Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld (EBM) – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld (EBM)

Situatieschets voor de bouwenvelop. Linker perceel is bestemd voor Zonnewereld. OBS Vleuterweide zit aan de rechterkant van het kavel. In
het oranje is het bebouwd kavel aangegeven. De zwarte contouren geven de bestaande bebouwing weer. Voor het realiseren van Zonnewereld dient de bestaande bebouwing gesloopt te worden.

Jenaplanschool Zonnewereld (Zonnewereld) Vleuten  is op dit moment gehuisvest in de MFA  (multifunctionele accommodatie) de weide wereld. De gemeente Utrecht wil de kwaliteit, functionaliteit, bezetting en gebruikstevredenheid MFA de weide wereld verbeteren door het pand te renoveren. Naar aanleiding van de renovatie is opnieuw gekeken naar de herverdeling van huisvesting voor Zonnewereld, OBS de Vleuterweide en de Twaalfruiterschool. Hier is uitgekomen dat de Zonnewereld en OBS de Vleuterweide in aanmerking komen voor nieuwbouw aan de Passiebloemweg en de Twaalfruiterschool in de gerenoveerde Weide Wereld gehuisvest wordt. OBS de Vleuterweide wordt gehuisvest op de Passiebloemweg in de reeds bestaande huisvesting. Voor de bouw van Zonnewereld dienen eerst gebouwen op het perceel gesloopt te worden.

Het project omvat de sloop van het bestaande gebouw en de nieuwbouw van basisschool Zonnewereld aan de Passiebloemweg te Vleuten. In Figuur 1 is de situatieplattegrond zichtbaar van het nieuwe schoolgebouw van Zonnewereld (VO concept). Het
multifunctioneel parkeerterrein in het tussengebied, is voor beide scholen en hier wordt in gezamenlijkheid met de gemeente Utrecht en OBS de Vleuterweide invulling aan gegeven. Alleen de sloop van de bestaande bebouwing en nieuwbouw van Zonnewereld (incl. grondwerkzaamheden en aansluitingen terrein) is onderdeel van de opdracht. De bouw van de OBS Vleuterweide en het ontwikkelen van het multifunctioneel parkeerterrein en terreininrichting is geen onderdeel van de scope.

Het bouwvolume bestaat uit drie bouwlagen, waarbij de drie schooldomeinen van Zonnewereld ieder op een eigen verdieping zijn gehuisvest. Naast de drie schooldomeinen biedt Zonnewereld 10-14 onderwijs. Alhoewel het voor 10-14 jarigen onderwijs onderdeel is van Zonnewereld, heeft het 10-14 onderwijs een eigen naam: Het Aurelius College.  Zonnewereld èn Het Aurelius College worden in de aanbestedingsdocumenten gedefinieerd als Jenaplanschool Zonnewereld of afgekort als Zonnewereld. 

Zonnewereld wordt tegen de bestaande grondwal aangebouwd. Als gevolg van de stedenbouwkundige inpassing moet Jenaplan Zonnewereld binnen 50 meter van de Landschapsbaan bouwen. Een gezond binnenklimaat is hierdoor een belangrijk aandachtspunt. De eisen van WELL en Frisse Scholen vormen een belangrijke richtlijn binnen het project. Zonnewereld moet een toekomstbestendig, duurzaam, circulair en exploitabel schoolgebouw worden, waarin op eigentijdse wijze onderwijs wordt gegeven. Om de ambities te verwezenlijken wordt een actieve bijdrage van de aannemer gevraagd, waarbij gezamenlijk naar innovatieve oplossingen wordt gekeken en knelpunten in een vroeg stadium worden gesignaleerd. Om de circulaire ambities te verwezenlijken wil het ontwerpteam bestaande materialen hergebruiken van de te slopen gebouwen op het kavel. Ook hierin verwacht Zonnewereld een actieve bijdrage van de aannemer. Het is belangrijk dat gegadigde/inschrijvers positief tegen het hergebruik van materialen staan en hier net als Zonnewereld kansen in zien.

De aanbesteding betreft:
– het nader uitwerken van het ontwerp tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp op basis van de vraagspecificatie;
– de sloop van de bestaande bebouwing;
– het realiseren van het schoolgebouw (het ontwerp), zowel bouwkundig als constructieve werkzaamheden, als elektrotechnisch en werktuigbouwkundig installatiewerk;
– de meerjarige onderhoudsverplichting van het werk voor een periode van tien jaar met een mogelijke verlenging van
tien jaar.

Het werk dient gerealiseerd te worden binnen de uitgangspunten en de contractuele voorwaarden die in de overeenkomst en de
bijbehorende aanbestedingsdocumenten zijn opgenomen. In de gunningsfase wordt hier nader op ingegaan. Naast de ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden dient de opdrachtnemer werkzaamheden te verrichten, zoals het projectmanagement inclusief risicomanagement, omgevingsmanagement, zoals het aanvragen en verkrijgen van vergunningen (excl. omgevingsvergunning) en het coördineren van en (doen) verleggen van kabels en/of leidingen. Deze opsomming is niet uitputtend.
Het inbouwpakket zal optioneel als onderdeel van de hiervoor beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wel separaat worden aanbesteed. De als gevolg van deze aanbesteding gecontracteerde opdrachtnemer heeft hierbij het recht om als eerste een aanbieding uit te brengen.

De toe te passen contractvorm betreft een geïntegreerde contractvorm Engineer, Build and Maintain waarop de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) van toepassing zijn.
Dit houdt in dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de scope van het contract: de kwaliteit van het te vervaardigen
Uitvoeringsgereed Ontwerp, de daarop gebaseerde uitvoeringswerkzaamheden en het Meerjarig Onderhoud van de
gebouwgebonden installaties.

De oplevering staat gepland voor december 2022, waarbij Zonnewereld in de kerstvakantie wilt verhuizen naar haar nieuwe
schoolgebouw.
De Aanbestedingsprocedure betreft de een Europees niet-openbare aanbesteding en verloopt in twee fasen. De procedure vangt aan met de selectiefase, waarna de gunningsfase volgt. Specifieke informatie inzake de gunningsfase zal beschreven worden in de gunningsleidraad. Dit document wordt na de selectiefase beschikbaar gesteld aan de vijf meest geschikte gegadigden.

Bron: Tenderned 14 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227735

1 thought on “Nieuwbouw Jenaplanschool Zonnewereld (EBM)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *