Natuurinrichting Marickenland Deelgebied 1 – Aanbestedingsnieuws

Natuurinrichting Marickenland Deelgebied 1

Foto: Google Streetview

De projectbegrenzing van Marickenland ligt tussen Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en Wilnis in. Het gebied wordt doorsneden door de N201 (oost-west) en wordt aan de westkant begrensd door de N212 (Enschedeweg). Marickenland ligt binnen het grondgebied van de gemeente De Ronde Venen en is gevormd door veenontginningen en droogmakerij. Het bestaat nu vooral uit landbouwgrond en het maaiveld in het projectgebied ligt veelal tussen -6,40 m en -6,10 m NAP. Het polderpeil ligt op -6,70 m NAP en is daarmee de op één na diepste drooggelegde polder van Nederland.

Het totale plangebied heeft een oppervlak van circa 295 hectare, waarvan deelgebied 1, waar deze aanbesteding betrekking op heeft, een oppervlakte heeft van ongeveer 150 hectaren. Deelgebied 2 is derhalve geen onderdeel van deze opdracht. De reden hiervoor is dat een aantal gronden van Deelgebied 2 nog niet is aangekocht, waardoor de in eigendom zijnde gronden nog niet voldoende op elkaar aansluiten om in deelgebied 2 te starten met gebiedsontwikkeling t.b.v. nieuwenatuur (NNN).  Er is ook geen direct uitzicht op aankoop voor de afgesproken deadline realisatie NNN.

Marickenland deelgebied 1 is verdeeld in verschillende deelgebieden of ‘moerasblokken’. Van noord naar zuid onderscheiden we deze gebieden in de deelgebied/moerasblokken A t/m D. Ieder deelgebied wordt begrensd door een dwarstocht of een hoofdverbindingsweg (bestaande weg). In het zuidoostelijk deel van het projectgebied bevindt zich een ruigteveld dat ligt opgesloten tussen de Ringdijk en de wijk Voorbancken. In dit project noemen we dit gebied de “Staatsbosbeheer driehoek” (of SBB-driehoek  / deelgebied E).

Het werk bestaat voornamelijk uit de volgende werkzaamheden:

 1. opruimwerk (dammen met duikers, bestaande bruggen, hekken en vleugels, begroeiing, inrichtingselementen);
 2. maaien en opschonen van bestaande watergangen en percelen;
 3. natuurtechnisch en maaiveldvolgend ontgraven van de zodelaag;
 4. natuurtechnisch aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
 5. graven van nieuwe watergangen (verbindings-, toevoer, kwel- en scheidingssloten);
 6. aanbrengen van halfverharde paden en beheerdepots;
 7. grond aanbrengen in kades en binnenzijde afdekken met kleilaag;
 8. aanbrengen dammen met en zonder duikers;
 9. aanbrengen van sifons ter verbinding van de deelgebieden (4st);
 10. aanbrengen peilregulerende voorzieningen (windwatermolens, stuwtjes);
 11. aanbrengen vissluizen;
 12. aanbrengen beschoeiing;
 13. aanbrengen landbouw-, en wandelbruggen;
 14. aanbrengen speeltoestellen / inrichten Natuurspeelplaats;
 15. aanbrengen beplanting;
 16. bestratingswerk;
 17. aanbrengen verkeersdrempels (asfalt);
 18. aanbrengen asfaltweg (ontsluitingsweg) op een reeds aangebrachte voorbelasting.
 19. aanbrengen inrichtingselementen (bankjes, rasters, afvalbakken, hekwerken, faunavoorzieningen, etc.).

De werkzaamheden vinden vrijwel uitsluitend plaats op gronden die in eigendom en beheer zijn van Staatsbosbeheer en de Gemeente De Ronde Venen. Bij enkele maatregelen wordt gewerkt op gronden in eigendom en beheer van Veenlanden college, sportclub Hertha, Waterschap AGV (ringdijk en sloten), Scouting Vinkeveen Eliboe en Provincie Utrecht (Provincialeweg N201).

Gekozen is om deze opdracht Europees aan te besteden via een zogenaamde openbare procedure.

De opdrachtnemer organiseert zowel een startbijeenkomst (project start up) als een eindbijeenkomst (evaluatie) in beginsel op het Provinciehuis waarin de gekozen aanpak en beoogde respectievelijk gerealiseerde resultaten in meer details besproken worden. Daarbij zijn in ieder geval de projectleider/contractmanager van beide partijen aanwezig. Opdrachtnemer en opdrachtgever verzorgen samen de agenda. Opdrachtnemer verzorgt vastlegging van de afspraken tijdens deze overleggen. Deze worden binnen vijf werkdagen na het overleg aan opdrachtgever verzonden.

Bron: Tenderned donderdag 30 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337734

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 31 mei 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *