Nieuwbouw Kindercampus Mokum – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Kindercampus Mokum

Impressie: © Gemeente Amsterdam

Elzenhagen Zuid is een van de vijf deelgebieden van het Centrumgebied Amsterdam Noord (CAN). De ambitie voor Elzenhagen Zuid is het creëren van een hoogwaardige stedelijke en duurzame woonwijk in combinatie met maatschappelijke- sport- en onderwijsvoorzieningen dat enerzijds aansluit bij het hoog stedelijke bebouwingskarakter van het stationsgebied en anderzijds aansluit bij het landschappelijk- en recreatieve karakter van de Noord-Hollandse Kanaalzone. Er worden circa 1.800 woningen gerealiseerd. De eerste tien jaar wordt een gedeelte in het zuidelijke deel niet gebouwd omdat de grond gebruikt wordt voor tijdelijke huisvesting van studenten, starters en statushouders. OJZ (Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Amsterdam heeft in 2015 een Integraal Huisvestings Plan (IHP) opgesteld voor het primair onderwijs in Amsterdam. Op basis van de in oktober 2014 bekende woningbouwprogramma’s zijn prognoses gemaakt voor de basisgeneratie van leerlingen en de verwachte leerlingaantallen per school. Voor het gebied Noord-Oost, waarin Elzenhagen-Zuid ligt, wordt een leerlingenstijging voorzien van circa 870 leerlingen tot 2024. De verwachting is dat de groei van leerlingen de komende jaren kan worden opgevangen binnen de bestaande huisvesting. Op de middellange termijn is er in het gebied naar verwachting extra capaciteit nodig. Op basis van de 1.800 woningen is besloten dat er door Stichting Openbaar Onderwijs Innoord een Alles-in-één-school voor circa 520 basisschoolleerlingen in het gebied moet worden gerealiseerd. Het bouwkavel wordt in juli 2021 bouwrijp opgeleverd vanaf deze datum kan er gestart worden met de realisatie.

De bedoeling van IKC Elzenhagen is dat het een Integraal Kind Centrum (IKC) wordt welke 52 weken per jaar, vijf dagen per week open is van 07.00 uur tot 19.00 uur en dicht in de weekenden en wettelijke vrije dagen. Het basisaanbod is onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Jongere kinderen die hier al aan toe zijn, mogen eerder meedoen. Er is opvang aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) en er is Voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2 tot
(ongeveer) 6 jaar die daar wegens een (dreigende) taalachterstand voor in aanmerking komen. De school met een bruto vloeroppervlak van ca. 4.087 m2 gaat beschikken over 21 groepsruimten, een speelzaal, een sportbox, 2 VVE groepen, 4 KDV groepen en een BSO groep. De school wordt deels eigendom van Stichting Openbaar Onderwijs Noord en deels van de Gemeente Amsterdam.

De opdracht betreft de realisatie van KC Mokum met een totaal oppervlak van c.a. 4.087m2/BVO bestaande uit:

  • Onderwijsruimten (21 groepsruimten)
  • Buitenschoolse opvang (1 groepsruimte)
  • Kinderopvang (4 groepsruimten)
  • Voor- en vroegschoolse educatie (2 groepsruimten)
  • Sportbox

De opdracht is gebaseerd op een traditionele contractvorm (op basis van bestekken en de UAV 2012). Er wordt in één perceel aanbesteed, de opdrachtnemer is hierbij hoofdaannemer en de opdracht wordt daarmee ook aan één opdrachtnemer gegund (al dan niet bestaande uit een combinatie van partijen). Het DO wordt op dit moment uitgewerkt tot een bouwkundig bestek met bestektekeningen. Ook worden het werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp naar bestekniveau uitgewerkt.
In afstemming met de opdrachtnemer willen wij een voorstel doen om het ontwerp op werktekeningniveau gezamenlijk uit te werken en daarmee de werkvoorbereiding van de opdrachtnemer te ontlasten.

Opdrachtgever zal de uitvoering laten begeleiden door een directievoerder en toezichthouder waarbij sprake is van reguliere bouw- en werkvergaderingen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering van de opdracht. Voor een efficiënt en effectief verloop van het bouwproces zoekt de opdrachtgever aannemers die:
– Over een gezonde financiële huishouding beschikken en daarmee een betrouwbare partner zijn;
– Bewezen ervaring hebben met het realiseren van een Bijna energieneutraal schoolgebouw/ Frisse scholen klasse B gebouw;
– Een actieve rol spelen in de samenwerking met alle betrokken partijen tijdens het bouwproces;
– Een goed inzicht hebben in de specifieke kenmerken van de voorliggende bouwopgave.

De geplande nieuwbouw is gesitueerd aan het Hisgenpad te Amsterdam-Noord. De locatie ligt direct aan een stuk openbare ruimte/plein in een verkeersveilige/autoluwe omgeving. Het terrein wordt in juli 2021 bouwrijp opgeleverd. De start van de uitvoering is mogelijk vanaf 1 juli 2021. De definitieve startdatum zal samen met de opdrachtnemer besproken worden. Het gebouw dient in juli 2022 te worden opgeleverd. Na oplevering volgt een periode van nazorg en inhuizing tot uiterlijk begin augustus 2022 waarna het schoolgebouw na de zomervakantie 2022 in gebruik genomen zal worden. Na ingebruikname volgt een onderhoudsperiode van bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden van 12 maanden (na oplevering) waarbij tevens toetsing aan de eisen voor de installaties in het gebruik zal plaatsvinden. Deze periode wordt afgesloten met een ‘tweede oplevering’.

De aanbestedingsprocedure is een Europese niet-openbare aanbesteding. De geïnteresseerde moet zich aan deze procedure en bijbehorende voorschriften houden, om te kunnen worden uitgenodigd (max. 5) voor de inschrijvingsfase. Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), voorheen EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving ). Het onderdeel Kwaliteit bestaat uit een Plan van Aanpak met planning en visiepresentatie.

Bron: Tenderned 28 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218049

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *