Natuurontwikkeling Rielloop en restpunten Kleine Dommel – Aanbestedingsnieuws

Natuurontwikkeling Rielloop en restpunten Kleine Dommel

Het plangebied Rielloop en Kleine Dommel ligt in de gemeente Heeze-Leende. Het gebied is aan de noordzijde begrensd door de snelweg A67 ( verbindingsweg voor vrachtverkeer tussen Duitsland/oost Europa en de haven van Antwerpen) en westelijk door de kern Heeze. De oostzijde van de werklocatie wordt begrensd door de natuurgebied de Strabrechtse Heide.  De zuidelijke grens wordt gevormd door het kasteel Heeze aan de Boschlaan. In het beekdal van de Kleine Dommel liggen diverse natuurgebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en particulieren. Bebouwing in het gebied is nog slechts beperkt aanwezig. 

Natuurontwikkeling Rielloop betreft het herinrichten van het beekdal Rielloop door maatregelen in de waterloop, aanleggen van stuwtjes, het ontgraven van 12,5 ha in het Strabrechts Broek en het ophogen van percelen in de omgeving. De restpunten Kleine Dommel betreffen het ontgraven van nieuwe meanders en dempen van de huidige loop, het afplaggen van resterende stroken langs de oevers, het ophogen van percelen in de omgeving en het ophogen van de waterkering langs de A67.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • verrichten van opruimingswerkzaamheden;
  • uitvoeren van grondwerk;
  • aanbrengen van duikers en stuwen;
  • aanbrengen van beplantingen;
  • aanbrengen van afrasteringen en poorten;
  • verrichten van algemene voorbereidende werkzaamheden;
  • treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
  • uitvoeren van algemene werkzaamheden

Het werk inclusief groenvoorzieningen moet worden opgeleverd uiterlijk op 31 december 2021. Voor de groenvoorzieningen geldt een nazorgperiode van 2 jaar, ingaande op de datum dat alle groenvoorzieningen zijn aangelegd. De opleveringsdatum van de groenvoorzieningen is derhalve na afloop van de nazorgperiode.

Voor alle werkzaamheden is een archeologische bureaustudie uitgevoerd en zijn voor zowel de Kleine Dommel als de Rielloop een Programma van Eisen opgesteld. Deze PvE’s zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag. Door de gematigde en hoge verwachtingswaarde van archeologische vondsten, dient de aannemer de grondwerkzaamheden onder archeologische begeleiding uit te voeren. Het betreft hoofdzakelijk extensieve begeleiding, op twee plaatsen is intensieve begeleiding voorgeschreven. De archeologische begeleiding wordt door een daartoe gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. De kosten voor archeologische begeleiding zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Deze aanbesteding volgt de nationale openbare procedure, gegund wordt er op laagste prijs.

Bron: Tenderned 18 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227997

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *