Nieuwbouw Brede school Noordwijk aan Zee – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw Brede school Noordwijk aan Zee

Impressie: ©Sophia Scholen

Het object van aanbesteding van Sophia Scholen betreft het participeren in de uitwerking van het ontwerp in de TO-fase, alsmede de uitvoeringsopdracht ten behoeve van de nieuwbouw van de basisschool Zeehonk-Wakersduin en de kinderdagopvangorganisatie Pinokkio te Noordwijk. De opdracht omvat het gefaseerd slopen en bouwrijp maken van het terrein, het voorbereiden van de tijdelijke huisvesting en de uitvoering van de bouwkundige, de werktuigkundige en de elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden van het gebouw (inclusief vaste inrichting), alsmede de daarbij behorende buitenruimte. Informatie met betrekking tot het object van aanbesteding kan gedurende de aanbestedingsprocedure worden geactualiseerd.
De werkzaamheden zijn verdeeld in 2 fasen:
Fase A: Tijdens de TO-fase / besteksfase dienen de uitvoerende partijen van de 3 percelen te participeren in de uitwerking
van het ontwerp in bestekstukken / contractstukken, en te starten met de bouwvoorbereiding. De opdracht voor fase A wordt
verleend op basis van DNR 2011, herziening 2013.
Fase B: Indien de uitvoerende partijen fase A naar tevredenheid van de aanbesteder hebben uitgevoerd, met het beoogde
eindresultaat en binnen de kaders van het project, dan wordt fase B aan hen gegund op basis van de UAV 2012. Fase B
start nadat het TO / bestek naar tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond.

De aanbesteding geschiedt volgens een nationale niet-openbare procedure conform het nationale deel van hoofdstuk 3 van
het ARW 2016. Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).
Het project wordt in drie percelen aanbesteed. De perceelindeling is:

  • Perceel 1: bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden, incl. sloop en bouwrijp maken en coördinatieverplichting
  • Perceel 2: werktuigkundige uitvoeringswerkzaamheden
  • Perceel 3: elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden

Voor ieder perceel zullen drie gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Perceel 1: bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden
Het object van aanbesteding voor perceel 1 betreft het gefaseerd slopen en bouwrijpen en de bouwkundige uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwbouw van de basisschool Zeehonk-Wakersduin en de kinderdagopvangorganisatie Pinokkio te
Noordwijk met alle daarbij behorende disciplines in de fasen Technisch Ontwerp (TO) tot en met Gebruik/Exploitatie conform
DNR-STB 2014. Ook heeft de bouwkundig aannemer de coördinatieverplichting ten aanzien van de werkvoorbereiding- en
uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van de percelen 2 en 3.
Perceel 2: werktuigkundige uitvoeringswerkzaamheden
Het object van aanbesteding voor perceel 2 betreft de werktuigkundige uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwbouw van
de basisschool Zeehonk-Wakersduin en de kinderdagopvangorganisatie Pinokkio te Noordwijk met alle daarbij behorende
disciplines in de fasen Technisch Ontwerp (TO) tot en met Gebruik/Exploitatie conform DNR-STB 2014.
Perceel 3: elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden
Het object van aanbesteding voor perceel 3 betreft de elektrotechnische uitvoeringswerkzaamheden van de nieuwbouw van
de basisschool Zeehonk-Wakersduin en de kinderdagopvangorganisatie Pinokkio te Noordwijk met alle daarbij behorende
disciplines in de fasen Technisch Ontwerp (TO) tot en met Gebruik/Exploitatie conform DNR-STB 2014

De drie meest geschikte gegadigden per perceel worden door de aanbesteder uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.
De aanbestedingsstukken, op basis waarvan de gegadigden een inschrijving moeten doen, worden te zijner tijd digitaal aangeboden via TenderNed. In de gunningsleidraad, die onderdeel uitmaakt van de aanbestedingsstukken, zal het gunningscriterium (de BPKV) nader uitgewerkt zijn. De inschrijvers zullen gevraagd worden om een prijs (inschrijvingssom) en diverse kwalitatieve onderdelen. Aan de inschrijvers wordt tevens de mogelijkheid geboden de inschrijving in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten.

Niet bekend is gemaakt of er vóór inschrijving een schouw zal plaatsvinden. Aangezien er in fasen gebouwd wordt waarbij de huidige school deels gesloopt wordt en deels in gebruik blijft tot aan de oplevering lijkt het ons, Aanbestedingsnieuws, wenselijk deze vooraf te organiseren.

Bron: Tenderned woensdag 7 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237791

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *