Nieuw EU-Beleid voor duurzame financiering en groene obligaties – Aanbestedingsnieuws

Nieuw EU-Beleid voor duurzame financiering en groene obligaties

De Europese Commissie heeft afgelopen 13 juli een aantal beleidsmaatregelen goedgekeurd op het gebied van duurzame financiering van projecten en activiteiten. De nieuwe strategie voor duurzame financiering bevat een routekaart met acties om particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten te verhogen, in lijn met de Europese Green Deal. Ook is er een nieuwe standaard gepresenteerd voor groene obligaties. Europa Decentraal waarschuwt dat decentrale overheden hiermee te maken kunnen krijgen bij het maken van financiële overwegingen.

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen vastgesteld om het EU-beleid inzake klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo af te stemmen dat de netto broeikasgassemissies tegen 2030 ten opzichte van het niveau van 1990 met minstens 55 % kunnen worden verlaagd. Het is van cruciaal belang dat deze emissiereductie de komende tien jaar wordt gehaald zodat Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld kan worden en de Europese Green Deal werkelijkheid wordt. Met de voorstellen van vandaag presenteert de Commissie de wetgevingsinstrumenten om de doelen van de Europese klimaatwet te verwezenlijken en onze economie en samenleving om te vormen met het oog op een eerlijke, groene en welvarende toekomst.

Een van de maatregelen behelst de introductie van een koolstofprijs. Via het EU-emissiehandelssysteem (ETS) wordt jaarlijks een koolstofprijs bepaald en het emissieplafond van een aantal economische sectoren verlaagd. Hierdoor zijn de emissies afkomstig van elektriciteitsopwekking en energie-intensieve industriële sectoren de afgelopen 16 jaar met 42,8 % verlaagd. Dat heeft naar het inzicht van deze redactie ook belangrijke gevolgen voor transport en daarmee mogelijk ook voor de voedselvoorziening. Over de consequenties van dit beleid voor andere sectoren staat echter bar weinig over genoemd. Interessant is ook dat wordt gekeken naar de koolstofcompensatie voor zowel luchtvaart als scheepvaart, die beiden vrachtvervoer kunnen verminderen.

Vandaag stelt de Commissie voor het totale emissieplafond nog verder te verlagen en het jaarlijkse reductiepercentage te verhogen. De Commissie stelt ook voor om de gratis emissierechten voor de luchtvaart geleidelijk af te schaffen en in overeenstemming te brengen met de wereldwijde regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia) en voor het eerst de emissies van de scheepvaart in het EU-ETS op te nemen.

Op 14 juli hield de Estse Europees Commissaris Kadri Simson een toespraak over het maatregelenpakket. In dat maatregelenpakket zit ook een “sociaal klimaatfonds” om ook voor kleine huishoudens “energietransitie mogelijk te maken” Daaruit blijkt ook dat de teugels voor het milieuverslindende en als groen verkochte biomassa worden aangetrokken (energie uit gewasverbranding) maar dat dit niet onmogelijk wordt gemaakt.

Om onze doelstellingen voor 2030 en 2050 op tijd te halen, hebben we allerlei soorten hernieuwbare energie nodig, ook bio-energie. Deze laatste vertegenwoordigt op dit moment 60% van onze hernieuwbare energie en zal ook in de toekomst belangrijk blijven. Het is duidelijk dat bio-energie alleen deel kan uitmaken van de Green Deal als het duurzaam wordt geproduceerd. Daar hebben we al criteria voor in de huidige richtlijn hernieuwbare energie, die op 1 juli van kracht is geworden. Maar we weten ook dat de druk op onze ecosystemen groot is en dat geldt vooral voor onze bossen. Daarom stellen we voor om de duurzaamheidscriteria voor de houtige biomassa strenger te maken en no-go-area’s in te voeren waar de winning van hout voor energie verboden of beperkt is. De duurzaamheidscriteria zouden in de toekomst gelden voor alle warmtekrachtinstallaties groter dan 5 megawatt.

Ook komt er een Bosstrategie met het oog op bosbouw en wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vijftig jaar nauwelijks veranderd en in een behoorlijke impasse, herzien.

Commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski“Bossen zijn van essentieel belang in de strijd tegen de klimaatverandering. Zij zorgen ook voor banen en groei in plattelandsgebieden, duurzaam materiaal voor de ontwikkeling van de bio-economie en waardevolle ecosysteemdiensten voor onze samenleving. De bosstrategie moet er aan de hand van een gecombineerde aanpak van de sociale, economische en milieuaspecten voor zorgen dat de multifunctionaliteit van onze bossen wordt gewaarborgd en versterkt, waarbij de cruciale rol van de miljoenen bosbouwers die er werken, wordt benadrukt. Dankzij het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid ontstaat een kans op meer gerichte steun voor onze bosbouwers en voor de duurzame ontwikkeling van onze bossen.”

Er komt dus wel een bosagenda, maar is dat ook een watermanagement agenda? Kennelijk niet, als de Eurosuicidale biomassa-ambitie niet volledig wordt losgelaten. Interessant, vooral vanwege de grote overstromingen in de Ardennen en Limburg, die naar alle waarschijnlijkheid het gevolg zijn van de bosbouw voor biomassa stroomopwaarts. Dat is een pan-Europees probleem dat getuigt van het tot nog toe weinig lerend vermogen van de EU, daar het al eerder speelde toen in Tsjechië en Duitsland de Elbe overstroomde in 2002 als gevolg van grootschalige en deels illegale boskap aldaar. Ook in Duitsland is veel gekapt voor biomassa, zo mocht de redactie nog waarnemen bij een reisje naar Duitsland, en ook de Rijn kent dan ook hoge waterstanden. Hebben wij geen internationaal schaakstuk op het gebied van watermanagement in huis?

.

Zie ook:

Brussel presenteert nieuwe strategie voor duurzame financiering en groene obligaties

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_21_354 Het EU Persbericht over de maatregelen in het Nederlands

 

En ook de EU bijlages bij het persbericht.

©EU 2021

 

Mededeling: Klaar voor 55: verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030

Website verwezenlijking van de Europese Green Deal (inclusief wetgevingsvoorstellen)

Website met audiovisueel materiaal over de voorstellen

Vragen en antwoorden over het EU-emissiehandelssysteem

Vragen en antwoorden over de verordeningen inzake de verdeling van de inspanningen en inzake landgebruik, bosbouw en landbouw

Vragen en antwoorden over het geschikt maken van onze energiesystemen voor onze klimaatdoelstellingen

Vragen en antwoorden over het koolstofgrenscorrectiemechanisme

Vragen en antwoorden over de herziening van de energiebelastingrichtlijn

Vragen en antwoorden over duurzame vervoersinfrastructuur en brandstoffen

Structuur van de factsheet van het pakket

Factsheet over de sociaal rechtvaardige transitie

Factsheet over natuur en bossen

Factsheet over vervoer

Factsheet over energie

Factsheet over gebouwen

Factsheet over industrie

Factsheet over waterstof

Factsheet over het koolstofgrenscorrectiemechanisme

Factsheet over vergroening van de energiebelasting

Brochure over de verwezenlijking van de Europese Green Deal

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *