, incl. BENG. Hierbij zijn de kosten voor deelname van de aannemer in het bouwteam opgenomen. Dit bedrag staat vast tot einde van het project. Het budget is opgebouwd uit de volgende kosten (niet uitputtend):
Voorbereidings- / engineeringskosten en coördinerende werkzaamheden voor eigen werk
Bouwrijp maken terrein, voor zover noodzakelijk
Bouwkundige werkzaamheden
Installatietechnische werkzaamheden
(Organiseren van het) aansluiten nutsvoorzieningen
Aanleg schoolplein
De volgende kosten maken geen onderdeel uit van de opdracht (de hieronder genoemde onderdelen zijn niet uitputtend):
Kosten voor tijdelijke huisvesting
Inrichtingskosten
Leges en precario van gemeente en overheden
Aansluitkosten van nutsvoorzieningen

Na aanbesteding worden twee overeenkomsten gesloten:
1. een bouwteamovereenkomst voor de ontwerpfasen
2. een uitvoeringsovereenkomst voor realisatiefase
De intentie is dat de geselecteerde aannemer zowel de ontwerp- als de realisatiefase doorloopt. De aannemer dient een
aanbieding te doen, die past binnen zowel de financiële kaders als de eisen die gesteld zijn in deze aanbesteding.
Overeenstemming over planning en budget en het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn benodigd
voordat er tot gunning van de realisatiefase kan worden overgegaan. Om dit onderscheid helder te maken is er sprake van
een bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring en een uitvoeringsovereenkomst.

De toe te passen aanbestedingsprocedure is Europees niet-openbaar. De procedure bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd die worden uitgenodigd voor de gunningsfase. In de gunningsfase doen de geselecteerde gegadigden een inschrijving. Uit die inschrijvingen wordt op basis van de in de gunningsleidraad vastgelegde criteria de opdrachtnemer geselecteerd, aan wie de RVKO voornemens is de opdracht te gunnen. Het uitgangspunt van de gunning is BPKV (beste Prijs-kwaliteitsverhouding).

Bron: Tenderned woensdag 20 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241519

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *